نویسنده = مهرنوش فولادی
مقایسه کینماتیک اسکاپولا در افراد با پاسچر جلو آمده سر و افراد سالم به وسیله آزمون های بالینی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 208-215

10.22037/jrm.2018.110704.1473

مینو اسماعیل نژاد؛ امیر احمدی؛ نادر معروفی؛ جواد صراف زاده؛ مهرنوش فولادی


مقایسه قوس‌های توراسیک و کمر بین افراد دچار جلو آمدگی سر و افراد سالم

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 216-224

10.22037/jrm.2018.110562.1390

مهرنوش فولادی؛ امیر احمدی؛ نادر معروفی؛ جواد صراف زاده؛ مینو اسماعیل تژاد