تأثیر بازی‌های خلاقانه و سنتی بر هماهنگی حرکتی و خلاقیت در عمل و حرکت در دختران 6 تا 7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.115578.2758

چکیده

راه ح لهای خلاقانه برای موفقیت ورزشی، توسعه استعداد و سیستم انتخاب از اهمیت اساسی برخوردار است و مهم است که در سالهای اولیه شکوفا شود. از طرفی محیط بازی یکی از موثرترین محیط ها در حمایت از خلاقیت حرکتی کودکان پیش دبستانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های خلاقانه و سنتی بر هماهنگی حرکتی و خلاقیت در عمل و حرکت در دختران 6 تا 7 سال بود.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر نیمه‌تجربی از نوع کاربردی است که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون انجام شد. 107 دختر 7-6 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس و براساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه در دو گروه‌ تمرین خلاقانه و سنتی تقسیم شدند. از پرسشنامه دموگرافیک، آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت (TCAM) و آزمون هماهنگی حرکتی (KTK) و بازی های حرکتی استفاده شد. پروتکل تمرینی شامل بازی‌های حرکتی خلاق مسابقه امدادی راه رفتن به سبک خرچنگ، حباب بازی، گرگ گرسنه، بازی با توپ‌های رنگی کوچک، بازی‌های بادکنکی و بازی های سنتی بود. برای پیش آزمون و پس آزمون، آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت و KTK اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه‌های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد برای متغیرهماهنگی حرکتی اثر اصلی مراحل ارزیابی معنادار است (001/0p=) و در پس آزمون هماهنگی حرکتی هر دو گروه بهتر بود. اثر اصلی گروه معنادار است (001/0p=) و گروه تمرین خلاقانه هماهنگی حرکتی بهتری در پس آزمون داشت. اثر تعاملی گروه در مراحل ارزیابی معنادار است (001/0p=). در نمره کل خلاقیت در عمل و حرکت اثر اصلی مراحل ارزیابی، اثر اصلی گروه و اثر تعاملی گروه در مراحل ارزیابی معنادار است (001/0p=). میانگین نمره کل خلاقیت و مولفه های سیالی، ابتکار و تخیل در پس آزمون بالاتر از پیش آزمون بود و گروه بازی خلاقانه نمرات بالاتری در این مولفه ها کسب نمودند. اجرای بازی‌های خلاقانه تأثیر معنادار بیشتری بر خلاقیت در عمل و حرکت کودکان و هماهنگی بدنی کودکان نسبت به بازی‌های سنتی داشت.
نتیجه گیری
هماهنگی بدنی و خلاقیت حرکتی کودکان با تمرین بازی‌های خلاقانه افزایش می‌یابد. مهارت های خلاقیت حرکتی کودکان به ویژه مهارت روانی و ابتکار و تخیل آنها از طریق بازی پشتیبانی می شود. بهتر است جهت رشد مهارت‌های ذهنی و حرکتی کودکان در ساعات تربیت بدنی در مدارس از تمرینات و بازی‌های خلاقانه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of creative and traditional games on motor coordination and creativity in action and movement in girls 6 to 7 years old

نویسندگان [English]

  • Soheila Rajaee 1
  • raziyeh sajedi 1
  • parvane shamsipour 2
1 Master of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Creative solutions are essential to the success of the sport, the development of talent, and the selection system, and it is important that it flourishes in the early years. On the other hand, the play environment is one of the most effective environments in supporting the motor creativity of preschool children. The aim of this study was to investigate the effect of creative and traditional games on motor coordination and creativity in action and movement in girls aged 6 to 7 years.
Materials and Methods: The present quasi-experimental study is an applied study that was conducted with pre-test and post-test design. 107 girls aged 6-7 years were divided into two creative and traditional practices by available sampling method and based on inclusion and exclusion criteria. Demographic questionnaire, Creative Thinking in Action and Movement (TCAM) test, and motor coordination test (KTK), and motor games were used. The training protocol included creative movement games such as crab-style walking relief competition, bubble game, hungry wolf, play with small colored balls, balloon games, and traditional games. For pre-test and post-test, the test of creative thinking in action and movement and KTK were performed. Data were analyzed using combined factor analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test using SPSS software version 22.
Results: The results showed that the main effect of the evaluation steps was significant for the motor coordination variable and it was better in both groups after the motor coordination test. The main effect of the group is significant and the creative exercise group had better motor coordination in the post-test. The interaction effect of the group in the evaluation stages is significant. In the total score of creativity in action and movement, the main effect of the evaluation stages, the group's main effect, and the interactive effect of the group in the evaluation stages are significant. The average total score of creativity and fluid components, initiative, and imagination in the post-test was higher than the pre-test and the creative game group obtained higher scores in these components. Performing creative games had a more significant effect on children's creativity and movement and physical coordination than traditional games.
Conclusion: In general, children's physical coordination and motor creativity increase with the practice of creative games. Children's motor creativity skills, especially fluency skills, and their originality and imagination are supported through play. It is better to use creative practice and games to develop children's mental and motor skills during physical education hours in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluidity of Motion
  • Imagination
  • Motion Initiative
  • Play

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1400