فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی (JRM) - اخبار و اعلانات