بررسی مقایسه ای سطوح نظریه ذهن و ;کیفیت بازی های وانمودین در کودکان عادی 5 تا 7 سال و کودکان دارای اختلال اتیسم عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کاردرمانی ، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مربی گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات اختلالات طیف اتیسم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران

10.22037/jrm.2021.114756.2592

چکیده

عنوان : بررسی مقایسه ای سطوح نظریه ذهن و بازی های وانمودین در کودکان عادی 5 تا 7 سال و کودکان دارای اختلال اتیسم عملکرد بالا
زمینه و هدف: اختلال طیف اتیسم یکی از اختلالات رشدی عصبی است که آسیب در ارتباط و تعاملات اجتماعی و رفتار های تکراری و محدود کننده علامت های اصلی این اختلال می باشد. با توجه به اهمیت نظریه ذهن و بازی وانمودین در رشد شناختی و اجتماعی کودکان ، این مطالعه مبنی بر مقایسه بازی وانمودین و نظریه ذهن در کودکان عادی و کودکان اتیسم انجام گرفت.
جامعه و روش های مطالعه: در این مطالعه که یک مطالعه ی تحلیلی-مقایسه ای است ، 45 کودک عادی و 18 کودک اتیسم 5 تا 7 سال طبق معیار های ورود انتخاب شدند ، در ابتدا آزمون نظریه ذهن و سپس آزمون ارزیابی بازی وانمودین خودانگیخته در هر دو گروه اجرا شد و در نهایت داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره ی کل نظریه ذهن کودکان اتیسم 9.94 و در کودکان عادی 28.96 بود. میانگین نمره رفتارهای وانمودین پیچیده در مجموع دو بازی کودکان عادی و کودکان اتیسم به ترتیب 87.96 و 43.45 ، میانگین تعداد جایگذاری های اشیا بازی نمادین در کودکان عادی 16.47 و در کودکان اتیسم 2.81 و میانگین تعداد رفتارهای تقلیدی در مجموع دو بازی کودکان عادی 02/2 و در کودکان اتیسم 06/3 بدست آمد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد کودکان اتیسم، در نظریه ذهن و بازی وانمودین عملکرد پایین تری نسبت به کودکان عادی دارند، همچنین کودکان اتیسم در مقایسه با کودکان عادی ، نمرات پایین تری را در زمینه نظریه ذهن، رفتارهای وانمودین پیچیده و تعداد اشیا جایگزین‌شده کسب کردند ، اما دو گروه در تعداد رفتارهای تقلیدی بازی ،عملکرد مشابهی داشتند و نمرات کسب شده در زمینه رفتارهای تقلیدی کم می باشد.
کلمات کلیدی : اختلال اتیسم عملکرد بالا ؛ بازی وانمودین ؛ نظریه ذهن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Investigation of the Theory of Mind Levels and quality of Pretending Plays in 5 to 7 Years Old Normal Children and Children with High Functioning Autism Disorder

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Zarei 1
  • Navid Mirzakhani 2
  • Mahdieh Seyedi 3
  • alireza akbarzadeh baghban 4
1 Department of occupational therapy. faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 Occupational therapy Department , Autism Spectrum Disorders Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
4 shahid beheshti university of medical science tehran iran
چکیده [English]

Title : A Comparative Investigation of the Theory of Mind Levels and Pretending Plays in 5 to 7 Years Old Normal Children and Children with High Functioning Autism Disorder


Abstract
Background and Purpose: Autism spectrum disorders is one of the neurodevelopmental disorders. The main symptoms of this disorder are impairment in communication and social interactions and repetitive and restrictive behaviors. Considering the importance of the theory of mind and pretending play in the cognitive and social development of children, a study based on the comparison of pretending play and the TOM performed between normal children and children with ASDs.
Study Population and Methods: In this study, which is an analytical-comparative study, 45 normal children and 18 autistic children selected and TOM test and CHIPPA test were performed, then the data were analyzed.
Findings: The findings showed that the mean of the total score of TOM of autistic children was 9.94 and the score of normal children was 28.96. The mean scores of elaborated pretend actions in normal children and children with ASD were 87.96 and 43.45, respectively. The mean number of object substitution in normal children was 16.47 and in children ASD was 2.81. the mean number of imitated action in play of normal children was 2.02 and in children with ASD was 3.06.
Conclusion: It seems that autistic children have lower performance in the TOM and pretending play than normal children. Children with ASD, on average, have gained lower scores than other normal children in the elaborated pretend actions and object substitution , but in both groups the number of imitated actions in the play has been low.


Keywords:
high functioning autism disorder, pretend play , theory of mind

کلیدواژه‌ها [English]

  • high functioning autism disorder
  • pretend play
  • Theory of mind

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 27 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400