بررسی ارتباط پارامترهای کینماتیکی تنه با وقوع آسیبهای زانو در جودوکاران ملی پوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22037/jrm.2021.114539.2554

چکیده

مقدمه: شایعترین مکانیزم آسیب مفصل زانو برای جودوکاران در شرایط ایستاده رخ میدهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط متغیرهای کینماتیکی با وقوع آسیبهای زانو در جودوکاران ملی پوش بود.
روش کار: بدین منظور تعداد 15 نفر از جودوکاران ملی پوش با دامنه سنی 20 تا 30 سال براساس معیارهای ورود وخروج انتخاب و به دو گروه 7 نفر دارای سابقه آسیب مفصل زانو و 8 نفر بدون سابقه آسیب تقسیم شدند. سپس بعد از مارکرگذاری روی بدن آزمودنی‌ها از آنها خواسته شد بر روی جعبه 30 سانتی متری قرار گرفته و پس از یک پرش رو به بالا روی یک پا (پای تکیهگاه) روی سطح زمین فرود آیند. برای اندازه‌گیری زوایای مفاصل زانو و تنه هنگام پرش و فرود نیز از دوربین‌هایی که در 4 طرف قرار گرفته بودند استفاده شد. از آزمون شاپیروویلک برای نرمال بودن داده‌ها، از آزمون آنالیزکوواریانس جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد.سطح معنی‏داری نیز 05/0≥P در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج نشان داد که جودوکاران سالم نسبت به جودوکاران با سابقه آسیب دارای زوایه فلکشن زانوی کمتر و ولگوس زانوی بیشتری بودند،همچنین فلکشن تنه کمتر، چرخش داخلی زانوی بیشتر و سرعت چرخش نسبی بین ران و درشت نی بیشتری در گروه سالم نسبت به گروه آسیب دیده مشاهده شد. (05/0 >p).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر بنظر میرسد ورزشکاران دارای سابقه آسیب اندام تحتانی دارای میزان فلکشن کمتر و ولگوس بیشتر در زانو، فلکشن تنه کمتر، چرخش داخلی زانوی بیشتر و نهایتا سرعت چرخش نسبی بین ران و درشت نی بیشتری نسبت به ورزشکاران بدون سابقه آسیب زانو هستند. بنابراین متخصصان و مربیان باید تمرینات پیشگیری از آسیب دوباره را برای این گروه از ورزشکاران طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of the relationship between kinematical parameters of body and knee injuries in national judo players

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Daneshjoo 1
  • Alireza Moradi 2
  • Seyed Kazem Mousavi sadati 3
1 PhD, Assistant Professor of Sport Biomechanic, Department of Physical Education and Sport Science , East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of physical Education, East Tehran Branch, Tehran,Iran
3 Assistant professor of motor behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The most common mechanism of knee joint injury for judokas occurs in the standing position. The aim of this study was to investigate the relationship between kinematic variables and the occurrence of knee injuries in national judokas.
Methodology: For this purpose, 15 national judokas aged 20 to 30 years were selected based on the inclusion and exclusion criteria and were divided into two groups: 7 with a history of knee joint injury and 8 without a history of injury. Then, after macarons were selected on the subject’s body selected points, the subjects were asked to be placed on a 30 cm box and after a jump upwards, they land on one foot (the foot of the support) or the ground. Cameras were also used to measure the angles of the knee and trunk joints when jumping and landing.
Shapiro Wilk test was used to ensure normal distribution of data. ANCOVA were used to compare between groups. The Significance level was considered as (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee kinematic
  • Trunk Kinematic
  • knee injury
  • Judo

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 15 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400