فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی (JRM) - واژه نامه اختصاصی