نویسنده = علی امیری
تاثیر انجام مانور Abdominal drawing-in بر روی میزان لوردوز کمری در بیماران دارای کمردرد مزمن

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 201-207

10.22037/jrm.2018.110745.1503

علی امیری؛ ساناز دواریان؛ آیدا کوروش فر


ارزیابی راستای کشکک در سندرم درد کشککی- رانی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 11-19

10.22037/jrm.2015.1100217

زهره ابراهیمی؛ محمد اکبری؛ علی امیری