مروری بر نتایج آزمایش های بالینی عملکرد دستگاه وستیبولر محیطی در افراد مبتلا به دیابت ملیتوس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان.، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.115990.2847

چکیده

مقدمه و اهداف: دیابت ملیتوس(DM) یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک مزمن فراگیر و یکی از نگرانی های اصلی سلامت عمومی در جهان می باشد. اختلال در سوخت و ساز گلوکز ناشی از دیابت، می تواند به میزان زیادی فیزیولوژی گوش داخلی در بخش های شنوایی و وستیبولر را تحت تاثیر قرار دهد. نقص وستیبولر پاتولوژی رایجی در DM می باشد که توسط اثرات میکروآنژیوپاتی و به تبع آن پلی نوروپاتی قرینه دیستال حسی ایجاد می شود، بنابراین ایسکمی ساختارهای وستیبولر و همچنین تغییر سوخت و ساز مایعات گوش داخلی را در پی دارد. هدف از این مطالعه، مروری بر مطالعاتی است که آزمایش های بالینی دستگاه وستیبولر شامل زیرمجموعه های VEMP،SVV، vHIT، آزمایش کالریک را در بیماران دیابتی بررسی کرده اند تا با خلاصه و جمع بندی نتایج آنها بتوان دیدگاه اجمالی در مورد تاثیر DM بر دستگاه وستیبولر را بدست آورد.
مواد و روش: در این مقاله مروری، نتایج مقالات ارائه شده در پایگاه های Google Scholar،(Medline) PubMed، Science Direct و پایگاه های فارسیSID)) از سال 2000 تا ژانویه 2021 مورد بررسی، ارزیابی و نقد قرار گرفته است.
نتیجه گیری: عملکرد دستگاه وستیبولر می تواند با یا بدون نشانه (ساب کلینیکی) متاثر از عوارض DM گردد. تاثیرپذیری نتایج آزمایش های بالینی دستگاه وستیبولر در این بیماری علاوه بر ویژگی و مولفه های مورد اندازه گیری آزمایش به عوامل فردی نیز وابستگی بالایی دارد. یک نتیجه واحد را نمی توان برای چگونگی عملکرد دستگاه وستیبولر در این بیماران انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clinical results of peripheral vestibular function in people with diabetes mellitus

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hasanzadeh Tahraband 1
  • Fatemeh Heidari 2
1 Student Research Committee, MSc. Student, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Hearing Disorders Research Center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Diabetes mellitus (DM) is one of the most common chronic metabolic diseases and one of the major public health concerns in the world. Impaired glucose metabolism due to diabetes can greatly affect the physiology of the inner ear in the auditory and vestibular parts. Vestibular defect is a common pathology in DM, which is caused by the effects of microangiopathy and consequently symmetrical distal sensory polyneuropathy, so, it causes ischemia of the vestibular structures as well as changes in the metabolism of the inner ear fluids. The purpose of this study was to review the studies that have evaluated the clinical tests on the vestibular system including VEMP, SVV, vHIT, and caloric test in diabetic patients in order to summarize their results for a given brief view the effect of DM on the vestibular system.
Materials and Methods: In this review, the results of papers presented in Google Scholar, (Medline) PubMed, SID from 2000 to January 2021 are investigated and reviewed.
Conclusion: The function of the vestibular system can be affected by DM complications with or without symptoms (subclinical). Influence of the results of clinical tests in this disease in addition to characteristics and measurement parameters are also highly dependent on individual factors. A single result cannot be found for how the vestibular system works in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes mellitus
  • Vestibular function
  • Vertigo
  • Dizziness