اثرات ضدافسردگی تمرینات قدرتی، هوازی و ترکیبی در مردان بزرگسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گرگان، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، استان چهارمحال بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افسردگی یکی از شایع­ترین اختلالات روان­شناختی در دنیا است که شیوع آن در ایران 6/13 درصد در جمعیت 14 تا 64 سال می­باشد. اثربخشی استفاده از داروهای ضدافسردگی به عنوان روش اولیه درمان مورد سوال بوده و پژوهشگران در صدد به کارگیری روش­های جایگزینی می­باشند که فاقد اثرات جانبی باشد؛ از این رو در پژوهش حاضر، اثرات ضدافسردگی تمرینات قدرتی، هوازی و ترکیبی در مردان بزرگسال مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ­ها
در مطالعه نیمه­تجربی حاضر 60 مرد در دامنه سنی 20 تا 35 سال که بر اساس مصاحبه­های تشخیصی و سیاهه افسردگی بک-نسخه دوم (BDI-2) دارای افسردگی متوسط یا متوسط به بالا بودند، به طور تصادفی در چهار گروه 15 نفره شامل 1) گروه قدرتی، 2) گروه هوازی، 3) گروه ترکیبی قدرتی-هوازی و 4) گروه کنترل جای گرفتند و در یک دوره تمرین هشت هفته­ای (24 جلسه 45 تا 60 دقیقه­ای، سه جلسه در هفته، شدت 60 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه/حداکثر ضربان قلب) شرکت کردند. داده­های حاصل از سنجش سطوح افسردگی بر اساس BDI-2 در پیش­آزمون و پس­آزمون با استفاده از آزمون t جفت­شده و تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها
سطوح افسردگی در هر سه گروه آزمایشی (قدرتی، هوازی، ترکیبی) کاهش معنادار داشت. علاوه بر این، پس از کنترل اثر پیش­آزمون، به ترتیب گروه تمرینات هوازی، ترکیبی و قدرتی بیشترین کاهش را در سطوح افسردگی تجربه کردند.
نتیجه­ گیری
بر اساس شواهد موجود، تمرینات هوازی قادر به ایجاد بیشترین سازگاری­های فیزیولوژیکی مرتبط با تنظیم هیجانات و سطوح افسردگی در مردان بزرگسال می­باشد، با این حال می­توان از سایر انواع تمرین بدنی و فعالیت­های ورزشی قدرتی و ترکیبی نیز برای کاهش نشانگان افسردگی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antidepressant Effects of Strength, Aerobic, and Combined Exercises among Adult Men

نویسندگان [English]

 • Amir Dana 1
 • Fatemeh Rahimizadeh 2
 • Elmira Gozalzadeh 3
 • Sima Eshgarf 4
1 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Master of General Psychology, Gorgan, Iran.
3 Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Master of Motor Behavior, Shahr-e Kord, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Depression is one of the most common psychological disorders in the world, with the prevalence of 13.6% in Iran among the population with 14-64 years old. The effectiveness of using antidepressants drugs is doubtful as the primary method of treatment and researchers are seeking alternative methods without side effects. In the present study, antidepressant effects of strength, aerobic, and combined exercise among adult men were studied.
Materials and Methods: In the present semi-experimental study, 60 men aged 20 to 35, who were moderately or moderately to highly depressed, based on the diagnostic interviews and Beck Depression Inventory (BDI-2), were randomly placed into four groups of 15 individuals, including 1) strength group, 2) aerobic group, 3) combined group of strength-aerobic, and 4) control group, and participated in an eight-week exercise period (24 sessions of 45-60 minutes, 3 sessions per week, intensity of 60 to 75% of one maximum repetition/maximum heart rate). The data resulted from depression levels measurements in pre-test and post-test were analyzed using paired t-test and covariance analysis at 95 percent confidence level.
Results: Depression levels decreased significantly in all three experimental groups (strength, aerobic, and combined group). In addition, after controlling the effect of pre-test, the aerobic and combined and strength exercises groups experienced the highest reduction in depression levels, respectively.
Conclusion: Based on the existing evidence, it seems that aerobic exercises can produce the most physiological adaptations associated with the regulation of emotions and levels of depression in men; however, other kinds of strength and combined physical exercises and sport activities can be used to reduce the symptoms of depression, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • depression
 • Men
 • Strength Exercises
 • Aerobic Exercise
 1. Marcus M, Yasamy MT, Ommeren MV, Chisholm D, Saxena S. Depression: A global public health concern. World health organization department of mental health and substance abuse. 2012; 1:6–8. Available from: http://www.who.int/mental_health/management/depression/who_paper_depression_wfmh_2012.pdf##
 2. Ministry of Health and Medical Education. The national survey of mental health 2010-2011: sammary of report. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, Tehran University of Medical Sciences. 2012. Availablefrom:http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/ravan/pdf/faaliyatha/pptfiles/pimaish.pdf [In Persian] ##
 3. Rossom RC, Shortreed S, Coleman KJ, et al. Antidepressant adherence across diverse populations and healthcare settings. Depress Anxiety. 2016; 33(8):765-74. ##
 4. Weir K. The exercise effect. Monitor Psychol. 2011; 42(11):48. ##
 5. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva, Switzerland: WHO Press; 2010. ##
 6. Sharma A, Madaan V, Petty FD. Exercise for mental health. J Clin Psychiatry. 2006; 8(2):106. ##
 7. Lubans D, Richards J, Hillman C, et al. Physical activity for cognitive and mental health in youth: a systematic review of mechanisms.  Pediatrics, 2016; 138(3):e20161642. ##
 8. Carek PJ, Laibstain SE, Carek SM. Exercise for the treatment of depression and anxiety. Int J Psychiatry Med. 2011; 41(1):15-28. ##
 9. Dabidi-Roshan VA, Mohammadian Z. The Study of Changes in Norepinephrine Metabolism and Hamilton Scale Following Regular Aerobic Exercise in Water and Their Relationship in the Moderate Depressed Girls. Res Sport Med Tech. 2011; 9(1):21-8. [In Persian] ##

10. Hamilton JL, Alloy LB. Atypical reactivity of heart rate variability to stress and depression: Systematic review of the literature and directions for future research. Clin Psychol Rev. 2016; 50:67-79. ##

11. Zimmer P, Stritt C, Bloch W. et al. The effects of different aerobic exercise intensities on serum serotonin concentrations and their association with Stroop task performance: A randomized controlled trial. Eur J Appl Physiol. 2016; 116(10):2025-34. ##

12. Carlson DL. The effects of exercise on depression: A review and meta­regression analysis (doctoral dissertation). Milwaukee: University of Wisconsin; 1991. ##

13. Lawlor DA, Hopker SW. The effectiveness of exercise as an intervention in the management of depression: Systematic review and meta­regression analysis of randomised controlled trials. Br Med J. 2001; 322(7289):763-7. ##

14. Daley A. Exercise and depression: A review of reviews. J Clin Psychol Med Set. 2008; 15(2):140-47. ##

15. Stanton R, Reaburn P. Exercise and the treatment of depression: A review of the exercise program variables. J Sci Med Sport. 2014; 17(2):177-82. ##

16. Singh NA, Stavrinos TM, Scarbek Y, et al. A randomized controlled trial of high versus low intensity weight training versus general practitioner care for clinical depression in older adults. J Gerontol  Series A: Biol Sci Med. 2005; 60(6):768–776. ##

17. Dunn AL, Trivedi MH, Kampert JB, et al. Exercise treatment for depression: Efficacy and dose response. Am J Prev Med. 2005; 28(1):1–8. ##

18. Chu IH, Buckworth J, Kirby TE, Emery CF. Effect of exercise intensity on depressive symptoms in women. Ment Health Phys Act. 2009; 2(1):37–43. ##

19. Faulkner G, Biddle SJH. Exercise and mental health: It’s just not psychology. J Sport Sci. 2001; 19:433-444. ##

20. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961; 4:561–71. ##

21. Beck AT, Steer RA. Manual for the Beck Depression Inventory. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1993. ##

22. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Manual for the Beck Depression Inventory – II. The Psychological Corporation. Harcourt Brace & Company San Antonio; 1996. ##

23. Dubson KA, Mohammadkhani P. Phsychometric properties of BDI-2 in a adult sample with major depression. Arch Rehabil. 2007; 29:80-86. [In Persian] ##

24. Chalder C, Wiles N, Campbell J, et al. Facilitated physical activity as a treatment for depressed adults: randomised controlled trial. Br Med J. 2012; 344:e2758. ##

25. Krogh J, Saltin B, Gluud C, Nordentoft M. The DEMO trial: a randomized, parallel-group, observer-blinded clinical trial of strength versus aerobic versus relaxation training for patients with mild to moderate depression. J Clin Psychiatry. 2009; 70(6):790-800. ##

26. Knapen J, Sommerijns E, Vancampfort D, et al. State anxiety and subjective well-being responses to acute bouts of aerobic exercise in patients with depressive and anxiety disorders. Br J Sports Med. 2008; 43(10):756-59. ##

27. Antunes HKM, Stella SG, Santos RF, Bueno OFA, Mello MTD. Depression, anxiety and quality of life scores in seniors after an endurance exercise program. Rev Bras Psiquiatr. 2005; 27(4):266-71. ##

28. Sadeghi KH, Parsa Moghadam A, Ahmadi SA, Parvizifard AA, Ahmadzade A, Mazaheri A, Nazarali M. The effectiveness of aerobic exercise on depression, automatic thought, dysfunctional assumption, and the early maladaptive schemas. J Clin Res Paramed Sci. 2016; 5(1):39-50. [In Persian] ##

29. Fathi M, Rajabi H, Farokhi A, Nejat-Shokohi A. The interactive effect of endurance-strength exercises on depression level and concentration of phenylalanine in students with moderate depression. Res Sport Manag Mot Behav. 2005; 5:89-100. [In Persian] ##

30. Hematfar A, Shahsavari A, Tip H. Effect of eight weeks of aerobic training on depression and plasma serononin concentrations in 17- to 25-year-old female depressed female students in Aligudarz. J Sport Biosci. 2012; 13:51-62. [In Persian] ##

31. Harmer CJ. Serotonin and emotional processing: does it help explain antidepressant drug action? Neuropharmacol. 2008; 55:1023–28. ##

32. Haider S, Khaliq S, Ahmed SP, Haleem DJ. Long-term tryptophan administration enhances cognitive performance and increases 5-HT metabolism in the hippocampus of female rats. Amino Acids. 2006; 31:421-25. ##

33. Dey S, Singh RH, Dey PK. Exercise training: Significance of regional alterations in serotonin metabolism of rat brain in relation to antidepressant effect of exercise. Physiol Behav. 1992; 52:1095–99. ##

34. Meeusen R, de Meirleir K. Exercise and brain neurotransmission. Sports Medicine. 1995; 20:160-88. ##

35. Heijnen S, Hommel B, Kibele A, Colzato LS. Neuromodulation of Aerobic Exercise – A Review. Front Psychol. 2016; 6:1890. ##

36. Vafamand A, Kargarfard M, Mortadi SM. The effect of eight weeks aerobic training on serotonin and dopamine levels in women in Isfahan Central Prison. J Isfahan Med School. 2012; 204:1336-48. [In Persian] ##

37. Tofighi A, Nozad-Gajin J. Effect of aerobic exercises on general health and serotonin values of inactive veterans. Res Sport Med Tech. 2016; 21:75-86. [In Persian] ##

38. Arazi H, Dadvand S S. The Effect of Eight Week Aerobic Training on Plasma Levels of Serotonin and Depression in Addicted Men to Methamphetamine During Rehabilitation. Aliborz University Med J. 2017; 6(1):66-74. [In Persian] ##

39. Kamali A, Mahdavinejad R, Norouzi K. effects of pilates selected exercises on muscle power and depression in older women. Paramed Sci Rehabil. 2016; 5(2):65-7. [In Persian] ##

40. Silva TLD, Ravindran LN, Ravindran AV. Yoga in the treatment of mood and anxiety disorders: A review. Asian J Psychiatr. 2009; 2(1):6–16. ##

41. Noorbakhsh P. Effect of physical activity on depression in students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Harakat J. 2004; 21:79-96. [In Persian] ##

42. Krishnamurthy MN, Telles S. Assessing depression following two ancient Indian interventions: effects of yoga and ayurveda on older adults in a residential home. J Gerontol Nurs. 2007; 33(2):17–23. ##

43. Sharma A, Madaan V, Petty FD. Exercise for mental health. J Clin Psychiatry. 2006; 8(2):106. ##