افزایش هزینه پذیرش مقاله

افزایش هزینه پذیرش مقاله

قابل توجه نویسندگان محترم:

هزینه داوری عادی  و چاپ مقاله از  فروردین ماه 1401 مبلغ 1.500.000 تومان می باشد.

هزینه داوری سریع و چاپ مقاله از  فروردین ماه 1401 مبلغ 3.000.000 تومان می باشد.