تاثیر شش هفته تمرینات هاپینگ بر تعادل پویای بازیکنان والیبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا با تاکید بر زمان رسیدن به پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرینات هاپینگ بر تعادل پویای بازیکنان والیبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا بود.
مواد و روش­ ها
بدین منظور 30 نفر از بازیکنان والیبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا به صورت هدفمند و با استفاده از پرسش­نامه ارزیابی ناپایداری عملکردی مچ پای کامبرلند انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. با استفاده از آزمون افت­فرود روی دستگاه صفحه­نیرو پیش­آزمون گرفته شد و پس از شش هفته تمرین بر روی گروه تجربی، آزمون مجدد (پس­آزمون) به عمل آمد.ثبات پویای شرکت­کنندگان با استفاده از شاخص زمان رسیدن به پایداری ارزیابی شد. زمان رسیدن به پایداری شرکت­کنندگان در سه راستای عمودی، داخلی-خارجی و قدامی-خلفی محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/0›α استفاده شد.
یافته­ ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شش هفته تمرین هاپینگ در هیچ یک از سه راستای عمودی ، داخلی-خارجی ، قدامی-خلفی تفاوت معناداری در میانگین زمان رسیدن به پایداری بین گروه تجربی و گروه کنترل ایجاد نکرد.
نتیجه­ گیری
این امکان وجود دارد که غیر­همسو بودن نتایج تحقیق حاضر با پژوهش­های پیشین به دلیل محدودیت­های آزمون­ها و روش­های قبلی باشد. همچنین با توجه به اینکه شرکت­کنندگان پژوهش حاضر از بازیکنان ماهر والیبال بوده­اند ممکن است با ایجاد تغییرات جبرانی در مفاصل اندام تحتانی نسبت به یکدیگر، تعادل خود را در محدوده مشخصی حفظ نموده باشند؛ لذا پیشنهاد می­شود که پژوهش­های بعدی با در نظر گرفتن اثر تمرین بر مفاصل و عضلات هم به صورت جداگانه و هم در ارتباط با یکدیگر انجام شوند تا ضمن اینکه امکان مشاهده تغییرات هر مفصل به طور مجزا فراهم شود، بررسی تغییرات جبرانی حرکات مفاصل درگیر در حرکت نیز میسر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks of Hopping Training on Dynamic Stability of Volleyball Players with Functional Ankle Instability with Emphasis on the Time to Stabilization

نویسندگان [English]

  • Ali Mirabedi 1
  • Elham Shirzad Araghi 2
  • Mohammad Hosein Alizadeh 3
1 PhD student of Sport Injury and Corrective Movements, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Corrective Exercises and Sport Injury, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Corrective Exercises and Sport Injury, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of the current study was to investigate the effect of six weeks of hopping training on the dynamic balance of volleyball players with Functional Ankle Instability(FAI).
Materials and Methods: To do so, 30 volleyball players with FAI were selected using Cumberland ankle instability tool (CAIT) questionnaire and then divided into experimental and control groups. Pre-test was performed using drop-landing test on force plate and after six weeks of training on experimental group, the post-test was given.Participants' dynamic stability was evaluated using Time to Stabilization (TTS) index during drop-landing task, as one of the deleterious athletic movements. The participants' TTS were calculated in three directions (Vertical, Medio-lateral, and Antero-posterior) and ANCOVA was used to analyze data (α ‹ 0.05).
Results: The results showed that six weeks of hopping training had no significant effects on time to stabilization mean in the vertical (P = 0.513), the medio-lateral (P = 0.369), and the antero-posterior directions (P = 0.999) in both experiment and control groups.
Conclusion: The results of the present study may not be compatible with those of the previous studies because of the limitations of the previous tests and methods. Also, given that the participants in our study were elite volleyball players, they may have been kept within a certain range by making compensatory changes in their joints. Therefore, it is suggested that further researches, with regard to the effect of exercises on the joints and muscles, be conducted separately and also in conjunction with each other until the possibility of observing changes in each joint separately is provided and also consideration of compensatory changes in the movements of joints involved in motion is possible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic stability
  • Hopping training
  • Functional ankle instability
  • Volleyball players
  • Time to stabilization
1.   Fong, D.T.-P., et al., A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports medicine, 2007. 37(1): p. 73-94.##
2.   Ashouri, H., Z. Raeisi, and M. Kodabakhshi, The effect of 6 weeks proprioseptive exercises on dynamic balance and lower extremity function in basketball players with chronic ankle sprain. Research in sports rehab, 2016. 4(7): p. 55-63. [In Persian]. ##
3.   Verhagen, E., et al., A one season prospective cohort study of volleyball injuries. British journal of sports medicine, 2004. 38(4): p. 477-481. ##
4.   Jadhav, K., et al., A survey of injuries prevalence in varsity volleyball players. Journal of Exercise Science and Physiotherapy, 2012. 6(2): p. 102. ##
5.   Konradsen, L., et al., Seven years follow‐up after ankle inversion trauma. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 2002. 12(3): p. 129-135. ##
6.   Doherty, C., et al., Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med, 2017. 51(2): p. 113-125. ##
7.   McKay, G.D., et al., Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. British Journal of Sports Medicine, 2001. 35(2): p. 103-108. ##
8.   Bazvand, M., et al., The comparing the leg muscles electromyography during single drop landing in pesplanus and normal men. journal of sport biomechanics, 2016. 1(3): p. 15-23. [In Persian]. ##
9.   Gribble, P.A. and R.H. Robinson, Alterations in knee kinematics and dynamic stability associated with chronic ankle instability. Journal of Athletic Training, 2009. 44(4): p. 350-355. ##
10. De Noronha, M., et al., Relationship between functional ankle instability and postural control. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2008. 38(12): p. 782-789. ##
11. Delahunt, E., K. Monaghan, and B. Caulfield, Ankle function during hopping in subjects with functional instability of the ankle joint. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 2007. 17(6): p. 641-648. ##
12. Ross, S.E. and K.M. Guskiewicz, Effect of coordination training with and without stochastic resonance stimulation on dynamic postural stability of subjects with functional ankle instability and subjects with stable ankles. Clinical journal of sport medicine, 2006. 16(4): p. 323-328. ##
13. Brown, C., et al., Assessing functional ankle instability with joint position sense, time to stabilization, and electromyography. Journal of Sport Rehabilitation, 2004. 13(2): p. 122-134. ##
14. Sadeghi, H., et al., the relationship between lower extremity muscles maximum torque and dynamic stability during jump-landing in healthy men. Olympic Journal, 2008. 41(16): p. 59-70. [In Persian]. ##
15. Hertel, J., Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral ankle instability. Journal of athletic training, 2002. 37(4): p. 364. ##
16. Wright, C.J., B.L. Arnold, and S.E. Ross, Altered Kinematics and Time to Stabilization During Drop-Jump Landings in Individuals With or Without Functional Ankle Instability. Journal of athletic training, 2016. 51(1): p. 5-15. ##
17. Karimizadeh, M., M.H. Alizadeh, and E. Ebrahimi Takamjani, The effect of six weeks hopping exercises on dynamic balance in atlethes with functional ankle instability. sSport management and movement science researches, 2013. 2(4): p. 139-151. [In Persian]. ##
18. Huang, P. and C. Lin. Effects of balance training combined with plyometric exercise in postural control: Application in individuals with functional ankle instability. in 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). August 1-6, 2010 Singapore. 2010. Springer. ##
19. Twist, C., N. Gleeson, and R. Eston, The effects of plyometric exercise on unilateral balance performance. Journal of sports sciences, 2008. 26(10): p. 1073-1080. ##
20. Anguish, B.M., The effects of a randomized four-week dynamic balance training program on individuals with chronic ankle instability. 2010, West Virginia University Libraries. ##
21. McKeon, P.O. and J. Hertel, Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part II: is balance training clinically effective? Journal of athletic training, 2008. 43(3): p. 305-315.ر
22. Hertel, J., Sensorimotor deficits with ankle sprains and chronic ankle instability. Clinics in sports medicine, 2008. 27(3): p. 353-370. ##
23. Gutierrez, G.M., T.W. Kaminski, and A.T. Douex, Neuromuscular control and ankle instability. PM&R, 2009. 1(4): p. 359-365. ##
24. Holm, I., et al., A normative sample of gait and hopping on one leg parameters in children 7–12 years of age. Gait & posture, 2009. 29(2): p. 317-321. ##
25. Hiller, C.E., et al., The Cumberland ankle instability tool: a report of validity and reliability testing. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2006. 87(9): p. 1235-1241. ##
26. Tveter, A.T. and I. Holm, Influence of thigh muscle strength and balance on hop length in one-legged hopping in children aged 7–12 years. Gait & posture, 2010. 32(2): p. 259-262. ##
27. Delahunt, E., et al., Inclusion criteria when investigating insufficiencies in chronic ankle instability. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2010. 42(11): p. 2106-2121. ##
28. Liu, K. and G.D. Heise, The effect of jump-landing directions on dynamic stability. Journal of applied biomechanics, 2013. 29(5): p. 634-638.ر
29. Olmsted, L.C., et al., Efficacy of the star excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability. Journal of athletic training, 2002. 37(4): p. 501. ##
30. Riemann, B.L., N.A. Caggiano, and S.M. Lephart, Examination of a clinical method of assessing postural control during a functional performance task. Journal of Sport Rehabilitation, 1999. 8(3): p. 171-183. ##
31. Arnold, B.L. and R.J. Schmitz, Examination of balance measures produced by the Biodex Stability System. Journal of athletic training, 1998. 33(4): p. 323. ##
32. Ross, S.E. and K.M. Guskiewicz, Time to stabilization: a method for analyzing dynamic postural stability. Athletic Therapy Today, 2003. 8(3): p. 37-39. ##
33. Ross, S.E., K.M. Guskiewicz, and B. Yu, Single-leg jump-landing stabilization times in subjects with functionally unstable ankles. Journal of athletic training, 2005. 40(4): p. 298. ##
34. Witchalls, J., et al., Intrinsic functional deficits associated with increased risk of ankle injuries: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med, 2012. 46(7): p. 515-523. ##
35. Giza, E., et al., Mechanisms of foot and ankle injuries in soccer. The American Journal of Sports Medicine, 2003. 31(4): p. 550-554. ##
36. Jain, T.K., C.N. Wauneka, and W. Liu, Four weeks of balance training does not affect ankle joint stiffness in subjects with unilateral chronic ankle instability. International journal of sports and exercise medicine, 2016. 2(1). ##
37. Verhagen, E., et al., The effect of a proprioceptive balance board training program for the prevention of ankle sprains. The American journal of sports medicine, 2004. 32(6): p. 1385-1393. ##
38. Buchanan, A.S., C.L. Docherty, and J. Schrader, Functional performance testing in participants with functional ankle instability and in a healthy control group. Journal of athletic training, 2008. 43(4): p. 342-346. ##
39. Arnold, B.L., et al., Ankle instability is associated with balance impairments: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc, 2009. 41(5): p. 1048-1062. ##
40.          Abbasi, H., et al., comparison of the effect of functional, extra-functional and combined exercises on the dynamic