نویسنده = فریبرز محمدی پور
تاثیر میزان سختی کفی کفش و ارتفاع مختلف فرود بر کینماتیک مفصل زانو هنگام فرود تک پا در مردان

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 126-137

10.22037/jrm.2018.110723.1485

سید علی عباسی خبوشان؛ فریبرز محمدی پور؛ محمد تقی امیری خراسانی


مقایسه تاثیر خستگی عضلانی بر عملکرد حس عمقی گردن کاراته کارای حرفه ای و غیرورزشکاران

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 1-10

10.22037/jrm.2017.1100332

نجمه افهمی؛ منصور صاحب الزمانی؛ فریبرز محمدی پور


تأثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت، نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 141-149

10.22037/jrm.2017.1100305

سارا ابراهیمی؛ فریبرز محمدی پور؛ محمد رضا امیر سیف الدینی