دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-81 
5. بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کاردرمانگران ایران

صفحه 44-53

10.22037/jrm.2012.1100044

مهدی رضایی؛ مینا مزیّن؛ مینو کلانتری؛ سیدمهدی طباطبایی


7. تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر درمان اعتیاد افراد مراجعه کننده به کلینیک تهران

صفحه 63-72

10.22037/jrm.2012.1100046

حوا رمضانی؛ حسن رفیعی؛ محمد رضا خدایی؛ اشرف کربلایی نوری؛ سمانه حسین زاده