افزایش هزینه پذیرش مقاله

افزایش هزینه پذیرش مقاله

قابل توجه نویسندگان محترم:

هزینه داوری و چاپ مقاله از خراداد ماه 1399 مبلغ 500.000 تومان می باشد.