اثربخشی 8 هفته تمرینات ایروبیک از طریق اینترنت در دوران شیوع کرونا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22037/jrm.2021.115802.2817

چکیده

چکیده

مقدمه: شیوع ویروس کرونا شرکت در فعالیت های بدنی سالمندان را تحت تاثیر قرار داده است زیرا این محدودیت‌ها آنها را نیز مجبور به ماندن در خانه کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ایروبیک از طریق اینترنت بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود.

مواد و روش ها: جامعه آماری در این پژوهش، کلیه زنان سالمند شهر کرمانشاه بود. 30 زن سالمند غیر فعال به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، آزمون لک لک و آزمون آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار برای سنجش تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان اجرا شد. گروه آزمایش برنامه تمرینی خود را که شامل تمرینات ایروبیک بود و از طریق اینترنت و گوشی هوشمند در اختیار آنها قرار گرفت طی 8 هفته سه جلسه ای انجام دادند. بعد از انجام پروتکل تمرینی، از کلیه شرکت‌کننده‌ها آزمون مجدد جهت ارزیابی تعادل ایستا و پویا انجام گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل و تحلیل کوواریاس در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد تغییرات امتیازات تعادل ایستا و پویا از پیش آزمون تا پس آزمون در گروه آزمایش معنادار می باشد ولی در گروه کنترل معنادار نیست. همچنین، امتیازات تعادل ایستا و پویا (001/0P=) در گروه مداخله تمرینی ایروبیک از طریق اینترنت نسبت به گروه کنترل، به طور معنادار افزایش داشت.

نتیجه گیری: انجام تمرینات ایروبیک ارسال شده از طریق اینترنت و گوشی هوشمند می‌تواند باعث بهبود تعادل ایستا و پویای زنان سالمند شود. بنابراین با توجه به محدودیت های حرکتی ناشی از پاندمی کرونا و اهمیت فعال بودن سالمندان در دوران قرنطینه خانگی پیشنهاد می‌شود سالمندان جهت بهبود مهارتهای تعادلی خود از تمرینات ایروبیک مبتنی بر وب استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of 8 weeks aerobic exercise via the Internet during Corona Outbreaks on static and dynamic balance of elderly women

نویسندگان [English]

  • Malek Ahmadi 1
  • Mohammad Jalilvand 2
1 Department of Physical Education and Sports Science, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction: The prevalence of coronavirus has affected the participation of the elderly in physical activity because these restrictions have forced them to stay at home. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic exercise via the Internet and smartphones on static and dynamic balance in older women.

Materials and Methods: The statistical population in this study was all elderly women in Kermanshah. Thirty inactive elderly women participated in the study voluntarily and were randomly divided into experimental and control groups. Static and dynamic balance of participants was measured Using Stoke Balance test and Timed Up & Go test, before the start of the training protocol. The experimental group performed their training program, which included aerobic exercises and was provided to them via the Internet and smartphones, for 8 weeks and three sessions per week. After the training protocol, all participants were retested to evaluate static and dynamic balance. Independent t-test and Analysis of covariance in SPSS 23 software were used to test the research hypothesis.

Results: The results showed that balance data changes from pretest to post-test was significant in experimental group but was not significant in control group. In addition, internet-based aerobic exercise interventions have a significant effect on static and dynamic balance (P=0.001) of elderly women.

Conclusion: Performing aerobic exercises sent via the Internet and smartphones can improve the static and dynamic balance of older women. Therefore, due to the movement limitations caused by the corona pandemic and the importance of the elderly being active during home quarantine, it is recommended that the elderly use web-based aerobic exercise to improve their balance skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical activity through the internet
  • Aerobic Exercise
  • Static balance
  • dynamic Balance
  • Elderly women

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 09 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1400