اثر خستگی بر برخی از ویژگی های کینماتیکی حین گام برداری،تعادل و دقت شوت فوتبال در دانش آموزان متوسطه پسر عشایر کهنوج با سابقه ی ابتلا به ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی،گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهیدباهنر،کرمان،ایران

2 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهیدباهنر،کرمان،ایران

10.22037/jrm.2021.116035.2856

چکیده

مقدمه و اهداف:امروزه بعد از مدت ها تعطیلی مدارس و رویدادهای ورزشی، با دوران پسا کرونا و بازگشایی مدارس روبه رو خواهیم شد.از آنجایی که عدم تعادل در راه رفتن و ضعف عمومی از علائم بیماری کرونا است،برای افرادی که بهبود یافته اند ، ورزش کردن دوباره و مهارت های پایه ای مانند راه رفتن،تعادل،دقت به خصوص بعد از خستگی در مقایسه با افراد سالم می تواند یک چالش باشد.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی بر ویژگی های کینماتیکی حین گام برداری،تعادل و دقت شوت فوتبال در دانش آموزان متوسطه پسر عشایر کهنوج با سابقه ی ابتلا به ویروس کرونا بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نظر روش اجرا در دسته ی تحقیقات نیمه تجربی،از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ زمانی در دسته ی تحقیقات آینده نگر قرار می گیرد.نمونه آماری از میان دانش آموزان مدارس عشایری شهرستان کهنوج انتخاب شدند که 15 نفر در گروه سالم و 15 نفر در گروه مبتلا به بیماری کرونا بودند. ابتدا به وسیله دوربین موبایل iphone پارامترهای منتخب کینماتیک راه رفتن،تعادل و دقت شوت اندازه گیری گردید. سپس با اعمال خستگی توسط پروتکل خستگی غیرعملکردی پله بلافاصله پارامترهای منتخب مجددا سنجیده شد. جهت اندازه گیری تعادل و پارامترهای گام برداری از آزمون برخاستن و رفتن و جهت آزمون دقت شوت از آزمون مور کریستین استفاده شد و داده ها توسط برنامه کینووا اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری تی مستقل،تی همبسته،یومن ویتنی و تی ویلکاکسون در سطح معنی داری( α=0/05)در نرم افزارSPSS22استفاده شد.
یافته ها : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خستگی بر میزان طول گام،تعادل پویا و دقت شوت دانش آموزان سالم تاثیرمعناداری ندارد (P>0/05 )وسبب کاهش حداکثرفلکشن زانوی هر دو گروه شده است(P=0/005 )، در صورتی که خستگی توانسته است طول گام(P= 0/001)، ،تعادل پویا (001/0P= )و دقت شوت فوتبال (P=0/001 )دانش آموزان مبتلا به کرونا را در مقایسه با دانش آموزان سالم به صورت معناداری کاهش دهد (P<0/05 ).
نتیجه گیری :طبق نتایج تحقیق کنونی،خستگی بعد از طی کردن بیماری کرونا و بهبود آن می تواند سبب تغییرات کاهشی واضح تری در طول گام،تعادل پویا و به خصوص دقت شوت فوتبال نسبت به دانش آموزان سالم شود و افرادبهبودیافته از کرونا جهت بازگشت به تمرین و مسابقات باید این تغییرات را مدنظر قراردهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of fatigue on some kinematic characteristics during gait, balance and accuracy of football shots in high school boys of Kahnooj nomads with a history of coronavirus.

نویسندگان [English]

  • Reza Rahimpour moradi 1
  • Mohammadreza Amirseyfadini 2
  • Mohammadtaghi Amiri-Khorasani 2
1 1. Master of Science in Sport Biomechanics, Department of Sports Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Sport Biomechanics, Department of Sports Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, after a long period of school closures and sporting events, we will face the post-corona era and the reopening of schools. Because gait imbalance and general weakness are symptoms of corona disease, for people who have recovered, re-exercise and basic skills such as walking, balance, accuracy, especially after fatigue compared to Healthy individuals can be a challenge. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of fatigue on kinematic characteristics during gait, balance and accuracy of football shots in high school boys of Kahnooj nomads with a history of coronavirus.
Materials and Methods: The present study in terms of method of implementation is in the category of quasi-experimental research, in terms of purpose is in category of Practical and in terms of time is in the category of prospective research. Statistical sample was selected from the students of nomadic schools in Kahnooj city, of which 15 were in the healthy group and 15 were in the group with coronary heart disease. First, the selected kinematic gait parameters, balance and shot accuracy were measured by iphone mobile camera. Then, by applying fatigue by the non-functional fatigue protocol of the step, the selected parameters were immediately re-measured. To measure the balance and gait parameters, the rise and fall test and to test the accuracy of the shot, the Moore-Christine test was used and the data were measured by the Kinova program. Independent t-test, paired t-test, Human Whitney and Wilcoxon t-test were used to analyze the research data at a significant level (α = 0.05) in SPSS22 software.
Results: The results of the present study showed that fatigue had no significant effect on stride length, dynamic balance and shooting accuracy of healthy students (P> 0.05) and caused a decrease in maximal knee flexion in both groups (P = 0.005),but fatigue has been able to Significantly reduce , step length (P = 0.001), dynamic balance (P = 0.001) and football shot accuracy (P = 0.001) ) in students with corona disease compared to healthy students (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • accuracy
  • Balance
  • gait
  • Coronavirus