بررسی اثر پرولوتراپی هم‌زمان درون‌مفصلی و دور مفصلی در مقایسه با پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی در بیماران مبتلابه ساییدگی مفصل زانو همراه با افیوژن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف استئوآرتریت زانو یک بیماری ناتوان‌کننده است. مطالعات محدود صورت‌گرفته نشان داده‌اند پرولوتراپی با هیپرتونیک سالین به‌جای دکستروز خصوصاً در بیماران دیابتی مؤثر است و از تأثیرات منفی این بیماری می‌کاهد.
مواد و روش‌ها در این مطالعه 40 بیمار دارای استئوآرتریت همراه با افیوژن مفصل به 2 گروه 20 نفری تقسیم شدند. بدین‌ترتیب که در گروه اول تزریق هایپرتونیک سالین به‌صورت درون و دور مفصلی و گروه دوم تزریق به‌صورت درون‌مفصلی به‌تنهایی صورت گرفت. در هر گروه 3 جلسه تزریق به فاصله 2 هفته انجام شد. برای هر 2 گروه قبل از شروع درمان و در هفته‌های 2 و 4 بعد از انجام آخرین تزریق، پرسش‌نامه استاندارد VAS، WOMAC و OKS تکمیل شد. جهت مقایسه بیماران آنالیز آماری داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 25 و آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل انجام شد. 
یافته‌ها اگر‌چه در همه ارزیابی‌ها هر 2 گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از انجام مداخله بهبودی نشان دادند، ولی تفاوت معنی‌داری بین روش پرولوتراپی هم‌زمان درون‌مفصلی و دور مفصلی در مقایسه با پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی وجود داشت و روش پرولوتراپی هم‌زمان درون و دور مفصلی کارایی بهتری برای بهبود شاخص‌های مورد‌مطالعه در این بیماران نشان داد.
نتیجه‌گیری با‌توجه‌به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد انجام هم‌زمان پرولوتراپی به‌صورت درون و دور مفصلی نسبت به پرولوتراپی درون‌مفصلی به‌تنهایی در بیماران استئوآرتریت زانو به همراه افیوژن اثر بیشتری در بهبود این بیماران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Simultaneous Intra-Articular and Periarticular Prolotherapy and Intra-articular Prolotherapy Alone in Patients With Knee Osteoarthritis and Effusion: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Sharareh Roshanzamir
 • Fatemeh Doroodi Doroodzani
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Knee osteoarthritis is a debilitating disorder. Limited studies have shown that Prolotherapy using saline instead of dextrose is effective, especially in diabetic patients and reduces the negative effects of this disease. In the present study, 40 patients with knee osteoarthritis along with joint effusion were divided into two groups of 20. The first group went under simultaneous intra-articular and peri-articular knee injection of hypertonic saline and the second one had only intra-articular injection. In each group, three sessions of injection were done in two weeks interval. The standard questionnaires of VAS, WOMAC and OKS, were completed for both groups, before intervention and in the 2nd and 4th weeks after the last injection. VAS was used for pain relief; WOMAC to assess pain in various daily activities; and OKS to assess the amount of pain, lameness and the ability to perform various activities. Using SPSS version 25, data was analyzed by independent and paired t- test. Although both groups showed improvement of outcomes after intervention there was a significant difference between simultaneous intra-articular and peri-articular Prolotherapy method compared to intra-articular Prolotherapy alone in favor of the first method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knee osteoarthritis
 • effusion
 • prolotherapy
 • intra-articular
 • peri-articular
not reference
not reference
دوره 11، شماره 4
مهر و آبان 1401
صفحه 590-601
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1400