بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدار اصفهانی، مرتضی [1] 5. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. اصفهان. ایران
 • آبشناس، احسان [1] گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • آیت اللهی، علی [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی‌ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آتشک، سیروان [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد. ایران
 • آتشک، سیروان [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • آدینه، مینا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آذریان سوسهاب، سمیه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • آذربایجانی، محمدعلی [1] 2. دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • آذربایجانی، محمدعلی [1] استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذربایجانی، محمد علی [1] 1.گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • آذربایجانی، محمد علی [2] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذربایجانی، محمد علی [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • آذربایجانی، محمد علی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • آراسته، آرمین [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آرمان، مرضیه [1] دکترای رشد حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آرمان، مرضیه [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور
 • آزاد، اکرم [1] استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آزاد، اکرم [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آزادی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اردبیل، ایران
 • آزادیان، الهه [2] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • آزادبخت، لیدا [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آزاده، حمید [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • آزالی علمداری، کریم [1] استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • آزموده، معصومه [1] گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران
 • آشنا، فرزانه [1] کارشناس ارشد آسیب ‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آغاز، علیرضا [1] گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • آقایی، الهام [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد
 • آقایی، غلامحسین [1] 2. چشم پزشک ، بیمارستان حضرت رسول دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران
 • آقایاری، آذر [1] دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
 • آقاجانی، سیف اله [1] دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 1. دکترای اپتومتری. مربی آموزشی دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 2. دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 2. دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 2- دکترای حرفه‌ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 2.گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 3. دکترای اپتومتری، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 4. دکترای حرفه ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] 5. دکترای حرفه ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای اپتومتری، مربی آموزشی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقازاده امیری، محمد [2] دکترای حرفه ای اپتومتری ، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی شهید بهشتی
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکترای حرفه ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکتری حرفه ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] دکتری حرفه‌ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقازاده امیری، محمد [2] مربی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمد [1] مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقازاده امیری، محمدرضا [1] 3. مربی گروه بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آقا زاده امیری، محمد [1] 2. دکترای اپتومتری، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
 • آقاسلیمانی نجف آبادی، معصومه [1] دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، تهران، ایران
 • آقا گل زاده، فردوس [1] استاد، گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقامحمدی، سوسن [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، بیمارستان کودکان مفید، تهران، ایران
 • آکوچکیان، مهدیه [1] استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • آکوچکیان، مهدیه [3] استادیار، گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • آهنگر، عباسعلی [1] دانشیار زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • آهنگر، عباسعلی [1] دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • آهنگر، عباسعلی [1] دانشیار زبانشناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، ایران
 • آهنگر، عباسعلی [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • آهنگری، منصور [1] دانشجو کارشناسی ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران

ا

 • ایازی، رضا [1] دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابراهیم، خسرو [1] استاد، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی . تهران، ایران.
 • ابراهیمی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران
 • ابراهیمی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ابراهیمی، لقمان [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ابراهیمی، لقمان [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ابراهیم آبادی، زهرا [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابراهیم آبادی، زهرا [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ابراهیم پور، مهدیه [1] استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • ابراهیمی پور، فهیمه [1] کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • ابراهیمی ترکمانی، بهمن [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ابراهیمی ترکمانی، بهمن [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] 3. استاد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد گروه فیزیوتراپی دانشگاه توانبخشی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل [1] استاد تمام گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی-تکامجانی، اسماعیل [1] استاد، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی-تکامجانی، اسماعیل [2] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] 3. دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] دانشیار فیزیولوژِی ورزشی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیمی عطری، احمد [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران
 • ابراهیمی مغانی، راحله [1] کارشناس گفتاردرمانی، کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، ایران.
 • ابطحی، سیدحمیدرضا [1] گروه ENT، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابوالقاسمی، جمیله [1] استادیار، گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ابوالمعالی، خدیجه [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران. ایران
 • احدی، حوریه [1] استادیار زبانشناسی. پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران
 • احدی، محسن [1] دپارتمان شنوایی شناسی، دانشکده نوانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احدنژاد، لیلا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدی، اکرم [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی دانشکاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، ایران، تهران
 • احمدی، اکرم [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران
 • احمدی، اکرم [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، تهران، ایران
 • احمدی، اکرم [1] دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، امیر [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران
 • احمدی، امیر [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، امیر [2] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • احمدی، آمنه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • احمدی، جواد [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی، حسین [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احمدی، حسین [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احمدی، رقیه [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، ‌کارشناس ارشد شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی، سارا [1] گفتاردرمانگر، بابل، ایران
 • احمدی، سید مجتبی [1] 3. گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
 • احمدی، سینا [1] گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • احمدی، فاطمه [1] کارشناس ارشد آمار ریاضی، گروه آمار، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • احمدی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احمدی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد گروه توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احمدی، مرضیه [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • احمدآبادی، سمیه [1] استادیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
 • احمدی زاد، سجاد [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • احمد زاده، محمدرضا [1] 5. دانشیار میکروبیولوژی ، دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • احمدی طهرانی، الهام [1] کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی قشرباط، وجیهه [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی کهجوق، مینا [1] دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی،تهران، ایران.
 • احمدی کهجوق، مینا [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • احمدی منش، وحید [1] کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • اختیاری، حامد [1] 3. عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران
 • اخگری، محسن [1] 7. کارشناس ارشد اپتومتری، عضو گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اخگری، محسن [1] اپتومتریست ، عضوگروه آموزشی اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اخگری، محسن [1] اپتومتریست ، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اخگری، محسن [1] کارشناس ارشد اپتومتری ، عضو گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اخگری، محسن [1] کارشناس ارشد اپتومتری، مربی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اخگری، محسن [1] کارشناس گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اخوتیان، فرشاد [1] استاد فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی تهران ایران
 • اخوتیان، فرشاد [2] استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • اخوتیان، فرشاد [1] دکتری تخصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اخوتیان، فرشاد [1] آدرس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اخوتیان، فرشاد [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد دپارتمان فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات قیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ادریسی، مونا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی
 • اذربایجانی، محمدعلی [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
 • ایرانی، اشکان [1] 1 کارشناسی ارشد کاردرمانی جسمانی ، عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • ایرانی، اشکان [1] 3. کارشناس ارشد کاردرمانی، عضوکادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • ایرانی، اشکان [1] 5. عضو گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • ایرانی، اشکان [1] دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی، کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ایرانی، اشکان [4] دانشجوی دکترای نوروساینس، عضو کادر اموزشی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ایرانی، اشکان [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی جسمانی ، عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ایرانی، اشکان [1] کارشناس ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ایرانی، اشکان [1] موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران
 • ایرانی، رضا [1] 4. اپتومتریست، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • ایرانی، نگین [1] دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • ایران پرور، منوچهر [1] دانشیار بیماری‏ های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، اردبیل، ایران
 • ایرانپور، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ایرانی رشید آباد، رضا [1] 4. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • ایران فر، شیما [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران . ایران
 • ایرانمنش، حسام [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ایرانمنش، حمیده [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ارجمندنیا، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارجمندنیا، علی اکبر [1] دانشیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارجمندنیا، علی اکبر [1] دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اردیبهشت، سید اشکان [1] دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ارسلانی، فهیمه [1] دکتری رشد و تکامل حرکتی، دانشگاه تهران، ایران
 • ارشم، سعید [1] استادیار رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • ارشم، سعید [1] گروه رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ارغوانی، حامد [2] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایروانی، میلاد [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکد علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • ایزدی، مهشید [1] 3. استادیار پایه 22 - دانشکده روانشناسی - گروه علوم تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی - ایران
 • ایزددوست، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • استادی مقدم، هادی [1] مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استکی، مهناز [1] استادیار دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــزی، دانشــکده روانشناســی، تهــران، ایــران
 • استکی، مهناز [2] گــروه روانشناســی تربیتــی اســتثنایی، دانشــکده روانشناســی، دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تهــران مرکــزی، تهــران، ایــران
 • استکی، مهناز [1] گروه روانشناسی عمومی و کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • استگنیتی، کارن [1] دکترای علوم فعالیت و برنامه ی درمانی، دانشکده ی سلامت، پزشکی، پرستاری و علوم رفتاری، دانشگاه دکین، استرالیا
 • اسدی، یاسمن [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.
 • اسدی، سارا [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • اسدی، سیده یاسمن [1] گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.
 • اسدی، سیمین [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ‌ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسدی، مرجان [1] دانشجوی دانشگاه پردیس کیش
 • اسدی ساروی، سیده یاسمن [1] دانشجوی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • اسدی قلعه نی، منیره [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
 • اسدی قلعه نی، مهدی [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، داﻧــﺸﮕﺎه گیلان
 • اسدکرمی، شبنم [1] گروه تربیت بدنی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • اسدی گندمانی، رقیه [1] استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • اسدی گندمانی، رقیه [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • اسدی گندمانی، رقیه [1] دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • اسعدی، وحید [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران
 • اسفندیار پور، فاطمه [1] 2. استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • اسکندری، بهاره [1] 3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسکندری، شادی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسکندرنژاد، مهتا [1] 2. استادیار گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اسکندرنژاد، مهتا [1] استادیار گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اسکندرنژاد، مهتا [1] دانشیار گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اسلامی، آتنا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • اسلامی، رسول [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اسلامی، رسول [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • اسلامی، رسول [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • اسلامی، محرم [1] دانشیار، گروه زبان و ادبیات، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اسلامی، منصور [1] 3. استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران
 • اسلامی، منصور [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اسلامی، منصور [1] دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اسلامی، منصور [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران.
 • اسلامدوست نفوتی، میناز [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشدکاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسلامی شهربابکی، مهین [1] دانشیار روانپزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، موسسه نوروفارموکولوژی، بیمارستان روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران
 • اسلامی نصرت آبادی، مهدیه [1] دانشجوی دکترای یادگیری حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اسماعیلی، حامد [1] گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی، مهرداد [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اسماعیل تژاد، مینو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اسماعیلی شاهویر، سارا [1] 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • اسماعیل نژاد، مینو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اسمعیلی، رقیه [1] مربی دانشکده و دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اسمعیلی پایین افراکتی، ایمان [1] استادیار مهندسی برق الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • اسمعیل نیا، مارال [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اشتری، عطیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ایران، تهران
 • اشرفی، الهام [1] 5- دانشجوی دکترا اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی. تهران، ایران
 • اشرفی، مجید [1] 3. دانشجوی دکترای شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اشرفی، مجید [1] دانشجوی دکتری شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اشرفپور نوائی، سعید [1] کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اشرف جمشیدی، علی [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اشک کش، عصمت [1] 3. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش. تهران. ایران
 • اشگرف، سیما [1] کارشناس ارشد رفتار حرکتی، استان چهارمحال بختیاری، شهرکرد، ایران
 • اصغری جعفرآبادی، محمد [1] 4- مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • اصلانی، مهدی [1] کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اصلانخانی، محمد علی [1] استاد مشاور دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اصلانخانی، محمد علی [1] گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران-ایران
 • اصلانخانی، محمد علی [2] گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اصلی بیگی، فریده [1] شنوایی شناسی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • اطمینان، محمودرضا [1] استاد، روانپزشک، سازمان بهزیستی استان تهران، ایران
 • اعتراف اسکویی، میر علی [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 • اعتمادی، فاطمه [1] 2. کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، ، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اعتمادی فر، مسعود [1] گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • افتخاری، سید روح اله [1] کارشناس ارشد کاردرمانی جسمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افتخاری، فرشته [1] استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افتخاری، فرشته [4] استادیار بیومکانیک ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افتخاری، فرشته [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
 • افتخاری، فرشته [1] استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افتخاری، فرشته [1] بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
 • افتخاری، فرشته [1] بیومکانیک ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • افتخاریان، کوروش [1] دانشجوی دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • افتخار واقفی، سید حسن [1] 1. دانشیار گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان. کرمان. ایران
 • افتخار واقفی، شهرزاد [1] 4. کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران
 • افجعی، هانیه [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] 4. استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد ممتاز، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، عضو هیئت علمی‌‌‌‌‌دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد ممتاز گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • افرونده، رقیه [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • افرونده، رقیه [1] استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • افرونده، رقیه [1] استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • افرونده، رقیه [1] استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • افشار، اکبر [1] کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • افشار، سارا [1] دانشجوی دکتری تخصصی کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • افهمی، نجمه [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران
 • افهمی، نجمه [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • اقایی، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکت اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ایران
 • اقبالی میدانی، محمد [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اقدسی، محمدتقی [1] استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اقلیدی، ژاندارک [1] 1. مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اقلیدی، ژاندارک [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اقلیدی، ژاندارک [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اقلیدی، ژاندارک [1] مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • اقلیدی، ژاندارک [1] مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبری، حکیمه [1] 2. دانشجو دکترا علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان. کرمان. ایران
 • اکبری، محمد [1] استاد، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 • اکبری، محمد [1] استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبری، محمد [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه آموزشی فیزیوتراپی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران
 • اکبری، محمد [1] دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبری، محمدرضا [1] دانشیار گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • اکبری، مینا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • اکبری بوکانی، حمزه [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • اکبری پور، روح اله [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی-رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اکبرزاده، مهدی [1] مرکز تحقیقات سلولی مولوکولی غدد علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی ، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 3. دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 3. دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 3. دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار آمار زیستی ، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم پایه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4 دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دکترای آمار زیستی دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران . ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 4. عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 5. دانشیار، دکترای آمار زیستی، گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] 5. دانشیار گروه علوم پایه دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] استادیار گروه امار زیستی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [4] استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [2] استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [23] استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] استاد، دکترای آمار زیستی، گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار، دکترای آمار زیستی، گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [2] دانشیار، دکترای آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم پایه ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم پایه ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [4] دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای آمار زیستی، استاد گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای آمار زیستی، استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای آمارزیستی، دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای آمار زیستی، دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی، استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی ، دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی ، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [3] دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دکتری تخصصی آمار زیستی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 • اکبرزاده باغبان، علیرضا [1] دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
 • اکبر زاده باغبان، علیرضا [1] 4. دانشیار گروه آمار زیستی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبر زاده باغبان، علیرضا [1] 4. دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • اکبر زاده باغبان، علیرضا [1] استاد آمار زیستی، گروه علوم پایه، ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اکبر زاده باغبان، علیرضا [1] دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبر زاده باغبان، علیرضا [1] گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] 2. استادیار، دکترای علوم اعصاب شناختی،گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] 4. استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] استادیار، هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی، گروه کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، ملاحت [1] دکتری علوم اعصاب شناختی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، نازیلا [1] استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، نازیلا [1] استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، نازیلا [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی، تهران، ایران
 • اکبرفهیمی، نازیلا [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • اکبر فهیمی، ملاحت [1] هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اکبر فهیمی، نازیلا [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران.
 • الیاسی، لیلا [1] 2. دانشجو دکترا علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان. کرمان. ایران
 • البرزی، رضا [1] گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • ایل بیگی، سعید [1] 3. استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایران.
 • ایل بیگی، سعید [1] استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایران.
 • ایل بیگی، سعید [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران
 • ایل بیگی، سعید [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند
 • ایل بیگی، سعید [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایران
 • ایل بیگی، سعید [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • الماس شهنی، رعنا [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • الموتی، گلاره [1] کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • الهی، امیررضا [1] دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • الوندی، حمیرا [1] دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران
 • الوندی، فرزانه [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • امامی، زهرا [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی،مرکز تحقیقات غدد، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • امامی، سارا [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • امامی هاشمی، سید علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • امامی هاشمی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • امامی هاشمی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. تهران، ایران
 • ایمانی، آزاده [1] 2 کارشناس ارشد شنوایی شناسی ، عضو کادر آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . تهران. ایران
 • ایمانی، آزاده [1] کارشناس ارشد شنوایی شناسی ، عضو کادر آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ایمانی، سعید [1] دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دپارتمان روانشناسی بالینی. تهران. ایران
 • ایمانی زاده، سعید [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ایمانوردی، آزاده [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • امیدی، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • امیدی، میترا [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • امیدی، مهدی [1] کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • امیری، علی [1] 3 دکترای تخصصی فیزیوتراپی،گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • امیری، علی [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امیری، علی [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی. آموزشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران
 • امیری، محسن [1] استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امیری، محسن [2] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امیری، محسن [2] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • امیری، مرضیه [1] دانشجوی دکترای شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امیری، نسرین [1] 3. فوق تخصص روانپزشکی کودک.
 • امیری، یونس [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • امیری آریمی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • امیریان، سعید رضا [1] 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • امیری خراسانی، محمدتقی [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهیدباهنر،کرمان،ایران
 • امیری خراسانی، محمد تقی [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیری خراسانی، محمد تقی [2] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیرزاده، نسرین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز ،تبریز، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] 3. استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی ، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیرسیف الدینی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیر سیف الدینی، محمد رضا [1] دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • امیری مجد، مجتبی [1] دانشیار، دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. ابهر، ایران
 • امینی، سمیه [1] 1. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه شنوایی شناسی ، تهران ، ایران
 • امینی، مالک [2] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امینی، مالک [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ایران
 • امینی، مالک [1] استادیار گروه کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امینی، مالک [1] دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • امینی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران ، ایران
 • اناری، حسن [1] استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، اردبیل، ایران
 • انتظاری، سید مرتضی [1] چشم پزشک، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • انگوتی اشناری، لیلا [1] 4. کارشناس ارشد کاردرمانی، مسئول بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش.تهران.ایران
 • انگوتی اشناری، لیلا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، مسئول بخش کاردرمانی بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران
 • انگوتی اشناری، لیلا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، واحد کاردرمانی بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • انواری، سیده مریم [2] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • انورثمرین، پریسا [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • انوری علی آباد، رقیه [1] استادیار، دکترای تخصصی و جراح زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • اورکی، مریم [1] 5. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، ارومیه، ایران.

ب

 • بابایی، حسن [1] گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بابایی، وحیده [1] گروه اپتومتری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بابایی بناب، سولماز [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • باباخانی، فریده [1] استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه حرکات اصلاحی و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • باباخانی، فریده [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه حرکات اصلاحی و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • باباخانی، فریده [1] استادیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بابادی، اقدس [1] کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بابادی، ندا [1] دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • بابازاده زاویه، سیده سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • باباگل تبار سماکوش، حامد [1] دانشجوی دکتری
 • باباگل تبار سماکوش، حامد [1] دانشجوی دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • باباگل تبار سماکوش، حامد [2] ندارم
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • بابالو، امیر [1] گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بابایی مبارکه، مجتبی [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • بیات، آرش [1] استادیار، مرکز تحقیقات شنوایی و گفتار، گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • بیاتی، علیرضا [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • بیاتی، مهدی [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • باحقیقت، سارا [1] کارشناس شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • باغبانی، محمد [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • باغبان بغداداباد، معصومه [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باغستانی، احمدرضا [1] 3. استادیار گروه آمار زیستی، دکترای آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باغستانی، احمدرضا [1] استادیار گروه آموزشی آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باقری، حسین [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیوتراپی
 • باقری، زهرا [1] کارشناس فیزیوتراپی و کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • باقری، شهاب الدین [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
 • باقری، شهاب الدین [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران
 • باقری، شهاب الدین [1] استادیار حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران
 • باقری، فرشته [1] 2. دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • باقریان، سجاد [1] دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • باقر پور، پوران [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، تهران، ایران
 • باقرزاده، فاطمه [1] دانشجو کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
 • باقرزاده خداشهری، فروغ [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • باقری یکتا، الهام [1] 2. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باقرلی، ژاله [1] گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج- ایران
 • بالایی، اسماعیل [1] علوم ورزشی ،تربیت بدنی ،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
 • بالابر، ناهید [1] کارشناس فیزیوتراپی، بیمارستان شهید مدنی، کرج، ایران
 • بامروت، فایزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیبب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • بانان خجسته، سید مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • ببیکدلو، ذوالفقار [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
 • بحیرایی، سعید [1] دانشجوی دکتری تربیت ‌بدنی ویژه دانشگاه گیلان، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، داﻧــﺸﮕﺎه گیلان
 • بختیارپور، سعید [1] استادیار روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • بخشی، عنایت ا... [1] گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • بخشی، عنایت الله [1] 5. دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] استادیار، گروه آموزشی آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] استادیار و متخصص آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،
 • بخشی، عنایت الله [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت الله [1] دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بخشی، عنایت اله [1] دکتری آمار ، دانشیار آمار زیستی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
 • بخشی، عنایت اله [1] دکترای آمار حیاتی، گروه آمار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بدخشیان، سمیرا السادات [1] کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بذرافکن، مصطفی [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • برات، شهناز [1] استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده علوم پزشکی بابل . بابل. ایران
 • براتی، امیرحسین [1] دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
 • براتی، امیر حسین [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
 • براتی، امیر حسین [1] دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • براتی، امیر حسین [1] دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • براتی، امیر حسین [1] دکترای طب ورزشی، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی تهران، دانشکده تربیت بدنی، تهران، ایران
 • براتی، امیر حسین [1] متخصص طب ورزشی، دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید رجایی تهران، تهران، ایران
 • براتیان، سهیل [1] 3. کارشناسی گفتاردرمانی. گروه آمورشی گفتاردرمانی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران
 • برات نیا، زینب [1] کارشناسی علوم تربیتی، معلم
 • برادران رفیعی، علیرضا [1] دانشیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • براری، علیرضا [1] 3. استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.
 • براری، علیرضا [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • براری پور، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بیرانوند، رامین [1] 4. دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی دانشگاه باهنر کرمان. ایران
 • بیرانوند، رامین [1] 4- کارشناس ارشد،گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیرانوند، رامین [2] دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • بیرانوند، رامین [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • برزگر، بهاره [1] 1. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران
 • برزگر، بهاره [1] 2. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران
 • برزگری، مجید [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • برزگر گنجی، زهرا [1] کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • برغمدی، محسن [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برفی، وحید [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه تهران
 • برنا، آزاده [2] کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. بیمارستان طالقانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برنا، آزاده [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. بیمارستان طالقانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برنا، آزاده [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برنا، آزاده [1] گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • برهانی، نرگس [1] گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • برهانی کاخکی، زهره [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • بروشک، ندا [1] استادیار، گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران، ایران
 • بروشک، ندا [1] پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • بروشک، ندا [1] مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بشیری، اعظم [1] دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • بشیری، جبار [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بغوری، دلارام [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بغوری، دلارام [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بکایی، فاطمه [1] 4. دانشجوی دکترای فیزیوتراپی ، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • بکتاشیان، مهسا [1] آسیب شناس گفتار و زبان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بیگدلی، ناهید [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بیگلریان، اکبر [1] دکترای آمار زیستی، گروه آموزشی آمار و کامپیوتر، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بلادی مقدم، ناهید [1] نورولوژیست، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بلندیان، آناهیتا [1] دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • بلندیان، پانته آ [1] متخصص پروتزهای دندانی، گروه پروتز دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد، تهران، ایران
 • بلندی شیره جینی، مسعود [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • بلندی شیره جینی، مسعود [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بلوچی، رامین [1] دانشیار طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • بلوچی، رامین [1] دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه حرکات اصلاحی و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بینایی خواجکینی، طاهره [1] 'گروه روانشناسی ،داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ واﺣــﺪ ﺗﻬــﺮان ﻣﺮﮐــﺰی، ﺗﻬــﺮان،
 • بینایی خواجکینی، طاهره [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آموزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • بندگان ابطحی، سید محمدعلی [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران
 • بنی فخر، مجتبی [1] گروه مهندسی برق - دانشگاه یزد
 • بهادر، حمیداله [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران ایران
 • بهادر، سمیرا [1] گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهارلویی، ناهید [1] عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی (تریتا)، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • بهارلوئی، حمزه [1] دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بهبهانی، محمد [1] 2. دکترای تخصصی میکروبیولوژی، استادیار گروه میکروب شناسی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • بهپور، ناصر [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهپور، ناصر [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • بهرام، عباس [1] استاد تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • بهرام، عباس [1] استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهرام، محمد ابراهیم [1] دانشجوی دکتری تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بهرام، محمد ابراهیم [1] کاشان- شهرک خاتم الانبیاء- غدیر 139- واحد 17
 • بهرام، محمد ابراهیم [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بهرامی، شهرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهروزی، رضا [1] 3 کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بهروزی، رضا [1] کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بهروزمنش، پروانه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • بهمنی جهرمی، سمیه [1] دانشگاه پیام نور- واحد تهران جنوب
 • بوجاری، سپیده [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی
 • بوذری، سحر [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

پ

 • پاشایی، زهرا [2] آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت،ایران
 • پاشازاده، زهرا [1] 1. عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • پاشازاده، زهرا [1] 3. دانشجوی دکتری کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • پاشازاده، زهرا [1] کارشناس ارشد کاردرمانی روان، مربی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پاشازاده آذری، زهرا [1] دانشجوی دکترای کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاشازاده آذری، زهرا [1] عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پاشازاده آذری، زهرا [1] 2. دانشجو دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • پاشازاده آذری، زهرا [1] دانشجوی دکتری کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • پاشازاده آذری، زهرا [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی ،عضو گروه آموزشی کاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پاشاشریفی، حسن [1] گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • پاینده، مصطفی [1] 1. کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران.
 • پاینده، مصطفی [1] کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران
 • پیاهو، لاله [1] 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • پیری، سمیه [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پیری، مقصود [1] 3. دانشیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ,دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران، ایران.
 • پیری، مقصود [1] گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • پیری، مقصود [1] دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشیار و هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • پیری، مقصود [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • پیری، هاشم [1] دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پیراسته، بهروز [1] کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران
 • پیراسته، حسین [1] کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن‌آوری شمس تبریز، ایران
 • پیریان، فاطمه [1] کارشناس ارشد تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پیران حمل آبادی، میلاد [1] 2. دانشجوی بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پیران حمل آبادی، میلاد [1] گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پیررسول زاده، محمود [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پیرزادی، حجت [1] 2. دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
 • پیری زاده، حسین [1] گفتار درمانی، گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • پرند، اکرم [1] پسادکترای روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پرویزی، فاطمه [1] 4. دانشجوی دکترای نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران
 • پرویزی، فاطمه [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • پروین پور، شهاب [1] استادیار رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • پروین پور، شهاب [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • پروین پور، شهاب [1] گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • پزشک، شهلا [1] گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • پسند، فاطمه [1] استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی، بخش تربیت بدنی، شیراز، ایران
 • پسندیده، زهرا [1] 3. کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پیشیاره، ابراهیم [1] دکترای علوم اعصاب، استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • پشم دار فرد، مرضیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • پشم دار فرد، مرضیه [1] عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • پشم دار فرد، مرضیه [1] کارشناسی ارشد ارگونومی. مربی هییت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • پیلان نژاد، سمیه [1] دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پیلوار، نگار [1] کارشناس ارشد اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پناهی، رسول [1] دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • پناهی، فاطمه [1] 1. کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • پناهیان، مهدی [1] مرکز تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پناه علی، امیر [1] استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پناه علی، امیر [1] استادیار، گروه روان شناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پناه علی، امیر [1] استادیارگروه روانشناسی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز ، ایران.
 • پهلوانیان، علی اکبر [2] گروه رفتار حرکتی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پهلوانیان، علی اکبر [1] مربی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی و مرکز تحقیقات عصبی عضلانی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • پورابراهیم عمران، عباس [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، ساری، ایران
 • پوراعتماد، حمیدرضا [1] 3. استاد عصب روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
 • پوراعتماد، حمیدرضا [1] استاد عصب روانشناسی، پژهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • پوریا منش، لاله [1] دبیر تریت بدنی، دانشجوی دکتری تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پوریان، اسرین [1] کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • پوربخت، اکرم [2] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • پورپیرعلی، مرضیه [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پورجبار، نسیم [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پورحسین جعفری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پورحسین ملایوسفی، شهرام [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پورحسین ملایوسفی، شهرام [1] دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پوررحیم قورقچی، آمنه [1] استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پورزمانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • پورسعید، فرشته [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. کارشناس فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • پورشریفی، حمید [1] 2. دکتری روانشناسی، هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، تبریز، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران
 • پورعادلی، هما [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • پورقاسم، بهرام [1] 3- دانشیار علوم تغذیه، مرکز تحقیقات دانشجویی، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • پورکیانی، مصطفی [1] دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • پورکمالی، طاهره [1] دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرضا، اصفهان، ایران
 • پورگلدوز، پگاه [1] 3. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران
 • پورمحمودیان، پدرام [1] دانشجوی دکتری تربیت بدنی ویژه، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • پورمحمودیان، پدرام [1] دانشجوی دکتری تربیت بدنی ویژه، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • پورمیرزایی، نرجس [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • پورمومنی، عباسعلی [1] مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پور نعمتی، پریسا [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پورهادی لاهیجی، یاسمن [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناس ارشد بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پوزش جدیدی، جبرئیل [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اردبیل، ایران
 • پوزش جدیدی، رقیه [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • پوشنه، کامبیز [1] استادیار ، علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد ، واحدمرکزی ، تهران , ایران
 • پولادی، شیدا [1] مربی گروه گفتاردرمانی ، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

ت

 • تاجیک، فاطمه [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تاج ور رستمی، اشکان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران
 • تجاری، فرشاد [1] گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تجلی، پریسا [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔــﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ عمومی-استثنایی، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تجلی، پریسا [1] ﮔــﺮوه رواﻧ ﺸﻨﺎﺳــﯽ عمومی -استثنایی ، داﻧﺸــﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و علوم تربیتی، داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ واﺣــﺪ تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تجملی، زهرا [1] 1. کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • تحیری، بهداد [1] دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه سنت آگوستین، میامی، ایالات‌ متحده آمریکا.
 • تختائی، مهدی [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ترابی، علی رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ترابی نیا، اسماعیل [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه حرکات اصلاحی و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • ترابی نژاد، فرهاد [1] دکترای تخصصی گفتاردرمانی، استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ترابی نژاد، فرهاد [1] مرکز تحقیقات توانبخشی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ترتیبیان، بختیار [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • ترتیبیان، بختیار [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • ترکان، حامد [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • ترکمان، گیتی [1] گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تقاء، منصوره [1] استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا دپارتمان سردرد مرکز تحقیقات اعصاب ایران، انستیتو علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • تقیان، حسن [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تقی پور، محمد [1] دانشیار فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • تقی پور، محمد [1] دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • تقی زاده، طیبه [1] 1. کمیته تحقیقات دانشجویی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • تقی زاده، قربان [1] 3. دانشجوی دکترای علوم اعصاب، مربی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تقی زاده، قربان [1] 4. مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تقی زاده، قربان [1] دانشجوی دکترای تخصصی نوروساینس. مربی و عضو هیات علمی، گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تقی زاده، قربان [1] دانشجوی دکتری علوم اعصاب، عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تقی زاده، قربان [1] 3. مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • تقی زاده، محمود رضا [1] دانشجوی دکترا، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی ایران.
 • تقی زاده مقدم، نرگس [1] دانشجوی دکتری، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تقوا، مهدی [1] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تقوا، مهدی [1] معاونت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • تقوی اصل، عابد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • تلیکانی، فریبا [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • تیموری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • تهرانی دوست، مهدی [1] موسسه آموزش عالی علوم شناختی،تهران،ایران مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران
 • توانا کرمانی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • توحیدی، شهین [1] مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران
 • توحیدی، علی ضیاء [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه تهران
 • توحیدخواه، فرزاد [1] 6. استاد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • توحیدخواه، فرزاد [1] استاد، دانشکده مهندسی پزشکی، عضو هیئت علمی‌‌‌‌‌دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • توحیدخواه، فرزاد [1] استاد دانشگاه-ریاست دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • توفان، ریحانه [1]
 • توکل، آیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکت اصلاحی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • توکلی، صادق [2] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • توکلی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، مرکز تحقیقات اسکلتی-عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران
 • توکلی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • توکلی، مجتبی [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • توکلی زاده، سارا [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی و اکلوژن، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • توکلی گلپایگانی، علی [1] استادیار بیومکانیک مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ث

 • ثاقبی، هومن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ثامنی، جلال [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ثامنی، سید جلال [1] گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ثقه الاسلامی، علی [1] 4. استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایران.
 • ثمامی، نادر [1] دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، استادیار ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ج

 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] 1. مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] 2 کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] 3. کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی، هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جامه بزرگی، علی اصغر [1] مربی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جاهدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جباروند، محمود [1] فوق تخصص قرنیه، استاد گروه چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جباروند بهروز، محمود [1] 3. چشم پزشک، استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران
 • جعفری، پروین [1] دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • جعفری، ریحانه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جعفری، زهرا [1] دکترای علوم اعصاب. دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • جعفری، زهرا [1] کترای تخصصی علوم اعصاب، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفری، زهرا [1] دانشیار علوم اعصاب، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • جعفری، سیده رویا [1] کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جعفری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دفتر تحقیقات و فناوری دانشگاه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
 • جعفرزاده، حسین [1] دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی شفق تنکابن، تنکابن، ایران
 • جعفرزاده، محسن [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک مهندسی پزشکی،گروه مهندسی پزشکی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز،تهران،ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] 3. دانشیار گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] استاد گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • جعفرزاده پور، ابراهیم [1] دانشیار گروه اپتومتری، ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • جعفرلو، فاطمه [1] دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • جعفری ندوشن، فاطمه [1] گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.
 • جعفرنژاد، امیرعلی [1] بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استایار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [3] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [6] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [8] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژادگرو، امیرعلی [1] ستادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [13] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [3] دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جعفرنژاد گرو، امیرعلی [1] گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جلایی، شهره [1] 5. استادیار آمار زیستی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران، ایران
 • جلایی، شهره [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلایی، شهره [1] دکتری تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلادت، امیرمحمد [1] 1. دستیار طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • جلالی، مینا [1] دانشجوی کارشناس ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلالیان چالشتری، مرضیه [1] مدرس، تیم تحقیقاتی توانبخشی اختلالات حرکتی شناختی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران
 • جلائی، شهره [1] 4. استادیار، دکترای آمار زیستی،گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلیلی، ساناز [1] کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • جلیلی، نسرین [1] کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جلیله وند، ناهید [1] دکتری، گفتاردرمانی، استادیار، گروه آموزشی گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جلیلوند، ایمان [1] 2. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] 3. دکترای تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] استادیار، دکترای شنوایی‌شناسی، عضو گروه شنوایی‌شناسی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] دکترای تخصصی شنوایی شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [3] دکترای تخصصی شنوایی‌شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند، حمید [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند، محمد [1] استادیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • جلیلوند، محمد [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • جلیلوندکریمی، لیلا [1] 2. عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] عضو هیئت علمی گروه شنوائی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشجوی دکترای شنوائی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] مربی گروه شنوایی شتاسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی، تهران، ایران.
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] مربی گروه شنوایی شتاسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی، دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران، ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [2] مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی، تهران، ایران.
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلیلوند کریمی، لیلا [1] کارشناس ارشد شنوایی شناسی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جمالی، علی رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمالی، علی رضا [1] دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • جمالی، نرجس [1] گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمالیان، سیدعلی [1] فوق تخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 • جمالزاد فلاح، آزیتا [1] گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • جمالی قراخانلو، یاور [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز، تبریز، ایران
 • جمالی قراخانلو، یاور [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • جمالی قراخانلو، یاور [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] 4 دکترای تخصصی فیزیوتراپی،گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، علی اشرف [1] گروه فیزیوتراپی و قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی، فرخنده [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی، مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • جمشیدی، فرخنده [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی، مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • جمشیدی، نیما [1] 2. دکتری مهندسی پزشکی، استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران
 • جمشیدی، نیما [1] 3. استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمشیدی خورنه، علی اشرف [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جمشیدی سیانکی، مریم [1] 3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جهاندیده، علی اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه تربیت بدنی، قوچان، ایران
 • جهانگیری، دنیا [1] گروه آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • جهانگرد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • جهان مهین، غلام نبی [1] کارشناس کاردرمانی
 • جهرمی دستجردی، علیرضا [1] کارشناس، گروه کار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جوادی، محمد رضا [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه رجاء قزوین، ایران
 • جوادی آسایش، سحرانه [1] دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • جوادی پور، زینب [1] دانشگاه گیلان
 • جوادزاده، زهره [1] کارشناسی ارشد،روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه آزاد ،واحد مرکزی ،تهران ،ایران
 • جوان تاش، عطیه [1] دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی روان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جوان تاش، عطیه [1] کارشناس کاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جواهری، عطیه [1] فوق تخصص جراحی درون بین زنان، استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • جوشقانی، محمود [1] 1.استادیار چشم پزشکی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
 • جوکار، پیمان [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بروجرد، ایران.
 • جولایی، سودابه [1] 3. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
 • جولایی، سودابه [2] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جولاهی، لاله [1] 1. دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی،کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • جولاهی، لاله [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • جولاهی، لاله [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جولاهی، محسن [1] لیسانس آموزش زبان انگلیسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جولاهی ساروی، لاله [1] دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. مسئول بخش مرجع دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جوینی، قدسیه [1] 1. کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • جوهری، آرزو سادات [1] کارشناس ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چ

 • چیت ساز، احمد [1] دانشیار گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • چیت ساز، احمد [1] استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • چراغی فر، سمیه [1] کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
 • چکنی، سحر [1] کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • چهارمحالی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • چهری، سید محمد رضا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • چوبینه، سیروس [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • چوپانی، جمیله [1] 3. دانشجوی کارشناسی شنوایی شناسی، کمیته پژوهشی دانشجویی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران

ح

 • حیاتی زاده، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حاتمی، محمد [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حاتمی، محمود [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حاتمی زاده، نیکتا [2] مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حاتمی نیا، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حاجی ابوالحسن، فهیمه [1] 2 کارشناس ارشد شنوایی شناسی. مربی. عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ایران.
 • حاجی حیدری، فریده [1] گروه روانشناسی عمومی و کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 • حاجی حسینی، الهام [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حاجی رضایی، پریسا [1] کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • حاجی زاده جبدرق، رقیه [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حافظی، فریبا [1] استادیار روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.
 • حامدی، درسا [1] مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی- اسکلتی، مربی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • حبیبی، دانیال [1] گروه آمارزیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • حبیبی، رضا [1] گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حبیبی، رضا [1] گروه مربی‌گری ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • حبیبی، هادی [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حبیبی تیرتاشی، فرشته [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران.
 • حبیب نژاد عربی، کیمیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حجازی، مسعود [1] گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • حجازی، مسعود [1] گروه روان شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • حجازی دینان، پریسا [1] استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • حجتی ذی دشتی، زهرا [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • حدادی نیا، علی [1] دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [2] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [5] استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار، عضو هئیت علمی و استادیار گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حدادنژاد، ملیحه [1] استادیار، گروه آسیبشناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حیدری، علی رضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی ، اهواز، ایران
 • حیدری، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران
 • حیدری، فاطمه [1] گروه روان شناسی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حیدری، فائزه [1] کارشناس کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • حیدری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حیدری، منوچهر [1] آسیب شناسی و حرکات اصلاحی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران
 • حیدری، منوچهر [2] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حیدری، منوچهر [1] استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حیدری، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیرانی، علی [1] دکترای رفتار حرکتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده تربیت بدنی، کرمانشاه، ایران
 • حریری، نجلا [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسینی، آغافاطمه [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسینی، الهام [1] گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • حسینی، زهرا سادات [1] کارشناس ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حسینی، سید حسین [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • حسینی، سید حسین [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • حسینی، سید حسین [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران.
 • حسینی، سید حسین [2] دانشگاه گیلان
 • حسینی، سید حسین [1] دکترای بیومکانیک ورزشی، استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسینی، سید حسین [1] استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،
 • حسینی، سید علی [1] 4 دانشیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
 • حسینی، سید علی [1] استاد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار، گروه کاردرمانی، عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دکترای کاردرمانی، دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران.
 • حسینی، سید علی [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، استاد تمام، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسینی، سیدمجید [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، سید مجید [1] 1. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حسینی، سید مجید [1] 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران
 • حسینی، سید مجید [1] 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • حسینی، سید مجید [1] 3. دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • حسینی، سید مجید [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • حسینی، سید مجید [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • حسینی، سید مجید [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، سید مجید [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، سید مجید [1] دانشکده توان بخشی (علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • حسینی، سید مجید [1] دکترای فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، سید محمد [1] استادیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، سیده گلاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسینی، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • حسینی، محمدعلی [1] 3. فلوی انتقال دانش در توانبخشی قلبی دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا. دانشیار ، دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
 • حسینی، مرضیه [1] 3. کمیته پژوهشی دانشجویی،دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تهران.ایران
 • حسینی، مرضیه [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسن آبادی، حمیدرضا [1] دکتری روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسین آبادی، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حسناتی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • حسینیان، هدا [1] گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • حسینپور، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • حسین پور، امین [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حسن پور حیدری، روح اله [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • حسینی دستگردی، زهرا [1] 1. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه شنوایی شناسی ، تهران ، ایران
 • حسینی دستگردی، زهرا [1] دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسن زاده، رقیه [1] دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • حسن زاده، سعید [1] دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
 • حسن زاده، سعید [1] دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسن زاده، سعید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسن زاده، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حسن زاده، کامبیز [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • حسین زاده، سمانه [1] دانشجوی دکترای آمار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • حسین زاده، سمانه [1] گزوه آموزشی آمار حیاتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حسین زاده، فاطمه [1] دانشگاه گیلان
 • حسین طلایی، یونس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان
 • حسینی فرد، اعظم السادات [1] دفترتحقیقات و فن آوری دانشجویان، دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسنی مهربان، افسون [1] 2. دانشیار، مدیر گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسنی مهربان، افسون [1] 3. استادیار، دکترای کاردرمانی،گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • حسنی مهربان، افسون [1] دانشیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسنی مهربان، افسون [1] دانشیار گروه کاردرمانی، گروه کاردرمانی و مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسنی مهربان، افسون [1] دانشیار گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حسنی مهربان، افسون [1] دانشیار، هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • حسین نژاد، سید اسماعیل [1] استادیار، دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • حسینی نژاد، اسماعیل [1] گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • حسینی نژاد، سید اسماعیل [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • حسینی نژاد، سید اسماعیل [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • حسینی نسب، داود [1] استاد روانشناسی تربیتی،گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران
 • حسینی نسب، داود [1] استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حسینی نسب، داود [1] استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حسینی نسب، داود [1] استاد، گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حسینی نسب، داود [1] استاد، گروه روان شناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حسینی نسب، سید داود [1] استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • حسنوند، مرضیه [1] مرکز تحقیقات توانبخشی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حشمتی، زهرا [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • حشمتی پور، مجتبی [1] مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حقانی، حمید [1] استادیار گروه آمار زیستی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
 • حقجو، شاپور [1] کارشناس شنوایی شناسی، مرکز کاشت حلزون فارس، شیراز، ایران
 • حق جو، اصغر [1] کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • حق‌شناس، روح‌الله [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • حقیقی، امیرحسین [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • حقیقی، سمانه [1] گروه آموزشی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • حقیقت، شهپر [1] 2. دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تهران.ایران
 • حقیقت، شهپر [1] دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
 • حقگو، حجت الله [1] دکتری نوروساینس، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، ایران
 • حقگو، حجت اله [1] 4. دکترای علوم اعصاب، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حقگو، حجت اله [1] دکترای علوم اعصاب، دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • حق نظری، فرزین [1] دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی، پژهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حق نظری، ناهید [1] استادیار بیوشیمی، گروه بیوشیمی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • حکاک دخت، الهام [1] استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حمایت طلب، رسول [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، ایران
 • حمایت طلب، رسول [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حمیدی نهرانی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • حمزه شلمزاری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حنیفه، محمد باقر [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
 • حوایی، ناصر [1] 1. مربی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران
 • حوایی، ناصر [1] 1. مربی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران
 • حوایی، ناصر [1] استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • حوائی، ناصر [1] استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • حوائی، ناصر [1] دانشجوی دکترا، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

خ

 • خادمی، مژگان [1] فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، بیمارستان امام حسین، بخش روان‌پزشکی
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 1. دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 2. استاد گروه فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 3. استاد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 3. استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 3. استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 3. دکترای تخصصی فیزیوتراپی ، استاد گروه فیزیوتراپی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] 3 دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استادگروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی و مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خادمی کلانتری، خسرو [2] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خادمی کلانتری، خسرو [3] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خادمی کلانتری، خسرو [2] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشیارگروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] دکترای فیزیوتراپی، استادگروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خادمی کلانتری، خسرو [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خادمی-کلانتری، خسرو [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خادمی-کلانتری، خسرو [5] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خازنین، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خیاط جدیدی، حبیبه [1] مشاور در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • خاطری، فرناز [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناس ارشد شنوایی شناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خالقی، مهدی [1] استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خالقی، مهدی [1] دکترای بیومکانیک ورزشی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • خالقی تازجی، مهدی [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • خالقی تازجی، مهدی [5] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خالقی تازجی، مهدی [1] گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • خالقی سهی، مریم [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی. دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • خیامباشی، خلیل [1] استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خیامباشی، خلیل [1] استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خانبابایی، قمرتاج [1] دانشیار، متخصص ریه اطفال، گروه بیماریهای ریوی و کیستیک فیبروزیس بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خانجانی، زینب [1] 2. دکتری روانشناسی، هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، تبریز، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران
 • خانکه، حمیدرضا [1] دانشیار گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران
 • خانلر، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خانلر، فاطمه [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات ناهنجاریهای جمجمه -صورت و شکاف کام؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خانلر، فاطمه [1] مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه، صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خاورغزلانی، بهاره [1] 2. دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشکده توانبخشی، گروه شنوایی شناسی ، همدان ، ایران
 • خاورغزلانی، بهاره [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • خاورغزلانی، بهاره [1] دانشجوی دکترا، گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • خاور غزلانی، بهاره [1] عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خبازخوب، مهدی [1] دکترای تخصصی اپیدمیولوژی آمار زیستی، دانشکده آمار زیستی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
 • خباز خوب، مهدی [1] دانشجوی PhD اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور
 • خباز کبابی، محمدحسین [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • خبیری، محمد [1] دانشیار روان‌شناسی ورزشی، دانشکده رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خدایی، محمد رضا [1] روانپزشک، استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • خدابخش دیزج، رحیم [1] گروه مدیریت و بیمکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • خدا بنده لو، یوسف [1] روانشناس، دپارتمان روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خداپناه­ اجیرلو، جابر [1] گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • خدادادی، مجید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران
 • خدادادی، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • خدامی، سیده مریم [1] 2. مربی و عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران
 • خدامی، سیده مریم [1] عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پژشکی تهران. تهران، ایران
 • خیراله زاده، مهسا [1] دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
 • خیراندیش، ایمان [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خیرخواه، مهین [1] کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران
 • خرمی بنارکی، آناهیتا [1] کلینیک مغز و شناخت، تهران، ایران
 • خرمی نژاد، مسعود [1] کمیته پژوهشی دانشجویان دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خزاعی، مجتبی [1] عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خزاعی پور، زهرا [1] دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • خزائی، زهرا [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گرایش امدادگر ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • خسروی، بهرام [1] 1. دکترای تخصصی اپتومتری، استادیار گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خسروی، بهرام [1] 1. دکترای تخصصی بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خسروی، بهرام [1] 2. استادیار گروه بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران.
 • خسروی، بهرام [1] PhD اپتومتری ، استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خسروی، بهرام [1] دکترای تخصصی اپتومتری ، استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی شهید بهشتی
 • خسروی، بهرام [1] دکترای تخصصی اپتومتری، استادیار گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خسروی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی، شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خسروی، صفیه [1] کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خسروی، نیکو [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • خسروجردی، بهاره [1] کارشناسی ارشد گروه حرکات اصلاحی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، خراسان رضوی
 • خسروی فرد، الهام [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خشاوی، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران‌ ایران
 • خضری، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خفری، ثریا [1] استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • خلاقی بیرک اولیا، کریم [1] مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، خراسان رضوی
 • خلج، محمد [1] دکترای تخصصی، استادیار گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • خلجی، مریم [1] کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خلخالی، مینو [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی
 • خلخالی، مینو [1] دکترای فیزیوتراپی، استادیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خلخالی، وحید [1] استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی،‌ گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران
 • خلخالی زاویه، مینو [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خلخالی زاویه، مینو [1] 1. استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خلخالی زاویه، مینو [1] 2 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی
 • خلخالی زاویه، مینو [1] 2 دکترای فیزیوتراپی، استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مرکز تحقیقات فیزیوتراپی. تهران، ایران.
 • خلخالی زاویه، مینو [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • خلخالی زاویه، مینو [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلخالی زاویه، مینو [2] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی
 • خلخالی زاویه، مینو [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلخالی زاویه، مینو [1] دکترای فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • خلخالی زاویه، مینو [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلعتبری، جواد [1] دانشیار روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • خلف بیگی، میترا [1] 1. دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • خلف بیگی، میترا [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • خلف بیگی، میترا [1] مربی گروه کاردرمانی، دانشجوی دکترای کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خلیفه لو، سید فرید [1] استادیار زبانشناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 • خلیق فرد، مهدیه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • خلیلاوی، رابعه [1] کارشناسی گفتاردرمانی، تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خلیل خداپرست، میلاد [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
 • خمسه، فاطمه [1] 3. دانشیار گروه نورولوژی.
 • خواجه بیشک، یاسر [1] 2- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • خواجه لندی، مژده [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خواجه لندی، مژده [1] دانشجوی دکتری تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خوش باطن، مجتبی [1] دانشجوی دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خوشبختی، جعفر [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] 2. دکترای طب ورزشی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار، دکتری تخصصی طب ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] دکترای طب ورزشی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده تربیت بدنی. مشهد، ایران
 • خوشرفتار یزدی، ناهید [1] طب ورزشی، استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • خوشمرام، فهیمه [1] دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خوشنودی، حسن [1] گروه مهندسی مکانیک، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • خوشنودی، حسن [1] مربی، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوش، شوش، ایران
 • خونساری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

د

 • دادگر، هوشنگ [1] دانشجوی دکترا، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران
 • دادگر، هوشنگ [1] مربی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • دادگو، مهدی [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دادگو، مهدی [1] دانشیار، مدیر گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دارویی، اکبر [1] استادیار، دکترای گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • دارویی، اکبر [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، تهران، ایران
 • دارویی، اکبر [1] استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • دالوند، حمید [1] استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • دالوند، حمید [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، اراک، ایران
 • دالوند، حمید [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار، دانشکده توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
 • دالوند، حمید [1] استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • دالوندپور، نازنین [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دامن پاک، سمانه [1] گروه تربیت بدنی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • دانا، امیر [1] استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دانا، امیر [2] گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دانش، مهتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشجو، عبدالحمید [2] استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشجو، عبدالحمید [1] گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [2] دکتری آسیب شناسی ورزشی، دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالحمید [1] گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دانشجو، عبدالرسول [1] استادیار بیومکانیک و حرکات اصلاحی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران
 • دانشجو، عبدالرسول [2] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • دانشجو، عبدالرسول [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانشجو، عبدالرسول [1] استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • دانشجو، عبدالرسول [1] استادیار گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانشفر، افخم [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • دانشفر، افخم [1] دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • دانشفر، افخم [1] گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • دانشفر، امین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه کنتربوری، نیوزیلند
 • دانشمندی، حسن [1] 2. دانشیار دانشگاه گیلان گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان. ایران
 • دانشمندی، حسن [1] استاد، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
 • دانشمندی، حسن [2] استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشمندی، حسن [6] استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار داﻧــﺸﮕﺎه گیلان، داﻧـﺸﻜﺪه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گیلان، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گیلان، رشت، ایران.
 • دانشمندی، حسن [1] دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و استاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشمندی، حسن [1] استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دانشور، اعظم [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • داودی، راضیه [1] کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدرس مدعو، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران
 • داودی، نسرین [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • داوری آشتیانی، رزیتا [1] فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، بیمارستان امام حسین، بخش روان‌پزشکی
 • داوودی، مهرداد [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه مهندسی شریف، تهران، ایران
 • دیباج نیا، پروین [1] 1. روانپزشک ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • دیباج نیا، پروین [1] 1. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • دیباج نیا، پروین [1] دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • دیباج نیا، پروین [3] روانپزشک، دانشیار دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دیباج نیا، پروین [1] روانپزشک، دانشیار ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دیباج ‌نیا، پروین [1] 3. دانشیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دبیری گل چین، مینو [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی. دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران
 • دبیری گل چین، مهسا [1] کارشناس ارشد پرستاری- دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دریابر، عالیه [1] دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • درخشان راد، سید علیرضا [1] 2. مربی عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشجوی دکتری کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، ایران
 • درخشان راد، سید علیرضا [1] 3. دانشجوی دکترای کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران
 • درخشان راد، سید علیرضا [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • درخشنده، فاطمه [1] دکتری، گفتاردرمانی، استادیار، گروه گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درخشنده، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درخشنده، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف کام؛دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درخشنده، فاطمه [1] مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه، صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درزی شیخ، زهرا [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • درستی، راحله [1] دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • درینان، میشل [1] 5. دکتر و عضو گروه فیزیک پزشکی، بیمارستان Freeman ،Newcastle upon Tyne، بریتانیا
 • دره کردی، علی [1] دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • درودیان، علیرضا [1] 1. کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • درودگر، آزاده [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • درویشی، الهام [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران
 • درویش پور، سمیره [1] داشگاه علوم پزشکی ایران
 • دستجردی کاظمی، مهدی [1] استادیار، دانشکدۀ روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دستجردی کاظمی، مهدی [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
 • دستجردی کاظمی، مهدی [1] ستادیار زبانشناسی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دست منش، سیاوش [1] دانشجوی دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران و عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، آباده، ایران
 • دشتی رستمی، کمیل [1] دکتری آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دپارتمان بهداشت و طب ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دلاور، علی [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دلاوریان، مونا [1] 1. دانشجوی دکترا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دلاوریان، مونا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دلاوریان، مونا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دلاوریان، مونا [1] محقق فوق دکترا، دکترای روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دلاور کسمایی، حسین [1] متخصص مغز و اعصاب و استادیار، گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دلفی، مریم [1] 4. دانشجوی دکتری شنوایی شناسی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران
 • دلفی، مریم [1] استادیار، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • دلفی، مریم [1] عضو استادیار، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • دلفی، وفا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • دلنواز، مریم [1] کارشناس فیزیوتراپی. دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دماوندی، محسن [1] 4. فوق دکترای بیومکانیک و ارگونومی، استادیار و هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار. سبزوار، ایران
 • دماوندی، محسن [1] دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی عمومی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • دمهری، فرنگیس [1] دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران
 • دنیاپور، حسین [2] تربیت بدنی دانشگاه تبریز
 • دیناری، کوثر [1] دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
 • دهقان، عباس [2] دانشجوی دکتری کاردرمانی، گروه آموزش کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • دهقان، فائزه [1] 1. کمیته پژوهش دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • دهقان، فائزه [1] کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 • دهقان، لیلا [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، اراک، ایران
 • دهقان، ماهرخ [1] استادیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دهقان، ماهرخ [1] استادیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دهقان، مهدی [1] مربی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • دهقانی، انسیه [1] آسیب شناسی و حرکات اصلاحی , دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه اصفهان, اصفهان, ایران
 • دهقانی، ماهرخ [1] استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دهقانی، ماهرخ [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دهقانیان نصرابادی، فرزانه [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناس اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دهقان دیزجی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه
 • دهقان زاده، وجیهه [1] کارشناس ارشد آسیبب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] استادیار رفتار حرکتی، گروه مدیریت و رفتار حرکتی ، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دهقانی زاده، جلال [1] استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا ن
 • دهقانی زاده، مسلم [1] دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • دهقان منشادی، فریده [1] 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] 2. استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] 2. دکتری تخصصی فیزیوتراپی،استادیار گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران. ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دهقان منشادی، فریده [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دهقان منشادی، فریده [8] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دهقان منشادی، فریده [1] دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران.
 • دهنوی، احمد [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی، مشهد ، ایران
 • دواریان، ساناز [1] 1. استادیار فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دواریان، ساناز [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
 • دواریان، ساناز [1] استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دواریان، ساناز [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیار و هیئت علمی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دواریان، ساناز [1] دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دیواندری، ناهید [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دورودی دورودزنی، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ایران
 • دوستی، افسانه [1] استادیار، گروه شنوایی شناسی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران و مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • دوستدار، عسگر [1] کارشناس ارشد، مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دوستدار رزی، عسگر [1] کارشناس ارشد، مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دیوکان، بهزاد [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • دولگری شرف، راحله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، تبریز، ایران

ذ

 • ذاکری، محمدمهدی [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • ذوالاکتاف، وحید [1] دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ذوالاکتاف، وحید [2] دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • ذوالقدر، حمید [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ذوالنور، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ر

 • راجی، امین [2] استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران
 • راجی، امین [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • راجی، پروین [1] 2. دانشجوی دکترای کاردرمانی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • راجی، پروین [2] استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • راجی، پروین [1] مربی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • راجی، مینا [1] کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، ایران
 • راجزی اصفهانی، سپیده [1] دکتری روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • راجزی اصفهانی، سپیده [1] 3. دکتری روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • راجزی اصفهانی، سپیده [1] 3. دکتری روانشناسی، تهران، بیمارستان امام حسین، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • راجزی اصفهانی، سپیده [2] دکتری روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رازی، محمد [1] استادیار، گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رازجویان، کتایون [1] فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، بیمارستان امام حسین، بخش روان‌پزشکی
 • راستی، ذبیح اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • ریاستی، فادیا [1] دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ریاضی، عباس [1] دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران
 • راغی، زهرا [1] استادیار گروه علوم ورزشی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران
 • ربیعی، سارا [1] کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجایی، سهیلا [1] کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • رجایی، سهیلا [1] کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران (س)، ایران
 • رجائی، سمیرا [1] دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجائیان، امید [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • رجائیان، امید [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران
 • رجبی، حمید [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] 2- استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] 3. استاد طب ورزش، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] 3. استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] 3. استاد گروه طب ورزش دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد تمام گروه طب ورزشی دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] استاد تمام گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [5] استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه طب ورزشی و بهداشت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] عضو هئیت علمی و استاد گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] دکترای طب ورزشی، استاد گروه طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، ستار [1] دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رجبعلی پور، رضوان [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان، کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجبعلی پور، رضوان [1] کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجبعلی پور، رضوان [1] کمیته پژوهشی دانشجویان. کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجبعلی پور، رضوان [1] کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] 1 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [1] 2. استاد گروه فیزیوتراپی. عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • رحیمی، عباس [1] 3. استاد گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی ، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] 3 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [1] 3دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [3] استاد تمام فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] استاد تمام فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] استاد تمام فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] استاد تمام گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • رحیمی، عباس [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [5] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، عباس [1] دکتری تخصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عباس [1] گروه فیزیوتراپی ، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • رحیمی، عباس [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، فاطمه [1] 2. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • رحمانی، دنیا [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رحمانی، علی [1] 2. کارشناس کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران
 • رحمانی، هیوا [1] پژوهشگر فرا دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی . تهران، ایران.
 • رحمانی پور، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رحیمی پور، محسن [1] 1. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد مرودشت، ایران
 • رحیم پور مرادی، رضا [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی،گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهیدباهنر،کرمان،ایران
 • رحمتی، مریم [1] 1. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • رحمتی، مریم [1] دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • رحمتی، مریم [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • رحمت اللهی، مینا [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رحمتی پور، مژگان [1] 3. کارشناس ارشد فیزیوتراپی، کمیته پژوهش دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • رحیمی زاده، فاطمه [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گرگان، ایران
 • رحیمی شمائی منفرد، نشاط [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رحیمی مقدم، سید رضا [1] دکترای فیزیولوزی ورزشی، دبیر شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، رشت، ایران
 • رحمنی، سعید [1] 2. مربی گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • رحمنی، سعید [1] مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحمنی، سعید [1] مربی گروه بینایی‌سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمن قلهکی، ملیناز [1] گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • رخشی، الهام [1] 3- کمیته پژوهشی دانشجویی. کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • رخصت یزدی، مهدی [1] 2. چشم پزشک، کلینیک چشم پزشکی زاری
 • رخ فرد، مسلم [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • رزاقی، ابوالقاسم [1] گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رزم دیده، پریا [1] استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، ایران
 • رستگار، مریم [1] کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. کرج، ایران
 • رستمی، ربابه [1] دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رستمی، رضا [1] دپارتمان روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران
 • رستمی، سمیرا [1] کمیته پژوهشی دانشجویان، کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رستمی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستمی، مصطفی [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
 • رستم زاده، امید [1] کارشناس کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رستم زاده، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رستم زاده، زینب [1] کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • رستمی هشجین، زهرا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رسول یار، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • رسولیان، مژگان [1] دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • رسول زاده طباطبایی، سید کاظم [1] دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رسولی فرد، پریسا [1] دانشجوی دکترا، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رسولی فرد، پریسا [1] دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رشیدیان، علی [1] گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رشیدزاده، پریسا [1] کارشناس ارشد رفتار حرکتی، کارشناس مسئول واحد کاردرمانی جسمانی مرکز جامع هلال احمر
 • رشید زاده، علیرضا [1] 3. پزشک ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان. کرمان. ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] 2. مرکز تحقیقات مسایل روانی اجتماعی سالمندان، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران ، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] 4. دانشیار، دکترای کاردرمانی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] 5. دانشیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار، گروه آموزشی کاردرمانی، مرکز علوم بالینی، دانشگاه کویت، کویت
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [2] دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • رصافیانی، مهدی [1] دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • رصافیانی، مهدی [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، گروه آموزشی کاردرمانی، تهران، ایران.
 • رصافیانی، مهدی [1] دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم سلامتی، دانشگاه کویت، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رصافیانی، مهدی [1] دکتری کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، ایران
 • رضی، محمدجواد [2] دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رضایی، پریسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، پریسا [1] کارشناس ارشد گفتاردرمانی، هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات ناهنجاریهای جمجمه -صورت و شکاف کام؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، پریسا [1] مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه، صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، سعید [1] 1. کارشناسی ارشد رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضایی، سعید [1] دانشجوی ارشد رفتار حرکتی گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ، ارومیه. ایران
 • رضایی، سعید [1] استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • رضایی، ماندانا [2] 3. دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران
 • رضایی، ماندانا [1] استادیار، دپارتمان فیزیوتراپی،دانشکده توانبخشی،تبریز. ایران
 • رضایی، ماندانا [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • رضایی، معصومه [1] دفتر تحقیقانت و فن آوری دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [2] استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] استادیار گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [2] دکترای کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] دکتری تخصصی کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] 1. عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] 2 مربی گروه فیزیوتراپی، دانشجوی دکترای اورتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضایی، مهدی [1] 4. دکترای کادرمانی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] استادیار گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی، مهدی [1] دانشجوی دکترای کاردرمانی ، مربی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضایی، مهدی [2] مربی گروه فیزیوتراپی، دانشجوی دکترای ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضایی، مهدی [1] مربی گروه فیزیوتراپی، دانشجوی دکترای اورتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضایی، مهدی [1] استادیار گروه کادرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران
 • رضاپور، رویا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
 • رضاپور، میترا [1] دانشجو دکترای شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پرشکی ایران ، تهران، ایران
 • رضاپور، میترا [1] دانشجوی دکترای شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رضاپور، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران. ایران
 • رضازاده، نیما [1] دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رضازاده، نیما [1] دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران ایران
 • رضاسطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] 1. استاد گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] 3. استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ،ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] 3 دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران.
 • رضاسلطانی، اصغر [1] 3 دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [4] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات فیزیوتراپی
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضاسلطانی، اصغر [2] استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران
 • رضاسلطانی، اصغر [1] استاد گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • رضاسلطانی، اصغر [1] دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضاسلطانی، اصغر [1] مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضایی مقدم، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رضائی، امین [1] گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رضائی، پریسا [1] عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، عضو مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌-صورت و شکاف کام؛دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضائی، سعید [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 • رضائی، سعید [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران . تهران، ایران
 • رضائی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رضائی، ماندانا [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رضائی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضائی، مهدی [1] 2. استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، مهدی [1] 2. دانشجو دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، مهدی [1] 4. دانشجوی دکترای ارتز و پروتز، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران
 • رضائی، مهدی [1] استادیار، دکترای تخصصی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، مهدی [1] استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، مهدی [1] دانشجوی دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزش کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضائی، مهدی [1] دکترای کاردرمانی، استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران
 • رضائی، مهدی [1] دکتری کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 • رضائی، مهدی [1] معاونت دانشجویی و فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رضائیان، فاطمه [1] 2. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رضائیان، نجمه [2] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • رضوی، فرناز [1] کارشناس ارشد فیزیوتراپی، بخش فیزیوتراپی انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی. تهران، بیمارستان امام خمینی، بخش فیزیوتراپی انیستیتو کانسر
 • رضوانی اصل، رضوان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، فارس، ایران
 • رضوانخواه گلسفیدی، ندا [1] دانشجوی دکتری تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • رضوان خواه گلسفیدی، ندا [1] دانشجوی دکتری تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضوی پور، عالیه السادات [1] دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رفسنجانی دهقاضی، حسین [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رفسنجانی ده قاضی، حسین [1] دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رفیع، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • رفیعی، حسن [1] روانپزشک، استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • رفیعی، سید مجید [1] دکترای علوم اعصاب شناختی
 • رفیعی، شهلا [1] 2. مربی، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کارشناس مسوول کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
 • رفیعی، شهلا [1] کارشناس آموزش، گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رفیعی، صالح [1] استادیار رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • رفیعی، صالح [1] استادیار رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.
 • رفیعی، صالح [2] استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • رفیعی، صالح [1] استادیار گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران
 • رفیعی، صالح [1] گروه رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • رفیعی، صالح [1] گروه رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • رمضانی، حوا [1] کارشناسی ارشد کاردرمانی روان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • رمضانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناس ارشد رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رمضانی، عطیه [1] کارشناس ارشد رفتارحرکتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رمضانی، علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • رمضانی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • رمضانی، فرزانه [1] گروه آسیب ‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه بوعلی‌‌سینا، همدان، ایران.
 • رمضانی، نسرین [1] 4. دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران و عضو همتراز هیات علمی دانشگاه الزهرا س. تهران، ایران.
 • رمضانیان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران
 • رمضانی فرخانی، حمید [1] 3. کارشناس شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رمضان نیا، زهرا [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رنجبر، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیوتراپی ورزشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
 • رهبر، نریمان [1] دپارتمان شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رهگذر، فهیمه [1] 1. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
 • رهگذر، مهدی [1] 3. دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • رهنما، لیلا [1] دکتری تخصصی استادیار فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی