مقایسه عملکرد عضلات کف لگن در زنان با بی اختیاری استرسی ادرار و پرکاری مثانه با زنان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فیزیوتراپی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

3 فلوشیپ کف لگن و جراحی ترمیمی بیمارستان یاس دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران

4 گروه زنان و زایمان،مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی،دانشگاه علوم پزشکی شهید تهران،تهران،ایران

5 مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

10.22037/jrm.2021.115160.2678

چکیده

مقدمه و اهداف: بی اختیاری ادراری به عنوان یکی از تظاهرات بالینی ناپایداری عضلات کف لگن مطرح شده است،با این وجود،تحقیقات محدودی به بررسی و مقایسه عملکرد عضلات کف لگن در بیماران با انواع بی اختیاری ادراری پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد عضلات کف لگن در دو گروه زنان با بی اختیاری استرسی ادرار و پرکاری مثانه طراحی و اجراگردید.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی –مقایسه ای بر روی 30 زن با میانگین سنی77/4±67/42 سال ، در سه گروه 10 نفری بی اختیاری استرسی ادرار، پرکاری مثانه و سالم ، انجام شد.پس از ثبت اطلاعات جمعیت‌شناختی ، قدرت وعملکردعضلات کف لگن به ترتیب با روش لمس دستی و پرینومتری و فعالیت الکتریکی این عضلات با استفاده ازالکترومیوگرافی سطحی ثبت گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از ویراست بیست و چهارم نرم افزار آماری SPSS انجام و سطح معنی داری بالاتر از 05/ 0نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تفاوتی بین دو گروه بی اختیاری استرسی ادرای و پرکاری مثانه از نظر قدرت ،عملکرد و فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات کف لگن مشاهده نگردید ، اما این شاخص ها در هر دو گروه نسبت به گروه سالم کاهش یافته بود(001/0=p). همچنین بین یافته های حاصل از معاینه بالینی ،پرینومتری و الکترومیوگرافی همبستگی قوی مشاهده شد (82/0=rو 0001/0=p).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که عملکرد عضلات کف لگن درهر دو گروه زنان با بی اختیاری استرسی ادراری و پرکاری مثانه به یک اندازه تحت تاثیر قرار گرفته و مختل شده بود.همچنین از هر دو روش معاینه دستی و پرینومتری می‌توان جهت ارزیابی بالینی عملکرد عضلات کف لگن استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of pelvic floor muscle function in women with Stress Urinary Incontinence, Overactive Bladder, and healthy women

نویسندگان [English]

 • Farideh Dehghan Manshadi 1
 • Delara Kasaeian 2
 • nasim shokoohi 3
 • Elahe Miri 4
 • Seyed Mehdi Tabatabaee 5
1 Ph.D, Associate professor in Physiotherapy , Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Fellowship in Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery, Yas University Hospital, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
4 Department of Gynecology, Imam Khomeini University Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Physiotherapy Research Center, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Urinary Incontinence (UI) has been known as one of the clinical manifestations of Pelvic Floor Muscle (PFM) instability; however, limited research has published on PFM function in patients with different types of UI. This study aimed to compare the PFM function of the continent women as well as women with Stress Urinary Incontinence (SUI), and Overactive Bladder (OAB).
Materials and Methods: This cross-sectional comparative study was performed on 30 women, 10 continents, 10 SUI, and 10 OAB, with a mean age of 42.67 ± 4.77 years. PFM function was assessed using manual muscle testing, perinometery, and surface electromyography. Data analysis was performed using SPSS statistical software and the level of significance was considered as p≥0. 05.
Results: There was no significant difference in the PFM function, strength, and electromyographic activity between SUI and OAB patients. But it had decreased in both groups compared to the healthy group (p = 0.001). Also, a strong correlation was found between clinical examination, perinometry and electromyography (r = 0.82, p = 0.0001).
Conclusion: This study revealed that the PFM function was impaired in both groups of women with SUI and OAB. Also, both manual examination and perinometry can be used as clinical methods in evaluating PFM function

کلیدواژه‌ها [English]

 • pelvic floor muscles
 • Stress Urinary Incontinence
 • Overactive Bladder
 • Electromyography
 • Perinometry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1400