کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
وضعیت سلامت عمومی و سطح فعالیت بدنی زنان باردار شهر بجنورد در زمان همه‌گیری کووید-19

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 746-759

10.32598/SJRM.12.4.11

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ فرحناز امیرشقاقی


مقایسۀ کیفیت زندگی و آمادگی جسمانی پسران و دختران ورزشکار کم‌توان ذهنی شرکت‌کننده در المپیک ویژه ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 82-91

10.22037/jrm.2019.111829.2109

میلاد فدایی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان؛ سیده رویا جعفری؛ نادر سمامی؛ حسن دانشمندی