مقایسه تعادل و قدرت عضلات اندام تحتانی بین دو گروه افراد مبتلا به کووید-19 و افراد سالم: یک مطالعه عرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.9

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل پویا و قدرت عضلات چهارسر رانی و همسترینگ بین دو گروه افراد مبتلا به کووید-19 و همسالان سالم بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 30 نفر به ترتیب در دو گروه افراد سالم (15 نفر) و افراد مبتلا به کووید-19 (15 نفر) قرار گرفتند. آزمون‌های عملکردی تعادل ستاره‌ جهت سنجش تعادل پویا و سنجش قدرت توسط دینامومتر انجام شد. جهت مقایسه آماری دو گروه، از آزمون تی مستقل استفاده شد. سطح معنی‌داری برابر 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قدرت عضلات چهارسررانی و همسترینگ در دو گروه مشابه بود (0/05<P). نتایج نشان داد مقادیر تعادل پویا در راستای خارجی (0/001=P)، داخلی (0/001=P) و خلفی داخلی (0/001=P) در گروه مبتلا به کووید-19 نسبت به گروه سالم به طور معنی‌داری کمتر بود.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، تعادل افراد مبتلا به کووید-19 نسبت به گروه سالم به طور معنی‌داری کمتر بود که کم شدن تعادل در اثر این بیماری می‌تواند خطر آسیب در افراد جامعه را افزایش دهد. قدرت عضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به کووید-19 در مقایسه با افراد سالم اختلاف معنی‌داری نداشت. تحقیقات بیشتر در آینده در اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Balance and Strength of Lower Limb Muscles Between two Groups of People With Covid-19 and Healthy Ones: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Jafarnezhadgero
  • Amin Hoseinpour
Department of Sports Management and Biomechanics, Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: This study evaluated dynamic balance, quadriceps, and hamstring strength in individuals with Covid 19 compared with healthy control ones.
Methods: A total of 30 people were divided into two groups, including healthy people (n=15) and people with Covid-19. Dynamic balance was measured using the star excursion balance test. A dynamometer performed lower limb muscle strength measurements. An independent t-test was used to compare the two groups statistically. The significance level was considered 0.05.
Results: Quadriceps and hamstring muscle strength were similar in both groups (P>0.05). The results showed that the values of dynamic balance in the lateral (P=0.001), medial (P=0.001), and posterior medial (P=0.001) directions were significantly lower in the group with Covid-19 than that in the healthy group.
Conclusion: In general, the balance of people with Covid-19 was significantly lower than the healthy group. Decreased balance due to this disease can increase the risk of injury. There was no significant difference in lower limb muscle strength in patients with Covid-19 compared with healthy individuals. Perhaps more research is needed in the future to prove this better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural Balance
  • Lower extremity
  • COVID-19