تاثیر اعمال ویبریشن کل بدن بر شاخص های آسیب عضلانی متعاقب آزردگی عضلانی با شروع تاخیری: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیومکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده تربیت بدنی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
برای انجام بسیاری از فعالیت­های روزمره زندگی و ورزشی ترکیبی از انقباضات ایزومتریک و کانسنتریک نیاز است. استرس مکانیکی ناشی از انقباضات به خصوص انقباضات اکسنتریک احتمال گرفتگی و آسیب­دیدگی به فیبرهای عضلانی را افزایش می­دهد. بنابراین کاهش کوفتگی عضلانی می­تواند باعث کاهش احتمال آسیب به بافت و بازگشت سریع فرد به فعالیت شود. برای پیشگیری از احتمال آسیب از روش­های مختلفی استفاده می­شود. یکی از این روش­ها استفاده از ویبریشن کل بدن (WholeBodyVibration) است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویبریشن کل بدن بر شاخص­های آسیب عضلانی است.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر از نوع مروری ساده و به روش مرور سیستماتیک مبتنی بر شواهدDuffyبود که در آن با جستجوی مقالاتی که از سال 2000 تا 2016 با کلیدواژه­های ویبریشن کل بدن، آسیب عضلانی (Muscle Injury) و آزردگی تاخیری عضلانی (DelayOnsetMuscleSoreness) در بانک­های اطلاعاتی Googlescholar, PubMed, Elsevier, IRANDOC, SID و Research gate منتشر شده بود، بر اساس معیارهای پژوهش حاضر، تعداد 19 مقاله به عنوان مقالات نهایی برای مطالعه حاضر انتخاب شد.
یافته ­ها
مرور مطالعات انجام­شده نشان داد که کوفتگی تاخیری عضلانی باعث ایجاد درد، کاهش قدرت عضلانی و کاهش دامنه حرکتی می­شود و مداخلات بسیاری وجود دارد که باعث کاهش کوفتگی تاخیری می­شود. مطالعات نشان دادند که زمان، فرکانس، ورزشکار بودن و یا نبودن، نوع فعالیت انجام­شده (نوع انقباضات و مدت زمان آنها)، تعداد دفعات اعمال، زمان استراحت بین هر بار اعمال و درمان به صورت مجزا و یا همزمان با درمان­های دیگر از فاکتورهای موثر بر اثربخشی ویبریشن کل بدن بر آسیب­های عضلانی افراد سالم می­باشد.
نتیجه­ گیری
با توجه به تحقیقات انجام­شده در این زمینه می­توان نتیجه گرفت ویبریشن کل بدن با افزایش میزان جریان خون, افزایش دامنه حرکتی, بهبود قدرت و کاهش درد با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر می­تواند روش موثری برای کاهش کوفتگی تاخیری باشد. هر چند که تحقیقات بیشتری در این زمینه می­تواند به درک روشن­تری از تاثیر ویبریشن کل بدن روی کاهش کوفتگی تاخیری منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Whole Body Vibration on Parameters of Muscle Damage Following the Delayed-Onset Muscle Soreness: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Farnaz Mohseni 1
 • Amin Ghaffari 2
1 PhD Student of Biomechanic, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 MSc Student of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Many kinds of daily living activities and sports require a combination of eccentric and concentric contractions. Mechanical stress caused by the contraction, especially eccentric contraction, can increase congestion and muscle fiber damage. Thus, reducing muscle soreness may decrease the risk of damage to the tissues and help the individual start activities soon. A variety of methods may be used in order to prevent the damage. One of these methods is using the Whole Body Vibration (WBV). The purpose of the present study was evaluateing the effect of WBV on muscle damage indicators.
Materials and methods: Articles published between 2000-2016 in GoogleScholar, PubMed, Elsevier, IRANDOC, SID, and Research gate databases were searched using “Whole Body Vibration”, “Muscle Injury”, and “Delay Onset Muscle Soreness” keywords. A total of 19 articles relevant to the topic were selected and studied according to inclusion criteria. The study was conducted using the evidence-based Duffy method.
Results: According to the literature review, delayed muscle soreness causes pain and decreased muscle strength and range of motion. There are many interventions that reduce delayed muscle soreness. Also, the review of the literature showed that time, frequency, athletic or non-athlete, type of activity performed (type of contractions and their duration), frequency of exercise, rest time between therapy, and WBV individually or concurrently with other treatments are the effective factors demonstrating the effectiveness of WBV on muscle injury indices in healthy persons.
Conclusion: The results of the study demonstrated that WBV increases the blood flow and range of motion, improves strength, reduces pain, and can be an effective method to decrease delayed muscle soreness considering the effective factors. This is while, more research in this area can lead to better understanding of the effects of WBV on parameters of muscle damage following the delayed-onset muscle soreness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Whole Body Vibration
 • Muscle Damage
 • Delayed-Onset Muscle Soreness
 1. Fride´n J, Sfakianos P, Hargens A. Muscle soreness and intramuscular fluid pressure: comparison between eccentric and concentric load. Journal of  Applied Physiology. 1986;61(6):2175–2179. ##
 2. Moritani T, Murasmatsu S, Muro M. Activity of motor units during concentric and eccentric contractions. Am J Phys Med. 1988;66(6): 338–350. ##
 3. Enoka RM. Eccentric contractions require unique activation strategies by the nervous system. Journal of  Applied Physiology. 1996;81(6):2339–2346. ##
 4. Nardone A, Romano C, Schieppati M. Selective recruitment of highthreshold human motor units during voluntary isotonic lengthening of active muscles. Journal of  Applied Physiology. 1989;409(1):451–471. ##
 5. Fride´n J, Sjøstrøm M, Ekblom B. Myofibrillar damage following intense eccentric exercise in man. Int Journal of  Sports Medicine. 1983;4(3): 170–176. ##
 6. Proske U, Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs,adaptation and clinical applications. Journal of Applied Physiology. 2001;537(2):333–345. ##
 7. Pyne DB. Exercise-induced muscle damage and inflammation: a review. Austrilian Journal of Scienes and   Medicine Sport. 1994;26(3–4):49–58. ##
 8. Stauber WT, Clarkson PM, Fritz VK, Evans WJ. Extracellular matrix disruption after eccentric muscle action. Journal of  Applied Physiology. 1990;69(3):868–874##
 9. Enoka RM. Eccentric contractions require unique activation strategies by the nervous system. Journal of  Applied Physiology. 1996;81(6):2339–2346. ##

10. Armstrong RB, Warren GL, Warren JL. Mechanisms of exercise induced muscle fiber injury. Sports Medicine Journal. 1991;12(3):184–207. ##

11. Schoenfeld B, Contreras M. Is Postexercise Muscle Soreness a Valid Indicator of Muscular Adaptations? Sports Medicine Journal. 2013; 35(5): 16–21. ##

12. Albasin A, Krausa M, Rembitzki. Using Whole Body Vibration IN  Physical Therapy. Clinical Practice and Treatment Exercises. Churchill Livingstone Elsevier. 2010. ##

13. Nasarov V, SpivakG.Development of athlete’s strength abilities by means of biomechanical stimulation method. Theory and Practice of Physical Culture (Moscow) 1985; 12:37–39. ##

14. Belavý DL, Hides JA, Wilson SJ et al Resistive simulated weight bearing exercise with whole body vibration reduces lumbar spine deconditioning in bed-rest. Spine Journal.2008; 33(5):121–131. ##

15. Issurin VB, Tenenbaum G Acute and residual effects of vibratory stimulation on explosive strength in elite and amateur athletes. Journal of Sports Sciences.1999; 17:177–182. ##

16. Bosco C, Cardinale M, Tsarpela O (1999) Influence of vibration on mechanical power and electromyogram activity in human arm flexor muscles. European Journal of Applied Physiology 79:306–311. ##

17. Delecluse C, Roelants M, Verschueren S (2003) Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training. Medicine and Science in Sports and Exercise 35(6):1033–1041. ##

18. Bautmans I, Van Hees E, Lemper J-C et al (2005) The feasibility of whole body vibration in institutionalised elderly persons and its influence on muscle performance, balance and mobility: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics 5:17. ##

19. Bogaerts A, Delecluse C, Claessens AL et al (2007) Impact of whole-body vibration training versus fitness training on muscle strength and muscle mass in older men: a 1-year randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences 62(6):630–635. ##

20. Gusi M, Raimundo A, Leal A (2006) Low frequency vibratory exercise reduces the risk of bone fracture more than walking: a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 7:92. ##

21. Belavý DL, Hides JA, Wilson SJ et al (2008) Resistive simulated weight bearing exercise with whole body vibration reduces lumbar spine deconditioning in bed-rest. Spine 33(5):121–131. ##

22. Albasin A, Krausa M, Rembitzki. Using Whole Body Vibration IN  Physical Therapy. Clinical Practice and Treatment Exercises. Churchill Livingstone Elsevier. 2010. Chapter 5. ##

23. Cochrane DJ, Stannard SR, Walmsely A et al (2007) The acute effect of vibration exercise on concentric muscular characteristic. Journal of Science and Medicine in Sport 11(6):527–534. ##

24. De Ruiter CJ, van der Linden RM, van der Zijden MJ et al (2003a) Shortterm effects of whole-body vibration on maximal voluntary isometric knee extensor force and rate of force rise. European Journal of Applied Physiology 88:472–475. ##

25. De Ruiter CJ, Van Raak SM, Schilperoort JV et al (2003b) The effects of 11 weeks whole body vibration training on jump height contractile properties and activation of human knee extensors. European Journal of Applied Physiology 90:595–600. ##

26. Hagbarth KE, Eklund G (1966) Tonic vibration reflexes (TVR) in spasticity. Brain Res 2:201–203. ##

27. Burke D, Schiller HH (1976) Discharge pattern of single motor units in the tonic vibration reflex of human triceps surae. J NeurolNeurosurg Psychiatry 39:729–741. ##

28. Lance JW, Burke D, Andrews CJ (1973) The reflex effects of muscle vibration. In: Desmedt JE (ed), New Developments in Electromyography and Clinical Neurophysiology, 444–462. Karger, Basel. ##

29. Cardinale M, Bosco C (2003) The use of vibration as an exercise intervention. Exercise and Sport Sciences Reviews 31(1):3–7. ##

30. Donnai L. Macintyre, W. Darlene Reid and Donald C. Mckenzie. The inflammatory response to muscle injury and its clinical implication,  Int J Sport Med, 20(1)1995. ##

31. Close G, Ashton A, Maclaren D. the emerging role of free radical in delayed onest muscle soreness and contraction-induced muscle injury. Comparative Biochemistry and physiology. 2005: 14(2); 257-266. ##

32. William D. Mcardle. Frank. L. katch. Victor. L. katch Essentials of exercise physiology. Lippincott. Williams wilkins. Publisher, 2000##

33. Law. RY, Herbert. RD, Warm-up delayed onset muscle soreness but cool-down does not, Aust J Physiother, 2007, 53(2): 91-95. ##

34. Gulick. D. T, and Kimura I. F. Delayed onset muscle soreness, what is it and how we treat it? Jounal of Sport Rehabilitation, 1996, 5: 235-243. ##

35. Smith. L. L, et al. effect of athletic massage on delayed onset muscle soreness, creatine kinase and neutrophil count, J Sport physical Thrapy, 1994, 19: 93-94. ##

36. Herbert. RD, Gabriel. M, Effect of stretching before and after exercising on muscle soreness snd risk of injury, BMJ, 2002, 31, 325(7362):468. ##

37. Fox and Matthias.Sports Physiology, ,Translated by Asghar Khaledan,1st edition.Tehran: University Press(1998).P.26. ##

38. Newton. M, Zainuddin. Z, Sacco. P, Nosaka. K. Effect of massage on delayed onset muscle soreness, swelling and recovery from muscle function, J Athl Train, 2005, 40(3): 174-180##

39. Bailey. DM, Erith. SJ, Griffin. PJ, Dowson. A, Brewer. DS, Grant. N, Williams. C. Influence of cold-water immersion on indices of muscle damage following prolonged intermittent shuttle running, J Sport Sci, 2007, 25(11): 1163-1170. ##

40. Vaile. JM, Gill. ND, Blazevich. AJ, The effectof water thrapy on symptoms of delayed onset muscle soreness, J Strength Cond Res, 2007, 21(3):697-702. ##

41. Donally. A. E, Moughan. R. J, and Whiting. P. H. Effect of ibuprofen on exercise induced muscle soreness and indices of muscle damage, J Sport Med, 1990, 24:191-195. ##

42. Hasso. S. M, Donies. J. C, Divine. J. G, Neibubr. S. R, Richmond. S, Effect of ibuprofen use on muscle soreness damage and performance, Medicine and Science in Sports and Exercise, 1993, 25: 9-17. ##

43. Henson. D, McAnulty. S, McAnulty. L, Neiman. D, Morrow. J, Dumke. C, Effect of NSAID on muscle injury and oxidative stress, Int J Sport Med, 2007, 28(11):909-915. ##

44. Kaminski. M, R. Boal. Effect of ascorbic asid on delayed onset muscle soreness pain, 1992,50:317-321. ##

45. Jenkins. R. R, Exercise, Oxidative stress and Antioxidant, J Sport Nutr, 1993, 3: 356-375. ##

46. Connolly. DA, Lauzon. C, Agnew. J, Dunn. M, Reed. B, The effect of vitamne c supplementation on symptoms of delayed onset muscle soreness, J Sport Med Phys Fitness, 2006, 46(3): 262-267. ##

47. Maria. L. Urso and Pricilla. M. Clarson, Oxidative stress, Exercise and Antioxidant supplementation, J of Toxicology, 2003, vol 189, issues 1-2, 41-54. ##

48. Shagufta I, Zubia V, Shareef M. Compare the Effect of Vibration Therapy and Massage in Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). 2014: 8(1); 133-136. ##

 1. 49.  SVETLANA MEPOCATYCH, GYTIS BALILIONIS, PHILIP A. BISHOP. Effect of Upper- and Lower-Body Vibration on Recovery, Muscle Soreness and Performance. International Journal of Exercise Science. 2014,7(1) : 33-44. ##

50. Xanthos Discipline of Exercise Sciences, School of Medical Sciences, RMIT University, Melbourne, VIC, Australia D, Lythgo Discipline of Exercise Sciences, School of Medical Sciences, RMIT University, Melbourne, VIC, Australia N, Gordon Discipline of Exercise Sciences, School of Medical Sciences, RMIT University, Melbourne, VIC, Australia B. The effect of whole-body vibration as a recovery technique on running kinematics and jumping performance following eccentric exercise to induce delayed-onset muscle soreness. 2013: 12(4); 112-121. ##

51. Jamali N.Comparison of vibration training, electrical stimulation of cutaneous nerves and stretching exercises on DOMS in 40 healthy women athletes.Esfahan university.2010. ##

52. Barnes M, Perry G, Mündel T, Darry J. The effects of vibration therapy on muscle force loss following eccentrically induced muscle damage. European Journal of Applied Physiology. 2012: 112(3);1189-1194. ##

53. Nicole C, Christopher D, Garner J. Whole-Body Vibration While Squatting and Delayed-Onset Muscle Soreness in Women. Journal of Athletic Training: 2015: 50(12);1233-1239. ##

54. Kamandani R,Ghazalian F,Ebrahim M, Ghassembaglou N. The Effect of Acute Vibration Training on Delayed Onset Muscle Soreness in Young Non-Athlete Women. 2013: 2(3);119-124. ##

55. Wheeler A, Jacobson B.Effect of Whole-Body Vibration on Delayed Onset Muscular Soreness, Flexibility, and Power. 2013: 27(9);2527–2532. ##

56. Hyung-Woo KoH,Sung-Hyoun Cho,CHeol-yong Kim,Byung-Jun Cho,Jin-Woo Kim,KaKHWang Bo.Effects of Vibratory Stimulations on Maximal Voluntary Isometric Contraction from Delayed Onset Muscle Soreness.Journal Physical Therapy Science.2013. 25: 1093–1095. ##

57. Marin P, Zarzuela RLaboratory of Physiology , European University Miguel de Cervantes , Valladolid , Spain , Zarzosa FLaboratory of Physiology , European University Miguel de Cervantes , Valladolid , Spain , Azael J. Whole-body vibration as a method of recovery for soccer players. European Journal of Sport Science, January 2012; 12(1): 2-8. ##

58. Mohammadi H, Sahebazamani M. Influence of vibration on some of functional markers of delayed onset muscle soreness. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2012:1(2). ##

59. Lau W,  Nosaka K. Effect of Vibration Treatment on Symptoms Associated with Eccentric ExerciseInduced Muscle Damage. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2011: 90(8); 648-657.   ##

60. Aminian-Far A, Hadian M, OlyaeiGh, Talebian S, Bakhtiary A. Whole-Body Vibration and the Prevention and Treatment of Delayed-Onset Muscle Soreness. Journal of Athletic Training. 2011: 46(1);43-49. ##

61. Carrasco L, Sañudo B, Pradas F, Marzo E. Effectiveness of low-frequency vibration recovery method on blood lactate removal, muscle contractile properties and on time to exhaustion during cycling at VO2max power output. European Journal of Applied Physiology. 2011: 111(9);2271–2279. ##

62. Broadbent S, Rousseau JJ, Thorp RM. Vibration therapy reduces plasma IL6 and muscle soreness after downhill running. British Journal of Sports Medicine. 2010; 44: 888-894. ##

63. Rhea D, Pedro M, Matthew R, Fernando D. Neuromuscular Activity During Whole-Body Vibration of Different Amplitudes and Footwear Conditions: Implications for Prescription of Vibratory Stimulation. Journal of Strength & Conditioning Research. 2009: 23(8); 2311-2316. ##

64. Bakhtiary AH, Safavi-Farokhi Z, Aminian-Far A. Influence of vibration on delayed onset of muscle soreness following eccentric exercise. British Journal of Sports Medicine 2007; 41: 145-148. ##

65. Hakami M. The effect of vibration on preventing the delayed onset muscle soreness in active girls.Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2010: 5(2),75-85. ##

66. Zeinali, Reza-Nejad, Marandi, Khayam-Bashi.Study of the Effectiveness of Vibration in Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness Resulting after Therapeutic Exercise.JSSU. 2009; 17 (3) :184-192##

67. Nosaka K, Newton M, Sacco P. Delayed‐onset muscle soreness does not reflect the magnitude of eccentric exercise‐induced muscle damage. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2002 Dec 1;12(6):337-46. ##

68. Armstrong RB. Initial events in exercise-induced muscular injury. Medicine and science in sports and exercise. 1990 Aug;22(4):429-35. ##

69. Bosco C, Cardinale M, Colli R, Tihanyi J, von Duvillard SP, Viru A. The influence of whole body vibration on the mechanical behavior of skeletal muscle. Biol Sport. 1998; 153:157-64. ##

70. Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, Cardinale M, Bonifazi M, Tihanyi J, Viru M, De Lorenzo A, Viru A. Hormonal responses to whole-body vibration in men. European journal of applied physiology. 2000 Mar 7;81(6):449-54. ##

71. Hagbarth KE. The effect of muscle vibration in normal man and in patients with motor disorders. InHuman Reflexes, Pathophysiology of Motor Systems, Methodology of Human Reflexes Karger Publishers.1973 (Vol. 3, p. 428-443). ##

72. De Gail P, Lance J, Neilson P. Differential effects on tonic and phasic reflex mechanisms produced by vibration of muscles in man. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1966;29(1):1. ##

73. Sands WA, McNeal JR, Stone MH, Haff GG, Kinser AM. Effect of vibration on forward split flexibility and pain perception in young male gymnasts. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2008 Dec;3(4):469-81. ##

74. Alizadeh-Meghrazi M, Masani K, Popovic MR, Craven BC. Whole-body vibration during passive standing in individuals with spinal cord injury: effects of plate choice, frequency, amplitude, and subject's posture on vibration propagation. PM&R. 2012 Dec 31;4(12):963-75. ##

دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 254-267
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1396
 • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397