تأثیر خواب، نوع تداخل پس‌گستر و تمرین (جسمانی و ترکیب آن با مشاهده عمل) بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی کودکان مبتدی در والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران (س)، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران (س)، ایران

10.22037/jrm.2021.115379.2717

چکیده

زمینه و هدف: تحکیم حافظه مجموعه فرآیندهایی است که حافظه را از یک حالت ناپایدار به پایدار تبدیل می‌کند. عوامل مختلفی بر تحکیم حافظه تأثیر دارند، از جمله خواب و نوع تمرین که بر تحکیم اثرگذار است. با توجه به اینکه پژوهش‌های کمی در رابطه با تحکیم از یک تکلیف حرکتی برای گروه سنی کودکان استفاده کرده‌اند، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خواب، نوع تمرین (جسمانی و ترکیب آن با مشاهده عمل) و تداخل پس‌گستر بر پردازش‌ تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقاء حافظه حرکتی انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل دختران سنین 10 تا 12 سال بود که در سال 1397 در باشگاه‌های شرق تهران در رشته والیبال ثبت نام کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 62 کودک دختر مبتدی در والیبال بود که با روش نمونه گیری در دسترس، بر حسب شرایط ورود و خروج از مطالعه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به گروه‌های تمرین مشاهده ترکیبی و تمرین جسمانی تقسیم شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه سلامت کودک لندگراف وآبتز (1996)، پرسشنامه عادت خواب کودکان اونز و همکاران (2000) و آزمون مهارت سرویس والیبال ایفرد بود. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه‌های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس- کواریانس مرکب با اندازه‌های تکراری نشان داد یک دوره خواب شبانه تأثیر معنادار بر پردازش تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقاء حافظه حرکتی در کودکان دارد (001/0=P)، اما نوع تمرین (جسمانی یا مشاهده‌ای)( 67/0=(P و نوع تداخل پس‌گستر (اجرای عمل یا مشاهده عمل) (489/0=P) بر پردازش‌ تحکیم تأثیر معنی‌داری ندارد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد تمرین جسمانی در مقایسه با مشاهده عمل باعث ثبات و ارتقاء بیشتر حافظه حرکتی می‌شود.
نتیجه‌گیری: به مربیان و آموزش‌دهندگان توصیه می‌شود برای رخداد پردازش تحکیم حافظه‌ای در کودکان علاوه بر تمرین جسمانی از تمرین مشاهده‌ای نیز استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Sleep, Interference Type and Exercise (Physical and Combine it whit observation of Action) on Consolidate Processing Consolidate Beginner Children's Motor Memory in volleyball

نویسندگان [English]

  • Soheila Rajaee 1
  • Parvane Shamsipour 2
  • Maryam Abdolshahi 2
1 MSc, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Memory consolidation is a set of processes that converts memory from an unstable state to a stable one. Various factors affect the consolidation of memory, including sleep and the type of exercise have an effect on consolidation. Given that little research on consolidation has used a motor task for the age group of children, the aim of thise study was to investigate the effect of sleep, type of exercise (Physical and Combine it whit observation of action) and posterior interference on consolidation processing based on stability and promotion of motor memory.
Materials and Methods: This research was a semi-experimental study with an pretest- posttest design. The statistical population included girls aged 10 to 12 years who had registered in volleyball in clubs in east Tehran in 2018. The sample included 62 novice girls in volleyball who were selected by available sampling method according to the inclusion and exclusion criteria. The experiments were divided into combined observation and physical exercise groups. The tools used in this study were, Landgrafe and Abetz child health questionnaire (1996), owens children's sleep habits questionnaire (2000), Aahperd Volleyball Serving Test (1969). Data were analyzed using combined factor analysis of variance with repeated measures and Benfferroni post hoc test.
Results: The results of the analysis of variance-covariance with repeated measures showed that a night's sleep has a positive effect on stabilizing processing based on stability and promoting motor memory in children (F=15.40, P=0.001), but the type of exercise (F=0.18, P=0.67), (Physically or observational) and type of posterior interference (performing or observing the action) (F=0.48, P=0.489) have no significant effect on consolidation processing. Comparison of averages showed that physical practice is more stable and promotion motor memory than observation.
Conclusion: Coaches and educators are recommended in addition to physical exercise, children can use observational exercise to process memory consolidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action observation
  • posterior Interference
  • simple volleyball service
  • memory Consolidation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1400