تأثیر یک سال کم‌تحرکی ناشی از کووید 19 بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 شورای پژوهش و فناوری، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، رشت، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.5

چکیده

زمینه و هدف: همان‌طور که شیوع ویروس کرونا سبب بروز مشکلاتی در تمامی ابعاد زندگی انسان شده است، برای سلامت جامعه سالمندان و سطح فعالیت بدنی و حرکت آزادانه آن‌ها نیز آسیب‌های جدی به دنبال داشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک سال محدودیت حرکتی دوران پاندمی کرونا بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع مطالعات کوهورت بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، سالمندان مرد و زن بالای 60 سال از دو مرکز نگهداری سالمندان شهر رشت بودند. عملکرد حرکتی سالمندان، با آزمون‌های تعادل عملکردی برگ، آزمون زمان برخاستن و رفتن یا احتمال سقوط و آزمون سرعت راه رفتن یا 10 متر راه رفتن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شایپرو ویلک استفاده شد و برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و برای تحلیل داده‌ها و بررسی اختلاف درون‌گروهی بین داده‌ها از آزمون‌های تی همبسته و مک‌نمار در نرم‌افزار spss نسخه 26 استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج آزمون تی همبسته، زمان آزمون برخاستن و رفتن در سالمندان تحت تأثیر یک سال محدودیت حرکتی در دوره پساکرونا افزایش معنی‌داری داشت (0/001=p). همچنین در تعادل عملکردی (0/03=p) تغییرات معنی‌داری دیده شد. در متغیر سرعت راه رفتن (0/001=p) به دنبال این دوره، کاهش معنی‌داری دیده شد. همچنین شاخص احتمال سقوط، افزایش معنی‌داری را نشان داد (0/021=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر، مراکز نگهداری سالمندان و خانواده‌های دارای فرد سالمند باید به ضرورت انجام فعالیت بدنی و ورزش در این دوره بحرانی کرونا برای این افراد توجه زیادی داشته باشند و علاوه بر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح فعالیت بدنی این افراد، آن‌ها را برای شرکت در فعالیت‌های بدنی تشویق کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of one Year of Inactivity Caused by Covid-19 on the Motor Function of the Elderly Living in Care Centers

نویسندگان [English]

 • Parisa Sedaghati 1
 • Seyed Mojtaba Tabatabai Asl 1
 • Seyed Reza Rahimi Moghaddam 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Research and Technology Council of the General Administration of Sport and Youth of Guilan Province, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Although the outbreak of coronavirus has caused problems in all aspects of human life. Still, this disease has caused severe damage to the health of the elderly community and the level of physical activity and free movement of the elderly. This study aimed to investigate the effect of one year of coronavirus limitation on the motor function of the elderly living in care centers.
Methods: The present study was a cohort study that was conducted in the field. The statistical population of this study was male and female elderly over 60 years of age from two nursing homes in Rash City. Berg functional balance tests evaluated the motor function of the elderly, Timed Up and Go (TUG) Test or fall probability test and walking speed test or 10-meter walk test. Shapiro-Wilk test was used to check the normality of the data, descriptive statistics were used to determine the mean and standard deviation, and paired t-test and McNemar was used to analyze the data and examine the intra-group differences between the data in SPSS software version 26.
Results: The results of the correlated t-test showed that the time up and go test in the elderly under the influence of one year of movement limitation in the post-coronary period had a significant increase (p=0.001), also in functional balance index (p=0.03) significant changes according to For a year, the elderly had limited mobility. There was a significant decrease in the walking variable (p=0.001) following this period. It also showed a significant increase in the probability of falling index (p=0.021).
Conclusion: According to the findings of the present study, elderly cares centers and families with the elderly should pay close attention to the need for a level of physical activity and exercise in this critical period of coronation for these people and in addition to planning to increase the level of physical activity These people, they are encouraged to participate in physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronavirus
 • Balance posture
 • motor function
 • Falling probability
 1. Koohboomi M, Norasteh AA, Samami N. [Effect of Yoga training on physical fitness and balance in elderly females (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2015; 10(3):26-35. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=580064
 2. Lin HW, Bhattacharyya N. Balance disorders in the elderly: epidemiology and functional impact. The Laryngoscope. 2012; 122(8):1858-61. [DOI:10.1002/lary.23376] [PMID]
 3. Park S, Lee HJ, Jeon BJ, Yoo EY, Kim JB, Park JH. Effects of occupational balance on subjective health, quality of life, and health-related variables in community-dwelling older adults: A structural equation modeling approach. Plos one. 2021; 16(2):e0246887. [DOI:10.1371/journal.pone.0246887] [PMID] [PMCID]
 4. Hammami A, Harrabi B, Mohr M, Krustrup P. Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training. Managing Sport and Leisure. 2020. [DOI:10.1080/23750472.2020.1757494]
 5. Freeman S, Eykelbosh A. COVID-19 and outdoor safety: Considerations for use of outdoor recreational spaces. National Collaborating Centre for Environmental Health. 2020. https://ncceh.ca/documents/guide/covid-19-and-outdoor-safety-considerations-use-outdoor-recreational-spaces
 6. Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth B, Li F. Returning Chinese school-aged children and adolescents to physical activity in the wake of COVID-19: Actions and precautions. Journal of Sport and Health Science. 2020; 9(4):322-4. [DOI:10.1016/j.jshs.2020.04.003] [PMID] [PMCID]
 7. Son JS, Nimrod G, West ST, Janke MC, Liechty T, Naar JJ. Promoting older adults’ physical activity and social well-being during COVID-19. Leisure Sciences. 2021; 43(1-2):287-94. [DOI:10.1080/01490400.2020.1774015]
 8. Scartoni FR, Sant’Ana LD, Murillo-Rodriguez E, Yamamoto T, Imperatori C, Budde H, et al. Physical Exercise and Immune System in the Elderly: Implications and importance in COVID-19 pandemic period. Frontiers in Psychology. 2020; 11:593903. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.593903] [PMID] [PMCID]
 9. Amiri SM, Jamshidain L, Torkfar A, Arvin H. [Factors affecting the persistence of sports culture in the elderly following the outbreak of Covid-19 virus (Persian)]. Research on Educational Sport. 2021; 8(21):139-60. [DOI:10.22089/res.2020.9225.1928]
 10. Tabatabaiasl SM, Sedaghati P, Javazi F. [Comparison of functional balance and probability of falling in the elderly with and without a history of falling living in care centers (Persian)]. Journal of Sport Biomechanics. 2020; 6(2):134-43. [DOI:10.32598/biomechanics.6.2.6]
 11. Lopopolo RB, Greco M, Sullivan D, Craik RL, Mangione KK. Effect of therapeutic exercise on gait speed in community-dwelling elderly people: A meta-analysis. Physical Therapy. 2006; 86(4):520-40. [DOI:10.1093/ptj/86.4.520] [PMID]
 12. Trzepacz PT, Hochstetler H, Wang S, Walker B, Saykin AJ. Relationship between the montreal cognitive assessment and mini-mental state examination for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BMC Geriatrics. 2015; 15:107. [DOI:10.1186/s12877-015-0103-3] [PMID] [PMCID]
 13. Zakaria NA, Kuwae Y, Tamura T, Minato K, Kanaya S. Quantitative analysis of fall risk using TUG test. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2015; 18(4):426-37. [DOI:10.1080/10255842.2013.805211] [PMID]
 14. Theis N, Campbell N, De Leeuw J, Owen M, Schenke KC. The effects of COVID-19 restrictions on physical activity and mental health of children and young adults with physical and/or intellectual disabilities. Disability and Health Journal. 2021; 14(3):101064. [DOI:10.1016/j.dhjo.2021.101064] [PMID] [PMCID]
 15. Okechukwu CE. The impact of loneliness on physical and mental health among older adults in the era of coronavirus disease 2019 pandemic. Apollo Medicine. 2021; 18(1):29-32. [DOI:10.4103/am.am_3_21]
 16. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011; 43(7):1334-59 [DOI:10.1249/MSS.0b013e318213fefb]
 17. Narici M, De Vito G, Franchi M, Paoli A, Moro T, Marcolin G, et al. Impact of sedentarism due to the COVID-19 home confinement on neuromuscular, cardiovascular and metabolic health: Physiological and pathophysiological implications and recommendations for physical and nutritional countermeasures. European Journal of Sport Science. 2020; 21(4):614-35. [DOI:10.1080/17461391.2020.1761076] [PMID]
 18. Moro T, Paoli A. When COVID-19 affects muscle: effects of quarantine in older adults. European Journal of Translational Myology. 2020; 30(2):9069. [DOI:10.4081/ejtm.2020.9069]
 19. Sadrollahi A, Hosseinian M, Alavi NM, Khalili Z, Esalatmanesh S. Physical activity patterns in the elderly kashan population. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016; 18(6):e25008. [DOI:10.5812/ircmj.25008]
 20. Ghram A, Briki W, Mansoor H, Al-Mohannadi AS, Lavie CJ, Chamari K. Home-based exercise can be beneficial for counteracting sedentary behavior and physical inactivity during the COVID-19 pandemic in older adults. Postgraduate Medicine. 2020; 133(5):469-80. [DOI:10.1080/00325481.2020.1860394] [PMID]
 21. Said CM, Batchelor F, Duque G. Physical activity and exercise for older people during and after the coronavirus disease 2019 pandemic: A path to recovery. Journal of the American Medical Directors Association. 2020; 21(7):977-9. [DOI:10.1016/j.jamda.2020.06.001] [PMID] [PMCID]