علل نابینائی و کم بینائی در جامعه نابینایان و کم بینایان تحت حمایت سازمان بهزیستی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اپتومتری ، شعبه بین الملل ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 چشم پزشک، استاد دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دکترای اپتومتری، مربی آموزشی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دکترای تخصصی آمار زیستی ، دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

چکیده

مقدمه و اهداف
با توجه به اینکه  اختلالات بینائی، هنوز هم یکی از مشکلات بهداشتی و درمانی کشورها می باشد، این مطالعه  جهت تعیین علل نابینائی و کم بینائی در جامعه نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اردبیل  انجام گرفت .
مواد و روش ها
این مطالعه به روش توصیفی و تمام شمار[1] انجام گردید. جامعه مورد بررسی، همه نابینایان و کم بینایان تحت حمایت بهزیستی، واقع در کلیه مناطق شهری و روستائی شهرستانهای استان اردبیل بودند. جمع آوری نمونه ها از ابتدای سال 91 آغاز و به مدت 7 ماه بطول انجامید. بر اساس ویرایش دهم طبقه بندی جهانی بیماریها ، افراد ابتدا جهت تعیین وضعیت بینائی (نابینائی یا کم بینائی)، توسط اپتومتریست ، معاینه و سپس جهت تعیین علت اصلی معلولیت بینائی، به چشم پزشک ، ارجاع شدند. اطلاعات جمع آوری شده ، در  نرم افزار آماریSPSS-18 وارد و مورد بررسی ، قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه403 نفر با میانگین سنی 36/14± 21/33 شرکت داشتند .  از این تعداد 2/73 % نابینا و  8/26 %کم بینا، و براساس تفکیک جنسیتی    5/60  % مذکر و 5/39  % مونث بودند که در سه گروه سنی کمتر از 15 سال (2/11 %)، 15 تا 49 سال (7/76 %) و 50 سال و بالاتر (1/12 %) قرار گرفتند. محدوده سنی افراد مورد مطالعه از یک تا 78 سال بود . علل نابینائی و کم بینائی عبارت بودند از: آتروفی اپتیک 4/18 درصد، رتینیت پیگمنتوزا 8/16 درصد، بیماریهای قرنیه 4/12درصد، بیماریهای کوریورتینال4/9 درصد، کاتاراکت 9/8 درصد، گلوکوم 2/8 درصد، تایزیس بولبی 2/7 درصد، میوپی دژنراتیو 9/6 درصد، میکروفتالموس4 درصد، عیوب انکساری2/3 درصد، آلبینیسم 5/2 درصد و نیستاگموس 2 %
نتیجه گیری
در این مطالعه ، علل اصلی اختلالات بینائی، آتروفی اپتیک و رتینیت پیگمنتوزا بود ، لذا اقدامات پیشگیرانه ویژه می تواند در کاهش بروز معلولیتهای بینائی موثر باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Maeiiat 1
 • Mohammad Ghassemi Broumand 2
 • Mohammad Aghazedeh Amiri 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 MSc in Optometry, Dept. of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author) mmaeiiat@yahoo.com
2 Professor of Ophthalmology. Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Optometry, Faculty rehabilitation of Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences. Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the fact that visual impairment is still one of our country's health problems, this study was conducted to determine the causes of blindness and low vision in visually impaired membership of Ardabil Province welfare organization.
Materials and Methods: The present study which was based on descriptive and national-census, that carried out in visually impaired population supported by welfare organization in all urban and rural areas of Ardabil province in 2012 and collection of samples lasted for 7 months. The subjects were inspected by optometrist to determine their visual status (blindness or low vision) and then referred to ophthalmologist in order to discover the main causes of visual impairment based on the international classification of diseases version 10. Statistical analysis of collected data was performed using SPSS software version 18.
Results:
Overall, 403 subjects with mean age of   years participated in this study. 73.2% were blind , 26.8 % were low vision and according gender grouping, 60.50 % of them were male , 39.50 % were female that divided into three groups with the age level of lower than 15 (11.2%) 15 to 49 (76.7%) and 50 and higher (12.1%). The age range was 1 to 78 years. The causes of blindness and low vision were in descending order: optic atrophy (18.4%), retinitis pigmentosa (16.8%), corneal diseases (12.4%), chorioretinal diseases (9.4%), cataract (8.9%), glaucoma (8.2%), phthisis bulbi (7.2%), degenerative myopia (6.9%), microphtalmos (4%), amblyopia (3.2%), albinism (2.5%) and nistagmus (2%).
Conclusion: In this study the main causes of visual impairments were optic atrophy and retinitis pigmentosa. thus specific prevention plans can be effective in reducing the incidence of visual disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blindness
 • Low vision
 • Welfare
 • Ardabil
 1. Thylefors B, Negrel AD.Pararajasegaram R, Dadzie KY. Global Data on Blindness. Bulletin World Health Organ 1995; 73(1):115-21.
 2. Thylefors B, Negrel AD.Pararajasegaram R, Dadzie, KY.  Global Data on Blindness. Community Eye Health 1996; 9: 1-8.
 3. Watkins RD. The Management of Global Blindness. Clin Exp Optom 2001; 84(3):104-112.
 4. WDS 2011- International Agency for the prevention of blindness. WSD11 - international day of awareness for VISION 2020: The Right to Sight. 2011 [cited 2011 Nov 19]. Available from: http://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/archive/wsd-2011
 5. AO Oduntan. Prevalence and Causes of Low Vision and Blindness WorldWide. S Afr Optom 2005; 64 (2): 44 − 54.
 6. Angra SK, Murhy GV, Gupta SK, Angra V. Cataract-Related Blindness in India and Its Social Implications. Indian J Med Res 1997; 106:312-24.
 7. Soori H, javadi MA, Rafati N. Prevalence and causes of low vision and blindness in Tehran province, Iran in 2006. J Pak Med Assoc. 2011; 61(6):544-9.
 8. Feghhi M, Khataminia G, Ziaei H, Latifi M. Prevalence and Causes of Blindness and Low Vision in Khuzestan Province, Iran. J Ophthalmic Vis Res. 2009; 4(1):29-34.
 9. Pizzarello L, Abiose A, Fytche T, Duerksen R, Thulasiraj R, Taylor H, et al. VISION 2020: The Right to Sight: a global initiative to eliminate avoidable blindness. Arch Ophthalmol. 2004; 122(4):615-20.
 10. PBL-88-1. Coding instructions for the WHO/PBL eye examination record (version III). 2011 [cited 2011 Mar 4]. Available from: World Health Organization, Web site: http://www.who.int/ncd/vision2020_actionplan/documents/pbl_88_1.pdf
 11. World Health Organization. International statistical classification of diseases. Injuries and causes of death. Tenth revision.ICD-10. Geneva: WHO: 1993.
 12. Besharati M, Miratashi A, Shoja M, Ezoddini - Ardakani F. Prevalence and causes of low vision and blindness in the blind population supported by the Yazd Welfare Organization. JSSU 2006; 13 (5) :19-24 [In persian]
 13. Mohidin N, Yusoff S.  Profile of a low vision clinic population. Clin Exp Optom. 1998; 81(5):198-202.
 14. Haddad MA, Sei M, Sampaio MW, Kara-Jose N.  Causes of visual impairment in children: a study of 3,210 cases. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2007; 44(4):232-40.
 15. Fekri A, Molaei M. Causes of Low Vision and Blindness in Blind School Students in Zanjan. Journal of  Zanjan University of  Medical Sciences and Health Services 1999; 7(26 -27): 4-14 [In persian]
 16. Gharabaghi Davoud, Alipanahi Rakhshandeh, Nabie Reza, Andalib Dima, Ramezani   Fatemeh, Causes of Blindness and Severe Visual Impairment in Children in School for the Blind in East Azerbaijan State. iranian journal of ophthalmology 2008;20(4):24-29
 17. Dehghan A , Kianersi F , Moazam E, Ghanbari H. Causes and anatomical site of blindness and severe visual loss in Isfahan, Islamic Republic of Iran in 2005. Eastern Mediterranean Health J 2010:16(2):228-232
 18. Kello AB, Gilbert C. Causes of severe visual impairment and blindness in children in schools for the blind in Ethiopia. Br J Ophthalmol 2003; 87(5): 526-30.
 19. Kocur I, Kuchynka P, Rodny S, Barakora D, Schwartz FC. Causes of  Severe  Visual  Impairment and  Blindness  in Children Attending  Schools  for  the  Visually  Handicapped  in  the  Czech Republic. Br j ophthalmol 2001; 85(10):1149-52.
 20. Hornby  SJ, Adolph  S, Gothwal  VK, Gilbert  CE, Dandona  L, Foster  A.  Evaluation of Children in Six Blind Schools of Andhra Pradesh.  Indian J Ophthalmol. 2000; 48(3):195-200.
 21. Hornby  SJ, Xiao Y, Gilbert  CE, Foster  A, Wang  X, Liang  X, et al. Causes  of  Childhood  Blindness in  People's  Republic  of  China: Results  from  1131  blind  school  students  in  18  provinces. Br J Ophthalmol 1999; 83:929-932.
 22. Gilbert  CE, Word  M, Waddel  K, Foster  A. Causes  of  Childhood  Blindness in  East  Africa: Results  in  491  students  Attending  17  school  for  the  blind  in  Malawi,Kenya  and Uganda . Ophthalmic Epidemiol 1995; 2(2):77-84.
 23. Akinsola FB, Ajaieoba AI. Causes  of  Low  Vision  and  Blindness  in  Children  in  a  Blind  School  in  Lagos; Nigeria.West  Afr  j  Med 2002 ;21(1):63-5.
 24. Reddy SC. Tan BC.  Causes  of  Children  Blindness  in  Malaysia: Results  from  a  nation  of  study  of  blind  school  Students.Int   ophthalmol 2001; 24(1):53-9.

 

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1392
صفحه 31-39
 • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1391
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1391
 • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1391
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1392