تاثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر متغیرهای عصب روانشناختی و عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی و دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

10.22037/jrm.2021.115709.2796

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی یک دوره مداخله تمرین بدنی بر متغیرهای عصب روانشناختی (پتانسیل وابسته به رویداد یا ERP) و عملکرد حرکتی (مجموعه آزمون های ارزیابی حرکات کودکان MABC-2) کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی است.
مواد و روش ها
این تحقیق به روش تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. تعداد 24 کودک که بر اساس معیارهای دستورالعمل آماری و تشخیصی اختلالات روانی نسخه چهارم از میان دانش آموزان پسر پایه اول تا چهارم دوره ابتدایی منطقه یک تهران غربال شدند. آزمودنی‌ها در ابتدا در پیش آزمون ارزیابی حرکات کودکان MABC-2 شرکت کردند سپس بر اساس پیش آزمون های ارزیابی حرکات کودکان MABC-2 به دو گروه همگن تقسیم شدند و به شکل تصادفی در دو گروه تجربی (14 نفر با میانگین سنی 39/1±6/8) و کنترل (14 نفر با میانگین سنی 15/1±11/8) جای گرفتند. گروه تجربی تمرین‌های حرکتی منتخب را به مدت20 جلسه هفتاد و پنج دقیقه‌ای (سه جلسه در هفته) انجام دادند و در که انتهای دوره هر دو گروه در پس آزمون شرکت نمودند. از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد تحلیل ERP پس آزمون نشان داد که پس از مداخله تمرینی زمان تأخیر مؤلفهP300 تکلیف بازداری در ناحیه Fz و P4، دامنه مؤلفه P300 تکلیف بازداری در ناحیه Cz و زمان تأخیر مؤلفه N200 تکلیف بازداری در ناحیه Fz، F4، C3، P3 و P4 بهبود معناداری داشتند(05/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of selected motor program on neuropsychological variability and motor function at children with developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

 • melinaz rahman gholhaki 1
 • Masoumeh Shojaei 2
 • Keivan Mullah Norouzi 3
 • Abdollah Ghasemi 4
1 sport sciences department, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, IR Iran
2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Motor Behavior, Islamic Azad University, Science and research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: The purpose of the present study was to investigate the effect of an exercise intervention on some neuropsychological (Event-Related Potential or ERP) and motor performance variables, Movement Assessment Battery for Children (MABC-2), in children with developmental coordination disorder.
Materials and Methods: In this study, the experimental approach using pre-test and post-test scheme was used. The subjects of the study were 28 school boys - first to fourth grades of elementary school - from district 22 of Tehran municipality. The participants were selected for participation in this study based on the fourth edition of the diagnostic and Statistical Manual of the disorder. First, all subjects took Movement Assessment Battery for children (MABC-2) as a pretest, then they were divided into homogeneous groups and randomly assigned to the experimental (14 subjects with 8.6±1.39 mean age) and control groups (14 subjects with 8.11±1.15 mean age). The intervention group performed the Spark training program for 16 sessions, three sessions per week. At the end of the training sessions, participants completed a posttest. In this study, data analysis was performed using analysis of covariance.
Results: The posttest ERP analysis showed that the latency of No Go P300 component in Fz and P4 regions, the amplitude of No Go P300 component in Cz region, significantly after training (p< 0.05). Similarly, the results showed that the experimental group significantly improved in Placing pegs, Drawing Trail, catching with two hands, Throwing Beanbag onto Mat, One-Board Balance, Walking Heel -to- Toe Forwards, hopping on mats (p< 0.05), but there was no significant change in reaction test and Threading Lace item (p> 0.05).
Conclusion: According to the results, physical training interventions can improve neuropsychological and motor performance indices in children with Developmental Coordination Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • motor program
 • neuropsychological variability
 • motor function
 • developmental coordination disorder

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1400