نویسنده = ساناز دواریان
مقایسه خطای بازسازی زاویه مفصل زانو در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 22-29

10.22037/jrm.2018.110731.1490

پریسا رنجبر؛ ساناز دواریان؛ جواد صراف زاده؛ علی اشرف جمشیدی


تاثیر انجام مانور Abdominal drawing-in بر روی میزان لوردوز کمری در بیماران دارای کمردرد مزمن

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 201-207

10.22037/jrm.2018.110745.1503

علی امیری؛ ساناز دواریان؛ آیدا کوروش فر


مقایسه قدرت عضلات گردن بین افراد با پوسچر جلوآمدگی سر و افراد با پوسچر طبیعی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 84-90

10.22037/jrm.2017.110729.1489

مژگان زارعی؛ ساناز دواریان؛ جواد صراف زاده؛ سهیل منصور سوهانی