اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی رشته آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان قزوین، ایران

2 استادیار آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.116328.2910

چکیده

چکیده

مقدمه و اهداف
ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس‌هاست که بهعنوان یک بحران برای سلامت عمومی شناخته و منجر به چالشی اساسی برای تمام مردم دنیا شده است. همه‌گیری این بیماری عفونی- تنفسی و قرنطینه، محدودیت‌ها، استرس و دیگر اثرات ناشی از آن؛ سلامت، بهزیستی روانی و سازگاری همۀ گروه‌های سنی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان دانشگاه‌های استان قزوین در دوران پاندمی کرونا ویروس بود.

مواد و روش ها
روش این پژوهش کاربردی، حال‌نگر و توصیفی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعۀ آماری شامل دانشجویان استان قزوین است که براساس فرمول کوکران 382 نفر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای در این پژوهش شرکت نمودند. ابزار پژوهش شامل سؤالات دموگرافیک و پرسشنامۀ استاندارد سازگاری بل بود که از دو بٌعد سازگاری عاطفی و بهداشتی آن با پایایی قابل قبول استفاده گردید. داده‌ها نیز در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند و آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی دو نمونه مستقل و لیوِن به‌کار گرفته شد.

یافته ها
نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل و لیوِن نشان داد فعالیت ورزشی بر سازگاری بهداشتی دانشجویان تأثیر معناداری داشته است. در مورد متغیر سازگاری عاطفی نیز مشخص گردید فعالیت ورزشی بر سازگاری عاطفی جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. میانگین مربوط به هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و عاطفی به ازای دو گروه مورد مطالعه (دارای سابقه ورزشی و بدون سابقه ورزشی) تفاوت چشم‌گیری داشته و از لحاظ آماری نیز این تفاوت معنادار شد.

نتیجه گیری
یافته‌ها نشان داد ورزش باعث بهبود سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان بررسی شده در این مطالعه گردیده است. به عبارت دیگر افرادی که سابقۀ ورزشی داشتند می‌توانستند با استفاده از روش‌های سازگارانه‌تری با مشکلات ناشی از پاندمی کرونا رویارو شوند چرا که ورزش نه تنها به بهداشت جسم بلکه به بهداشت روانی هم کمک می‌کند. بنابراین دانشگاه‌ها می‌توانند برای بهبود سازگاری دانشجویان خود در برهه‌های مختلف و نیز بحران‌ها یا موقعیت‌های بسیار جدید، ناشناخته و حتی طاقت‌فرسا از فواید ترویج ورزش و فعالیت بدنی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport on Students' Health and Emotional Adjustment in the Corona Virus Pandemic

نویسندگان [English]

  • Maryam Eftekhari 1
  • Fereshte Kotobi 2
  • Zeinab Naghiloo 2
1 Undergraduate student in Physical Education, Qazvin Farhangian University, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aims: The corona virus is a large group of viruses that have been identified as a public health crisis and have challenged people of all over the world. The epidemic of respiratory infectious disease and quarantine, limitations, stress and other effects of this disease have affected the health, mental well-being and adjustment of all age groups. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of sport on health and emotional adjustment of students of universities in Qazvin province during the coronavirus pandemic.
Materials and Methods: The method of this research was applied, present and descriptive which was done in the field. The statistical population included students of Qazvin province who according to Cochran's formula 382 students participated in this study by cluster sampling. The research tools included demographic questions and Bell Adjustment standard questionnaire, which used two dimensions of Emotional and Health Adjustment with acceptable reliability. Data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics and Kolmogorov-Smirnov test, T-test two independent samples and Leuven test were used.
Results: The results of T-test two independent samples and Leuven showed that sport had a significant effect on students' health adjustment. Regarding the variable of emotional adjustment, it was found that sport activities has a significant effect on the emotional adjustment of the statistical population. The means of both health and emotional adjustment variables for the two groups (with and without sport history) was significantly different and this difference was statistically significant.
Conclusion: The results showed that sport improved the emotional and health adjustment of the students studied in this research. In other words, people with a history of sport could use more adaptive methods to deal with the problems caused by the corona pandemic, because sport contributes not only to physical health but also to mental health. Thus, universities can use the benefits of promoting sport and physical activities to improve the adjustment of their students at different times as well as very new, unknown and even exhausting crises or situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sport
  • emotional adjustment
  • health adjustment