دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-288 
8. بررسی نگرش ارتباطی دانش آموزان دارای لکنت شهرستان بابل

صفحه 66-74

10.22037/jrm.2019.111322.1913

تبسم عظیمی؛ مهدی دهقان؛ ثریا خفری؛ عباس پورابراهیم عمران؛ وحید شعاری؛ سارا احمدی


13. تعیین دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در دژنراسیون قرنیه ای حاشیه ای شفاف

صفحه 122-131

10.22037/jrm.2019.111113.1768

فرشاد عسکری زاده؛ محمدرضا صداقت؛ فروزان ناروئی نوری؛ ستار رجبی؛ هادی استادی مقدم؛ وحیده بابایی؛ مسعود خرمی نژاد


18. بررسی متغیرهای فشار کف پایی در افراد نابینا در مقایسه با همسالان سالم

صفحه 171-178

10.22037/jrm.2019.111146.1791

ماهرخ دهقان؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ محمد عبدالله پور درویشانی


مقاله مروری

26. تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم بر حافظه ی کاری

صفحه 250-259

10.22037/jrm.2019.111430.1987

سهند ناظری؛ علی محمد زاده؛ سید مهدی طباطبایی؛ اصغر رضاسلطانی