مقایسه تاثیر بازی درمانی شناختی و آموزش کلامی کودکان بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی کودکان ۱۰-۸ ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیارگروه روانشناسی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز ، ایران.

10.22037/jrm.2021.115173.2682

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف: امروزه نقص توجه/بیش‌فعالی از رایجترین اختلالات رفتاری و مشکلات روانشناختی کودکان است.از جمله درمانهای شناختی رفتاری مناسب برای کودکان، بازی درمانی و آموزش کلامی کودکان است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسة تاثیر بازی درمانی شناختی وآموزش کلامی کودکان بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی کودکان ۱۰-۸ ساله بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی(پیش آزمون- پس آزمون) با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. به همین منظور، 45 نفر از کودکان پسر دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی با دامنه سنی 8-10 ساله مراجعه‌کننده به مرکز درمانی روانشناختی شهر خوی که براساس تشخیص روانپزشک و پرسشنامه‌ی کانرز(فرم والدین) دارای این اختلال تشخیص داده شده‌اند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه‌های آزمایش به مدت 8 جلسه(هفته دوجلسه‌ای 45 ‌دقیقه‌ای) تحت آموزش به روش بازی درمانی شناختی و آموزش کلامی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت ننمود. همۀ آزمودنی‌ها پیش از آغاز آموزش و پس از آن، پرسشنامه کانرز فرم والدین را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس تک‌متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که با تعدیل نمرات پیش‌آزمون، میزان نارسایی توجه و بیش فعالی پس‌آزمون کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی در گروه بازی درمانی شناختی، آموزش کلامی و کنترل تفاوت معنی‌داری دارد(001/0=p ، 81/22=F). همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمرات کل اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی در گروه بازی درمانی شناختی نسبت به گروه آموزش کلامی و در گروه آموزش کلامی نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون به طور معنی‌داری کاهش یافته است (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Play Therapy Based on Cognitive-Behavioral Model and children verbal Teaching on the Improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in 8-10 years old children

نویسندگان [English]

  • Hamdolah Zeynali 1
  • Amir Panahali 2
  • Marziye Alivandi Vafa 2
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Background and Aim: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders and psychological problems in children. Cognitive-behavioral therapies suitable for children include play therapy and verbal education for children. According to this, the aim of present research is to study the Comparison of Effectiveness of Play Therapy Based on Cognitive-Behavioral Model and children verbal teaching on the Improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptoms in 8-10 years old children.
Materials and Methods: A Semi-experimental design was conducted (pre-test and post-test) with two experimental and one control groups. For this purpose, 45 children boys with attention deficit hyperactivity disorder with an age range of 10-8 years referred to Khoy Psychiatric Treatment Center who based on the diagnosis of a psychiatrist and Connors questionnaire (parent form) have this The diagnosed disorders were selected by purposive sampling and replaced in two experimental groups and one control group. Then the experimental groups were trained in cognitive play therapy and verbal training for 8 sessions (Week, 45-minute two-session) and the control group did not receive any training. Prior and after the training, the subjects completed Conners Parent Form Questionnaire. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed that by modulating the pre-test scores, the rate of attention deficit hyperactivity disorder in Post-test, children with attention deficit hyperactivity disorder in the groups of cognitive play therapy, verbal education and control were significantly different(P = 0.001, F = 81/22). Also, The results showed that the mean scores of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder in the cognitive play therapy group compared to the verbal education group and in the verbal education group compared to the control group in the post-test decreased significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Play Therapy Based on Cognitive-Behavioral Model
  • children verbal Teaching
  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1400