نویسنده = مجید نیمروزی
ماساژ درمانی در طب سنتی ایران

دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 51-62

10.22037/jrm.2012.1100085

امیرمحمد جلادت؛ مجید نیمروزی؛ مهرداد کریمی؛ مامک هاشمی؛ مهدی فلاح؛ فاطمه عطارزاده