ارتباط آگاهی صرفی و خواندن: یک مقالۀ مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 استادیار، دکترای گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آگاهی صرفی یکی از ابعاد آگاهی فرازبانی و به معنای توانایی دست­ورزی تکواژهای تشکیل­دهندۀ کلمه و آگاهی از قواعد شکل­گیری کلمات است. تحقیقات نشان داده است که آگاهی صرفی در رشد تحصیلی دانش­آموزان نقش دارد. هدف مطالعه حاضر، مرور تحقیقات در دسترس در زمینۀ آگاهی صرفی و ارتباط آن با صحت و درک خواندن در زبان­های مختلف می­باشد.
مواد و روش ­ها
مقاله مروری حاضر بر اساس مقالات منتشرشده با کلیدواژه ­های آگاهی صرفی، توانایی خواندن، صحت خواندن، درک خواندن و موفقیت تحصیلی می­باشد. جستجوی مطالعات انجام­ شده در فاصلۀ زمانی بین سال­های 1995تا 2017 در پایگاه­های اطلاعاتی PubMed ,Springer, Google  Scholar  ASHA, Science Direct, و در پایان­نامه­ها و مجلات داخلی موجود در پایگاه  Sidو Magiran صورت گرفت. مطالعات توصیفی-تحلیلی که بتوانند به سوال تحقیق پاسخ دهند، وارد مطالعه شدند. نتایج 18 مورد از مقاله­ها در مطالعه حاضر مطرح شده است.
نتیجه ­گیری
نتیجه ­گیری نتایج مرور مطالعات نشان می­دهد که کودکانی که نمرات بهتری در آزمون آگاهی صرفی دریافت می­کنند، عملکرد بهتری در ‏درک خواندن نشان می­دهند. در زبان­هایی از جمله انگلیسی، آگاهی صرفی به تمییز بین کلمات کمک می­کند و در نتیجه به صحت خواندن ‏کمک می­کند، ولی در زبان یونانی به این صورت نیست. به نظر می­رسد ارتباط بین آگاهی صرفی و صحت خواندن با توجه به ویژگی­های ‏زبان از جمله شفاف بودن، بین زبان­های مختلف، متفاوت است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Morphological Awareness and Reading: A Review Article

نویسندگان [English]

 • Maryam Malekian 1
 • Tabassom Azimi 1
 • Zahra Qoreishi 2
 • Akbar Darouie 2
1 PhD Student in Speech Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Speech Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Morphological awareness is one of the dimensions of metalinguistic awareness and is defined as the ability to manipulate morphemes that make up the word and knowledge of the rules of word formation. Previous studies have shown that morphological awareness contributes to literacy achievement. The purpose of the present study was to review the literature available in the context of morphological awareness and its relevance to the accuracy and comprehension of reading in different languages.
Materials and Methods: Studies conducted between 1995 and 2017 and published in the Springer, Google scholar, ASHA, Science Direct, PubMed international databases as well as domestic dissertations and journals in Magiran and SID databases were searched. Descriptive-analytic studies that could answer the research question were included in the study. The search was performed using the following keywords: morphological awareness, reading ability, reading accuracy, reading comprehension, and educational achievement. The results of 18 articles are presented in the current review study.
Conclusion: The results showed that children with better scores in the morphological awareness test show better results in reading comprehension. In languages such as English, morphological awareness helps to distinguish between words and thus help reading accuracy, but not in Greek. It seems that the relationship between morphological awareness and reading accuracy is different between different languages, according to language properties such as transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphological awareness
 • Reading Accuracy
 • Reading comprehension
 1. Tunmer WE, Bowey J, Pratt C, Grieve R, Herriman ML, Herriman M, et al. Metalinguistic Awareness in Children: Theory, Research, and Implications.1nded. Springer Science & Business Media ; 2013.P.144-168.##
 2. Apel K. A comprehensive definition of morphological awareness: Implications for assessment. Top Lang Disord. 2014;34(3):197-209. ##
 3. Apel K, Henbest VS. Affix meaning knowledge in first through third grade students. Lang speech hear serv sch. 2016;47(2):148-56. ##
 4. Kirby JR, Deacon SH, Bowers PN, Izenberg L, Wade-Woolley L, Parrila R. Children’s morphological awareness and reading ability. Read Writ. 2012; 25(2):389-410. ##
 5. Anglin JM, Miller GA, Wakefield PC. Vocabulary development: A morphological analysis. Monogr Soc Res Child Dev. 1993:i-186##
 6. Nagy W, Berninger VW, Abbott RD. Contributions of morphology beyond phonology to literacy outcomes of upper elementary and middle-school students. J Educ Psychol. 2006 ;98(1):134. ##
 7. Carlisle JF, Feldman L. Morphological awareness and early reading achievement. Morphological aspects of language processing. 1995;189-209. ##
 8. Berko J. The child's learning of English morphology. Word. 1958;14(2-3):150-77. ##
 9. Tyler A, Nagy W. The acquisition of English derivational morphology. J Mem Lang. 1989;28(6):649-67. ##
 10. Kuo L-j, Anderson RC. Morphological awareness and learning to read: A cross-language perspective. Educ Psychol. 2006;41(3):161-80. ##
 11. Mann V, Singson M. Linking morphological knowledge to English decoding ability: Large effects of little suffixes.  Reading complex words: Springer; 2003. p. 1-25. ##
 12. Foorman BR, Petscher Y, Bishop MD. The incremental variance of morphological knowledge to reading comprehension in grades 3–10 beyond prior reading comprehension, spelling, and text reading efficiency. Learn Individ Differ. 2012;22(6):792-8. ##
 13. Kruk RS, Bergman K. The reciprocal relations between morphological processes and reading. J Exp Child Psychol. 2013;114(1):10-34. ##
 14. Wolter JA, Wood A, D’zatko KW. The influence of morphological awareness on the literacy development of first-grade children. Lang Speech Hear Serv Sch. 2009;40(3):286-98. ##
 15. Deacon SH, Benere J, Pasquarella A. Reciprocal relationship: Children's morphological awareness and their reading accuracy across grades 2 to 3. Dev Psychol. 2013;49(6):1113. ##
 16. Levesque KC, Kieffer MJ, Deacon SH. Morphological awareness and reading comprehension: examining mediating factors. J Exp Child Psychol. 2017;160:1-20. ##
 17. Mahony D, Singson M, Mann V. Reading ability and sensitivity to morphological relations. Read writ. 2000;12(3):191-218. ##
 18. Nagy W, Berninger V, Abbott R, Vaughan K, Vermeulen K. Relationship of morphology and other language skills to literacy skills in at-risk second-grade readers and at-risk fourth-grade writers. J educ psychol. 2003;95(4):730. ##
 19. Deacon SH, Kirby JR. Morphological awareness: Just “more phonological”? The roles of morphological and phonological awareness in reading development. Appl Psycholinguist. 2004; 25(2):223-38. ##
 20. Roman A, Kirby J, Parrila R, Wade-Woolley L, Deacon S. Toward a comprehensive view of the skills involved in word reading in Grades 4, 6, and 8. J Exp Child Psycho. 2009;102(1):96-113. ##
 21. Shu H, McBride-Chang C, Wu S, Liu H. Understanding chinese developmental dyslexia: Morphological awareness as a core cognitive construct. J educ psychol. 2006;98(1):122. ##
 22. Tong X, McBride-Chang C, Shu H, Wong AM. Morphological awareness, orthographic knowledge, and spelling errors: Keys to understanding early Chinese literacy acquisition. Sci Stud Read. 2009;13(5):426-52. ##
 23. Rothou KM, Padeliadu S. Inflectional morphological awareness and word reading and reading comprehension in Greek. Appl Psycholinguist. 2015;36(4):1007-27. ##
 24. Pittas E, Nunes T. The relation between morphological awareness and reading and spelling in Greek: a longitudinal study. Read Writ. 2014;27(8):1507-27. ##
 25. Manolitsis G, Grigorakis I, Georgiou GK. The Longitudinal Contribution of Early Morphological Awareness Skills to Reading Fluency and Comprehension in Greek. Front Psychol. 2017;8:1793. ##
 26. Gafoor A. Influence of Phonological Awareness, Morphological Awareness and Non-Verbal Ability on Reading Comprehension in Malayalam. Online Submission. IRMJCR.; 2013;1(3):128-38. ##
 27. Mahfoudhi A, Elbeheri G, Al-Rashidi M, Everatt J. The role of morphological awareness in reading comprehension among typical and learning disabled native Arabic speakers. J Learn Disabil. 2010;43(6):500-14. ##
 28. Ghaemi H, Soleymani Z, Dadgar H. Comparitive study of the role of morphological awareness in accuracy, speed and comprehension of reading in dyslexic and normal children in second grade of primary school. Mod Rehab. 2011;4(3) ##
 29. Tong X, Deacon SH, Kirby JR, Cain K, Parrila R. Morphological awareness: A key to understanding poor reading comprehension in English. J Educ Psychol. 2011;103(3):523. ##
 30. McCutchen D, Green L, Abbott RD. Children's morphological knowledge: Links to literacy. Read Psychol. 2008;29(4):289-314. ##
 31. Sandra D. The morphology of the mental lexicon: Internal word structure viewed from a psycholinguistic perspective. Lang Cogn Process. 1994;9(3):227-69. ##
 32. Serrano F, Defior S. Dyslexia speed problems in a transparent orthography. Ann Dyslexia. 2008;58(1):81. ##
 33. Mirahadi S, Soleymani Z, Sh Jalaie. A Review on Morphological Awareness Tasks in Normal and Dyslexia Children. J paramed sci rehabil. 2018;7(1):103-11. ##
 34. Carlisle JF. Effects of instruction in morphological awareness on literacy achievement: An integrative review. Read Res Q. 2010;45(4):464-87. ##
دوره 9، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 305-317
 • تاریخ دریافت: 17 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399