بررسی میکروارگانیسم های موجود در سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_ هیدروژلی پس از سه ماه استفاده روزانه در کلینیک بینایی سنجی شهرستان درگز در سال های 91 و 92

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کمیته پژوهش دانشجویی، کارشناس ارشد بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 2. استادیار گروه بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران.

3 3. مربی گروه بینایی سنجی ، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 4. مربی گروه علوم پایه ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 5. دانشیار میکروبیولوژی ، دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف
نظر به اینکه استفاده از عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی رو به افزایش است و از طرفی در کشور ما این عدسی ها به عنوان عدسی های فصلی که سه ماه کارکرد دارند، معرفی می شوند و این با زمان استفاده اعلام شده توسط اغلب شرکت های سازنده مغایرت دارد؛ بر آن شدیم که تاثیراستفاده سه ماهه از این نوع عدسی های تماسی را بر آلودگی آن  باافزایش زمان استفاده بنا به تحقیقات پیشین، در این جامعه آماری مورد بررسی قرار دهیم.
هدف از انجام این تحقیق بررسی انواع میکروارگانیسم های موجود در سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی پس از سه ماه استفاده و به تبع آن ارزیابی میزان چسبندگی میکروبی به سطح ماده سیلیکون_ هیدروژل با افزایش زمان استفاده می باشد.
مواد و روش ها
روش مطالعه مشاهده مقطعی است، 50 نمونه از سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی که به مدت سه ماه مورد استفاده قرار گرفته بودند، بدست آمد و میکروارگانیسم های سطح آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها:
میکروارگانیسم های رشد یافته در محیط های کشت شامل استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استافیلوکوک ساپروفایتوکوکوس،استافیلوکوک میکروکوکوس، اشریشیاکولای کلبسیلا، پروتئوس، سیتروباکتری و کورینه باکتریوم دیفتریا بودند.
در 48% از نمونه ها آلودگی میکروبی مشاهده شد و در 52% نیز هیچ گونه آلودگی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که استفاده سه ماهه احتمال چسبندگی میکروبی و عفونت چشمی را با عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی بالاتر می برد و باید این نوع عدسی های تماسی دقیقا به مدت تعیین شده توسط سازنده آن استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the microorganisms on the surface of the soft silicon hydrogel contact lenses after three months daily usage in Dargaz optometry clinic in 2012-2013

نویسندگان [English]

 • Mir Yaghoub Zeinali 1
 • Bahran Khosravi 2
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 3
 • Seyyed Mehdi Tabatabaei 4
 • Mohammad Ahmadzadeh 5
1 1. Student Research Committee, Master of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran ,Iran
2 2. Associate Professor, Department of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences , Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran ,Iran
3 3. Instructor, Department of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences , Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran ,Iran
4 4. Instructor, Department of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran ,Iran
5 5. Associate Professor of Microbiology, Faculty of Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran ,Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Increasing th usage of soft silicon hydrogel lenses and the usage of this kind of contact lenses as seasonal contact lenses for period of three months in Iran and the fact that this priod is longer than the recommended time the manufacturer determined, we decide to evaluate the effect of three month usage of soft silicon hydrogel contact lenses on microbial contamination.
Materials & methods: In this cross sectional study we took fifty samples from the surface of soft silicon hydrogel lenses after three months usage and the microorganisms on their surface was evaluated.
Results: Microorganisms grown in medium containing Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus Saprophiticus, Micrococcus, Eshrishio coli, Klebsiella, Proteous, Citrobacter and Corynebacterium diphteriae.  Microbial contamination was observed in 48% of cases and 52% were found to have no contamination.
Conclusion: Results showed that three month usage of soft silicon hydrogel lens increased the bacterial adhesion and ocular infection risk and this type of contact lenses must be used exactly as long as specified by the manufacturer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Micro organism
 • Soft silicon hydrogel lens
 • infection
 1. Millis E. A.W. Medical Contact Lens Practice. First ed .China: Elsevier Butterworth Heinemann Publisher; 2005.PP. 154-155. ##
 2. Jack J Kanski .Clinical  oPhthalmology .sixth ed .Butterworth Heinemann Publisher;2007. PP. 310-312.##
 3. Edward S. Bennett ,Vinita  Allee  Henry. Clinical Manual of contact Lenses .2th ed . LiPPincott Williams Wilkins Publisher; 2007 . PP. 277-282.##
 4. Gasson  A and Moris J . Contact Lens Manual . London: Butterworth Heinemann Publisher ;1995.PP .122-125.##
 5. Lowther G.E .Contact Lens Procedure and Techniques .London : Butterworth Heinemann Publisher; 2000 .PP.16 -22.##
 6. PhilliPs A.J. and  Stone J. Contact Lens Practice . London : Butterworth Heinemann Publisher ; 1986 .PP. 201-224.##
 7. Robertson .The Effect of Silicone Hydrogel Lens Wear on the corneal ePithelium and Risk for Microbial Keratitis.2013. Pubmed online .Available at : httP:// www.Pubmed.com/ Accessed 20 .6.2013.##
 8. .Willcox M.D., Power K.N., StaPleton F., Leitch C., Harmis N., Sweeney D.F., Potential sources of bacteria that are isolated from contact lenses during wear, Australia: OPtom Vis Sci, 1997 Dec; 74(12):1030-1038.##
 9. Kim Monbi . Infection Immunology in Silicone Hydrogel Contact Lenses for continus wear .Sultan Qaboos university hosPital , Oman .2003. Pubmed online .Available at : httP:// www.Pubmed.com/ Accessed 10 .6.2013.##
 10. Vijay AK ,Zhu H , Ozkan J , Wu P, Masoudi S ,Bandar R, Bacterial Adhesion to unworn and worn Silicone hydrogel Lenses, . University of  New South wales , Sydney , Australia.2012 Pubmed online .Available at httP:// www.Pubmed.com/ Accessed 14 .6.2013.##
 11. Keay L , Wilcox MD , Sweeney DF , Uorris CA , Harmis N , Corrign K, Holden BA. Bacterial PoPulation on 30 night extended wear silicone hydrogel lenses. . University of  New South wales , Sydney , Australia, .2001 .Available at httP:// www.Pubmed.com/ Accessed 14 .6.2013##
 12. Hart D.E., Reindel W., Proskin H.M., Mowrey-McKee M.F., Microbial contamination of hydroPhilic contact lenses: quantitation and identification of microorganisms associated with contact lenses while on the eye, Harkness Eye Institute, New York: OPtom Vis Sci, 1993 Mar; 70(3):185-191.##
 13. StaPleton F , Streeton S, PaPus E , Skotitsky C , Sweency DF. Silicone hydrogel contact lens and the ocular surface. Vision cooPerative research center . Sydney , Australia.2006. . Available at httP:// www.Pubmed.com/ Accessed 12 .6.2013##
 14. Yung M.S., Boost M., Cho P., YaP M., Microbial contamination of contact lenses and lens care accessories of soft contact lens wearers (university students) in Hong Kong, China: OPhthalmic Physiol OPt, 2007 Jan; 27(1):11-21##