تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22037/jrm.2021.115702.2795

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه تعادل عاملی مهم در افراد کم توان ذهنی جهت بهره مندی از یک زندگی مستقل می باشد. این افراد به دلیل عدم تکامل سیستم عصبی مرکزی و نقص در مسیرهای حسی – حرکتی و نیز به جهت داشتن یک زندگی کم تحرک دچار ضعف در تعادل ایستا و پویا می باشند. بنابراین این مطالعه جهت تعیین اثر هشت هفته تمرینات DNS بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد.
مواد و روش ها
در این پژوهش26 دانش آموز دختر 20-15 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر با میانگین سنی(50/1±19/17)، ضریب هوشی(07/6±15/61)، قد(67/6±92/157) و وزن(73/12±9/58) به صورت نیمه تجربی و هدفمند انتخاب و سپس بر اساس بهره هوشی در دو گروه تجربی (13نفر) و کنترل (13 نفر) به صورت تصادفی جفت شده قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره تمرینی متغیرهای تعادل ایستا، تعادل پویای پای راست و تعادل پویای پای چپ از طریق دستگاه فوت اسکن ارزیابی شد. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 24 جلسه و هر جلسه 40 دقیقه تمرینات DNS را انجام دادند؛ درحالیکه در گروه کنترل مداخله ای اعمال نگردید و آزمودنی ها فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. تحلیل واریانس برای داده های تکراری جهت تحلیل و بررسی داده ها در سطح معناداری 0.05 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد طی اجرای هشت هفته تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا و نتایج حاصل از تجزیه و بررسی داده های گروه کنترل و تجربی، تفاوت معناداری در تعادل ایستای گروه تجربی (001/0P=، 54/72F=) نسبت به قبل از اجرای دوره تمرینات ثبات عصبی عضلانی به وجود آمد(05/0P≤). همچنین تمرینات DNS باعث بهبود تعادل پویا راست (002/0P=،90/91F=) و تعادل پویای چپ (001/0P=، 58/61F=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل گردید. بنابراین تمرینات DNS تاثیر معنادار را بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی نشان داد.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد با توجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش که تاثیر تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا را بر تعادل دانش آموزان کم توان ذهنی مثبت ارزیابی کرد، به کاربردن این تمرینات می تواند به عنوان یک روش موثر در بهبود تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of eight-week of Dynamic Neuromuscular Stabilization exercises on the static and dynamic balance in disable people with mental retardation

نویسندگان [English]

  • ensie dehghani 1
  • Gholam Ali Ghasemi 2
  • morteza sadeghi 3
1 MSc, Department of Sports Pathology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Professor Department of Sports Pathology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor Department of Sports Pathology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Balance is an important factor in people with mental disabilities to enjoy an independent life. These people are weak in static and dynamic balance due to lack of development of the central nervous system and defects in the sensory-motor pathways, as well as due to having a sedentary life. Therefore, this study was performed to determine the effect of eight weeks of DNS exercises on static and dynamic balance of educable mentally retarded students.
Materials and Methods: In the current research, 26 female students aged 15-20 years with educable mentally retarded with mean age (17/19±1/50), IQ (61/15±6/07), weight (58/9±12/73) and height (157/92±6/07) and then randomly based on IQ in two groups of experimental (n = 13) and control (n = 13), Were paired. Before and after the training period, the variables of static balance, dynamic balance of the right leg and dynamic balance of the left leg were evaluated through a foot-scanner. Subjects in the experimental group performed DNS exercises for 24 sessions, each session lasting 40 minutes; No intervention was performed in the control group and the subjects performed their daily activities. Analysis of variance for duplicate data was used to analyze the data at a significance level of 0.05.
Results: : During the eight weeks of dynamic neuromuscular stabilization exercises, the results of the analysis of data from the control and experimental groups showed a significant difference in the static balance of the experimental group (P = 0.001, F = 72.54) compared to before the performance. Neuromuscular stabilization training period was established (P≤0.05). Also, DNS exercises improved right dynamic balance (P = 0.002, F = 90.90) and left dynamic balance (P = 0.001, F = 61.58) in the experimental group compared to the control group. Therefore, DNS exercises showed a significant effect on static and dynamic balance of students with intellectual disabilities.
Conclusion: According to the results of this study, which evaluated the effect of dynamic neuromuscular stability exercises on the balance of students with mental retardation, it seems that the use of these exercises can be used as an effective method to improve Use static and dynamic balance of educable mentally retarded students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentally Retardation
  • DNS Exercises
  • Static balance
  • dynamic Balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1400