دوره و شماره: دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

1. اثر استفاده از بریس در سه زاویه مختلف فلکشن زانو بر فرکانس فعالیت عضلات طی دویدن در افراد دارای زانوی پرانتزی

10.22037/jrm.2020.113228.2335

سعید نوری نسب؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ معرفت سیاهکوهیان؛ آیدین ولی زاده اورنج


مقاله پژوهشی

4. اثرات کفش کنترل حرکتی بر هم انقباضی مفصل زانو در افراد دارای اضافه وزن با کف پای صاف

10.22037/jrm.2020.114080.2488

آیدین ولی زاده اورنج؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو؛ سعید علی حسینی


مقاله مروری

9. هایپرموبیلیتی مفاصل و آسیب در ورزش: مروری بر مطالعات

10.22037/jrm.2020.113688.2418

علی اصغر نورسته؛ محمد حسین نظری؛ مجید برزگری