مقایسه میزان استقامت عضلات مرکزی و نوسان پاسچر در تکواندوکاران زن با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.114991.2643

چکیده

مقدمه و اهداف: نوسان پاسچر، براساس تغییرات مرکز فشار بدن ارزیابی شده و به طور مستقیم با کنترل و تعادل بدن در ارتباط است. عوامل متعددی در کنترل مناسب نوسان پاسچر و به تبع آن حفظ مناسب تعادل دخیل هستند که از مهمترین آنها می‌توان به ثبات ناحیه مرکزی بدن اشاره کرد. لوردوز افزایش یافته کمری از مواردی است که می‌تواند بر استقامت عضلات مرکزی بدن تاثیرگذار باشد. در برخی از رشته‌های ورزشی از جمله تکواندو این فاکتورها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا تفاوتی در میزان نوسان پاسچر و استقامت عضلات مرکزی زنان تکواندوکاران با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری وجود دارد یا خیر.
مواد و روش‌ها: جامعه پژوهش حاضر زنان تکواندوکار باشگاهی ایران بودند که از این میان تعداد 60 زن تکواندوکار در سطح باشگاهی در قالب دو گروه 30 نفری با لوردوز افزایش یافته کمری(سن=35/2±17/22، قد=95/3±166 و وزن=53/5±37/55 ) و بدون لوردوز افزایش یافته کمری (سن=38/2±63/20، قد=23/4±165و وزن=91/4±70/53) صورت هدفمند انتخاب شدند. نوسان پاسچر بوسیله دستگاه توزیع فشار به صورت تک پا و استقامت عضلات مرکزی به وسیله تست‌های ثبات مرکزی مک‌گیل اندازه‌گیری شد. از آزمون تی مستقل برای مقایسه نتایج بدست آمده استفاده شد و سطح معناداری هم در سراسر تحقیق در سطح 95 درصد با آلفای کوچکتر یا مساوی با 05/0 در نظرگرفته شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تنها در استقامت عضلات فلکسوری شکم بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد(013/0p=) اما بین دیگر تست‌های استقامت عضلات مرکزی (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of the core muscles endurance and postural sway in Taekwondo female athletes with and without increased lumbar lordosis

نویسندگان [English]

  • ainaz samadzadazar keshtiban 1
  • Foad Seidi 2
  • Reza Rajabi 3
1 Ph.D. student of corrective exercise and sport injury, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran.Tehran, Iran
2 Faculty Member and Associate Professor, Sport Medicine and Health Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Postural sway, is evaluated according to shifting the center of body pressure which affects the body's center of gravity position and directly is in the relationship with body control and balance. Several factors are involved in proper controlling of postural sway and consequently in maintaining balance that among the most important of them can be noted to core stability. Weakness of core muscles cause an interruption in the transfer of energy from the trunk and limbs to each other and this leads to a decrease in athletic performance and increase the possibility of injury. In some sports, including taekwondo, this transmission is of great importance. The aim of the present study is to answer to this question that is there any difference in level of Postural sway and core muscle endurance in taekwondo female athletes with or without hyper lordosis.
Materials and Methods: The target society was professional Iranian female taekwondo athletes among whom 60 athletes were purposefully selected and divided into two groups of 30 members: with hyper-lordosis (age: 22.17±2.35, height: 166±3.95, weight: 55.37±5.53) and without hyper-lordosis (age: 20.63±2.38, height: 165±4.23, weight: 53.7±4.91). Postural sway was measured by means of force distribution for single leg and core muscle strength was measured by testing core stability McGill. Independent t-test was used for comparison results and confidence interval and P-value were 95% and 0.05.
Results: Independent t-test results showed that there is a significant difference between the two groups only in endurance of abdominal flexor muscles (p=0/013) but there was no significant difference between the other tests of core muscle endurance (P=0.76), postural sway based on two factors of length (P=0.30) and area (P=0.16) displacement in two groups.
Conclusion: According to the results of this study, the endurance of the abdominal flexor muscles in taekwondo female athletes with hyperlordosis is weakened. Given that musculoskeletal disorders may affect other areas of the body over time, it is recommended that long-term, follow-up research be used.
KEYWORDS: Core muscle endurance, Postural sway, hyper-lordosis, Taekwondo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core muscle endurance
  • Postural sway
  • hyper-lordosis
  • Taekwondo

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1400