تأثیر درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی (MBT) بر ضرب آهنگ شناختی کُند و نشانگان بالینی (علایم) کودکان با اختلال بیش‌فعالی-نقص توجه (ADHD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22037/jrm.2022.116359.2915

چکیده

مقدمه و اهداف

کودکان دارای اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی با ویژگی‌های مانند تکانشگری، حواسپرتی و بیش‌فعالی مشخص می‌شود و مطابق پژوهش‌های انجام شده با ضرب‌آهنگ شناختی کُند در ارتباط است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی بر ضرب آهنگ شناختی کُند و نشانگان بالینی (علایم) کودکان با اختلال بیش‌فعالی-نقص توجه انجام گرفت.

مواد و روش ها

این پژوهش از نظر نوع روش بررسی فرضیه‌های پژوهش، در گروه مطالعات نیمه‌آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و به صورت پیش آزمون، پس آزمون همراه با پیگیری بود. جامعه آماری در این پژوهش دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله دارای دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی شاغل به تحصیل در مدارس عادی مناطق شش گانه شهر اصفهان بودند. برای انتخاب نمونه، از بین دانش‌آموزانی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند 28 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (14 نفر) و گواه (14 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ضرب آهنگ شناختی کند (مک‌برنت و همکاران، 2014) و پرسشنامه کانرز فرم والدین (کانرز، 1998) بود. جلسات این درمان 8 جلسه 60 دقیقه‌ای بود که به والدین گروه آزمایش ارائه شد و برای گروه کنترل آموزشی ارائه نگردید. قبل از شروع مداخله، پس از پایان آموزش و در مرحله پیگیری (یک ماه بعد از اجرای مرحله پس‌آزمون) متغیرهای یادشده دوباره اندازه‌گیری شدند. پس از بررسی پیش‌فرض‌های آزمون‌های آماری از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. داده‌ها به وسیله نسخه 21 نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج بیانگر آن بود که اثر اصلی عامل زمان و عامل گروه برای متغیرهای نمرات ضرب‌آهنگ شناختی کُند و علایم اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی معنی‌دار است (001/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mentalization-based Treatment (MBT) on Sluggish Cognitive Tempo and Clinical Syndrome (Symptoms) in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

نویسندگان [English]

 • Nahid Abbasi 1
 • Akram Dehghani 2
 • AMIR Ghamarani 3
 • Mohammadreza Abedi 4
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Professor, Department of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder are characterized by characteristics such as impulsivity, distraction, and hyperactivity, and have been shown to be associated with sluggish cognitive tempo, according to research. The aim of this study was to investigate the effect of mentalization-based treatment (MBT) on sluggish cognitive tempo and clinical symptoms (symptoms) of children with attention deficit hyperactivity disorder.

Materials and Methods: This study was a semi-experimental study with a experimental group and a control group in terms of the method of examining the research hypotheses, and as a pretest, posttest with follow-up. The statistical population in this study were 7- to 9-year-old students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder studying in normal schools in the six districts of Isfahan. To select the sample, 28 students were selected from the students who met the inclusion criteria and were divided into experimental (14) and control (14) groups. The research instruments were the Sluggish Cognitive Tempo Questionnaire (McBurnett et al., 2014) and the Connors Parent Form Questionnaire (Connors, 1998). The sessions of this treatment were 8 sessions of 60 minutes that were presented to the parents of the experimental group and were not provided to the educational control group. Before the intervention, after the end of the training and in the follow-up phase (one month after the post-test phase), the mentioned variables were measured again. After examining the assumptions of statistical tests, repeated measures analysis of variance was used. Data were analyzed using SPSS software version 21.

Results: The results showed that the main effect of time factor and group factor was significant for the variables of sluggish cognitive tempo scores and the symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentalization
 • sluggish cognitive tempo
 • attention deficit
 • Hyperactivity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1400