شناسائی میکروارگانیسم های موجود در مجموعه عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد (Reusable color contact lens trial sets) در مطب ها و کلینیک های خصوصی چشم تهران 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دکترای تخصصی اپتومتری، استادیار گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

2 2. دکترای تخصصی میکروبیولوژی، استادیار گروه میکروب شناسی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

3 3. کارشناس ارشد آمار حیاتی، مربی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

4 4. کمیته تحقیقات دانشجویی. کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

5 5. دکترای حرفه ای اپتومتری، مربی گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

6 6. کارشناس علوم آزمایشگاهی، مربی گروه میکروب شناسی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

7 7. کارشناس ارشد اپتومتری، عضو گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
درمورد تمامی انواع عدسی های تماسی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد، به منظور پیشگیری از انتقال عوامل بیماری زا از فردی به فرد دیگر، رعایت اصول صحیح ضدعفونی کردن آنها برای استفاده بعدی از اهمیت ویژه ای برخورداراست. هدف از انجام این تحقیق  بررسی میزان رعایت اصول ضد عفونی نمودن عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد توسط تجویز کنندگان عدسی های تماسی در مطب های اپتومتری و چشم پزشکی و کلینیک های خصوصی چشم تهران است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مشاهده ای - مقطعی، به 42 مرکز چشم (مشتمل بر 3 کلینیک چشم خصوصی و 14 مطب چشم پزشکی و 25 مطب اپتومتری) در شهر تهران که در ارائه عدسی های تماسی رنگی از عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد استفاده می نمودند؛ مراجعه و ازسطح عدسی های تماسی رنگی آزمایشی، به طور تصادفی نمونه گیری انجام شد (در مجموع 65 نمونه جمع آوری گردید) . نمونه ها در شرایط استاندارد آزمایشگاهی کشت داده شدند و نتایج حاصل از کشت نمونه ها با استفاده از آزمون مقایسه نسبتها  توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
در برخی از  نمونه ها یک و در برخی دیگر دو گونه میکروارگانیسم بطور همزمان رشد کرده بودند. در 5/81% از نمونه های جمع آوری شده آلودگی باکتریایی شامل میکروارگانیسمهای اشریشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، سیتروباکتر، کلبسیلا، پروتئوس، دیفتروئید، ماکروکوکوس مشاهده گردید و در 5/18% از نمونه ها هیچ گونه آلودگی باکتریایی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های این پژوهش چنین به نظر می رسد که روش نسبتا رایج فعلی در استفاده از عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد روش مناسبی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of microorganisms associated with reusable color contact lens trial sets in private eye clinics and offices in Tehran in 2013

نویسندگان [English]

 • Bahram Khosravi 1
 • Mohammad Behbahani 2
 • Seyyed Mahdi Tabatabaee 3
 • Somayeh Hashemianfar 4
 • Mohammad Aghazadeh Amiri 5
 • Masoud Sadeghi 4
 • Zhila Faridi 6
 • Mohsen Akhgari 7
1 1. PhD, Dept. Of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. PhD in Microbiology, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 3. MSc in Biostatistics, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 4. Student Research Commeittee. MSc of Optometry Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 5. OD, Dept. Of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 6. BSc in Microbiology, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 7. MSc of Optometry, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: It is of special importance to consider disinfection principles for next use or all types of reusable trial contact lenses; in order to prevent of transferring infectious agents from one patient to another.The aim of this research was to study the rate of observing disinfecting principles forreusable color contact lens trial sets by the practitioners in the optometry and ophthalmology offices and private eye clinics in Tehran.  
Materials and Methods: In this observational cross-sectional study, 42 eye centers ( including 3 private eye clinics, 14 ophthalmology offices and 25 optometry offices) in Tehran using reusable color contact lens trial sets to present color contact lenses were checked. Sampling were made randomly from the surface of color contact lenses trial set (totally 65 samples obtained). Samples were cultured in standard laboratory conditions and the data were analyzed statistically for “Ratio Comparison Test”; using SPSS software (version 19).
Results: In some samples, one type and in some others two types of microorganisms were grown concurrently. In 81.5% of the samples, the bacterial contamination including Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Diphtheroids, and Macrococcus was observed and in 18.5% of the samples, no bacterial contamination was found.
Conclusion: Based on the findings, it seems that the present method in using reusable color contact lens trial sets may not be a suitable method.
Key Words:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microorganism
 • Reusable Color Contact Lens trial Sets
 • Eye Offices and Private eye Clinics
 • Tehran
 1. Jawetz, Melnik, Adelberg. Medical Microbiology. Mirnejad R,phD. Ardebili A. Hashemi A.( persian translator). Twenty fifth edition. Tehran.Peyvand Mehr publication, 2011;(31,32)106-109,159
 2. Green M, Apel A, Stapleton F. Risk factors and causative organisms in microbial keratitis. Cornea, 2008;27(1)7- 22
 3. Norina TJ, Raihan S, Bakiah S, Ezanee M, Liza-Sharmini AT. Wan Hazzabah WH. Microbial keratitis: aetiological diagnosis and clinical features in patients admitted to Hospital Universiti Sains Malaysia.. Singapore Med J. 2008;49(1)67-71
 4. Yu DK, Ng AS, Lau WW, Wong CC, Chan CW. Recent pattern of contact lens-related keratitis in Hong Kong. Eye Contact Lens: Science & Clinical Practice 2007;(33)284-7
 5. Cheng KH, Leung SL, Hoekman HW, Beekhuis WH, Mulder PG, Geerards AJ , Kijlstra A. Incidence of contact-lens-associated microbial keratitis and its related morbidity. Lancet 1999;(354)181-5
 6. Chang DC, Grant GB, O’Donnell K, et al. Multistate outbreak of Fusarium keratitis associated with use of a contact lens solution. JAMA 2006;(296) 953–963
 7. Schaefer F, Bruttin O, Zografos L, et al. Bacterial keratitis: A prospective clinical and microbiological study. Br J Ophthalmol 2001;(85)842– 847
 8. Alfonso E, Mandelbaum S, Fox MJ, et al. Ulcerative keratitis associated with contact lens wear. Am J Ophthalmol. 1986;(101)429–433
 9. Donnenfeld ED, Cohen EJ, Arentsen JJ, et al. Changing trends in contact lens associated corneal ulcers: an overview of 116 cases. CLAO J. 1986;(12)145–149
 10. Hume EB, Stapleton F, Willcox MD. Evasion of cellular ocular defenses by contact lens isolates of Serratia marcescens. Eye Contact Lens. 2003;(29)108–112
 11. Hume EB, Willcox MD. Emergence of Serratia marcescens as an ocular surface pathogen. Arch Soc Esp Oftalmol. 2004;(79)475–477
 12. Hume EB, Zhu H, Cole N, Huynh C, Lam SH, Willcox M. Efficacy of contact lens multipurpose solutions against Serratia marcescens. Optom Vis Sci. 2007;(84)316–320
 13. Willcox MD. Pseudomonas aeruginosa infection and inflammation during contact lens wear: a review. Optom Vis Sci. 2007;(84)273–278
 14. Jalbert I, Willcox MD, Sweeney DF. Isolation of Staphylococcus aureus from a contact lens at the time of a contact lens-induced peripheral ulcer: case report. Cornea. 2000;(19)116–120
 15. Wu PZ, Thakur A, Stapleton F, et al. Staphylococcus aureus causes acute inflammatory episodes in the cornea during contact lens wear. Clin Experiment Ophthalmol. 2000;(28)194–196
 16. 16- Aghazadeh Amiri M, et al. Comparative efficacies of contact lens disinfecting solutions against Pseudomonas aeruginosa, Clinical and Experimental Optometry, 2011;94(4)348-351
 17. 17- Hart D.E., Reindel W., Proskin H.M., Mowrey-McKee M.F., Optometry and Vision Science, 1993;70(3)185-191
 18. 18- Gray T. B., Cursons R.T., Sherwan J.F., and Rose P.R., Acanthamoeba, bacterial, and fungal contamination of contact lens storage cases, British Journal of Ophthalmology, 1995;79(6)601–605
 19. Willcox M.D., Power K.N., Stapleton F., Leitch C., Harmis N., Sweeney D.F., Optometry and Vision Science, 1997;74(12)1030-1038