مقایسه زمان‌بندی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمری- لگنی حین مانور برش جانبی متقاطع در فوتبالیست های سالم و مبتلا به درد قدامی کشاله ران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. عضو گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران. 2. گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22037/jrm.2021.116084.2864

چکیده

مقدمه و اهداف
درد قدامی کشاله ران یکی از آسیب های متداول در میان ورزشکاران است که موجب به‌کارگیری مکانیسم‌های جبرانی در جهت تعدیل آن‌ شده و حرکات کمری-لگنی و ران را تحت تأثیر قرار می‌دهد که منجر به طولانی شدن روند درمان درد می‌شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه زمان‌بندی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمری – لگنی حین مانور برش جانبی متقاطع در فوتبالیست سالم و مبتلا به درد قدامی کشاله ران بود.
مواد و روش ها
در مطالعه نیمه تجربی حاضر، بیست و هشت فوتبالیست (گروه سالم (14 نفر) و گروه مبتلا به درد کشاله ران (14 نفر)) لیگ دو کشوری شرکت کردند. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات سرینی میانی، نزدیک کننده طویل ران، راست شکمی، مولتی فیدوس، عرضی شکمی/مایل داخلی به صورت دوطرفه به فاصله 60 میلی ثانیه از زمان برخورد پا با زمین، حین مانور برش جانبی متقاطع در هر دو گروه ثبت گردید. زمان شروع فعالیت نسبت به لحظه برخورد پا با زمین بین دو گروه محاسبه شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که زمان آغاز فعالیت عضله سرینی میانی در پای تکیه گاه (033/0P=) و عضله مولتی فیدوس در پای مقابل تکیه گاه (023/0P=) گروه دارای درد قدامی کشاله ران در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری با تأخیر همراه است؛ اما در پای تکیه‌گاه عضلات راست شکمی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری زودتر و قبل از تماس پاشنه پا با زمین فعال شده‌اند (001/0P=).
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد که عامل درد کشاله ران موجب تغییر در زمان‌بندی شروع فعالیت عضلانی می‌گردد. این تغییرات و مکانیسم‌های جبرانی حاصل از آن می‌تواند فرد را در معرض خطر آسیب‌های بالقوه‌ اندام تحتانی قرار دهد، لذا توصیه می‌شود محققان با در نظر گرفتن نتایج تحقیق حاضر و استفاده از بازخوردهای لازم، راهکارهایی در جهت کاهش اثرات درد و تغییرات ناشی از آن را ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Timing Electromyography Activity of Selected Lumbar-Pelvic Muscles During a Cross-Cutting Maneuver in Soccer Players with Athletic Groin Pain and Healthy ones

نویسندگان [English]

 • Elham Shirzad Araghi 1
 • Hamidreza Naserpour 2
 • Mehdi Khaleghi Tazji 3
 • Amir Letafatkar 3
1 1. Member of Biomechanics and Sports Technology Department, Sport Science Research Institute, Tehran. Iran. 2. Department of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD. Student of Sports Biomechanics, Department of Biomechanics and Sports Injuries Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Biomechanic and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Athletic groin pain (AGP) is one of the most common injuries among athletes; Pain uses compensatory mechanisms to modulate it and affects lumbar-pelvic and thigh movements, which leads to a prolonged pain healing process. This study aimed to the comparison of timing electromyography activity of selected lumbar-pelvic muscles during a cross-cutting maneuver in soccer players with chronic groin pain and healthy ones.
Materials and Methods: In current semi experimental study, twenty eight Soccer players (healthy group (n=14) and AGP group (n=14)) who take part in the second division league participated in this study. The timing of electromyography activity in the gluteus medius, adductor longus, rectus abdominis, multifidus, transverse, and oblique abdominal/ muscles during cross-cutting maneuvers was recorded bilaterally with a time interval of 60 milliseconds relative to heel contact. The onset of muscle activity relative to the heel contact calculated in two groups.
Results: The result indicated that the onset activity of the gluteus medius muscle in the ipsilateral side (P=0.033) and multifidus muscle in the contra-lateral of the weight-bearing limb (P= 0.023) in the group with chronic groin pain was significantly delayed in comparison of control group; However, at the weight-bearing leg, the rectos abdominis muscles were activated significantly earlier and before the heel contact with the ground (P=0.001).
Conclusion: it seems that groin pain changes the muscle timing onset. These related changes and compensatory mechanisms may put the athletes at the potential risk of lower extremities injuries, so it is highly recommended researchers considering of outcomes of the current study and the use of feedback, provide solutions to reduce the effects of pain and the resulting changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electromyography
 • Athletic Groin Pain (AGP)
 • Cross-Cutting Maneuver
 • Soccer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1400