مقایسه اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی با و بدون ربات یاری رسان بر تعاملات اجتماعی کودکان طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، گروه روانشناسی ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده روان شناسی ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشکده روان شناسی، واحد تهران مرکزی، داشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.114724.2582

چکیده

مقدمه و اهداف
طیف اتیسم، نوعی اختلال رشدی است و ضعف در تعاملات اجتماعی و اختلالات حسی از مشکلات کودکان اتیسم می باشد. این کودکان در تعاملات اجتماعی با کودکان دیگر و درمانگرانشان ضعف دارند ، شاید بتوان از ربات ها به عنوان دوست یا کمک درمانگر ، جهت آموزش مهارت های مختلف اجتماعی و شناختی استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی با و بدون ربات یاری رسان بر تعاملات اجتماعی کودکان طیف اتیسم می‌باشد.
مواد و روش‌ها
روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. از جامعه آماری تمام کودکان 9-7 ساله مدارس اتیسم شهر تهران 45 کودک اتیسم با احتمال متوسط به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. گردآوری داده ها با قسمت تعاملات اجتماعی ویرایش دوم آزمون تشخیص اتیسم گلیام (1994) انجام شد . هر دو گروه آزمایش 15 جلسه از شیوه یکپارچگی حسی بهره بردند، اما با یک گروه 15 جلسه با ربات نیز کار شد. پس از دو ماه و اجرای آزمون پیگیری ، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط ساده و با نرم افزار22 SPSS در سطح معناداری 05/0تحلیل گردید.
یافته‌ها
یافته‌ها نشان داد که میزان تغییرات اختلال در تعاملات اجتماعی در سه گروه یکسان نبوده و بررسی ردیف های معنادار نتایج نشان داد که در موقعیت آزمایش، میانگین نمرات گروه تمرینات یکپارچگی حسی با ربات یاری رسان ، بیشتر از تمرینات یکپارچگی حسی بدون ربات یاری رسان و گروه کنترل،کاهش و تغییر داشته است ( 05/0 p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of sensory integration exercises with and without assisting robots on social interaction in children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • Vahideh Emad 1
  • Mahnaz Estaki 2
  • Roya Koochak entezar 3
1 PhD student in Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor ,Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor ,Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Background and Aim: Autism spectrum disorder is a developmental disorder and weakness in social interactions and sensory disorders are one of the problems of children with autism. These children are weak in social interactions with other children and their therapists. Robots may be used as a friend or assistant therapist to teach different social and cognitive skills. The aim of this study was to compare the effectiveness of sensory integration exercises with and without assisting robots. Communicates the social interactions of children with autism spectrum disorders.
Materials and Methods: The method of this research was quasi-experimental with a pretest, posttest, and follow-up design with a control group. From the statistical population of all children 7-9 years old in Tehran autism schools, 45 children with a moderate probability of autism were randomly selected and randomly replaced in two experimental groups and one control group. Data were collected using the social interaction section of the second edition of the Gilliam Autism Diagnosis Test (1994). Both experimental groups used the 15-session sensory integration method, but one group also worked with the robot for 15 sessions. After two months and performing the follow-up test, the data were analyzed using a simple mixed analysis of variance test with SPSS 22 software at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that the rate of change in social interaction disorders was not the same in the three groups and the study of significant rows of results showed that in the experimental situation, the mean scores of the sensory integration exercises with the assisting robot group decreased and changed more than the sensory integration exercises without the assisting robot and the control group. (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism Spectrum Disorder
  • Assisting robot
  • Sensory integration
  • Social interactions