تاثیر تمرینات ریتمیک بر حس عمقی و اسپاسیتی کودکان مبتلا به همی پلاژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا ن

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا ن

چکیده

مقدمه و اهداف
اسپاسم عضلانی و اختلالات حس عمقی از جمله مشکلات شایع در کودکان فلج مغزی است. یکی از راه‌های تحریک این افراد جهت برخورداری از سبک زندگی فعال استفاده از تمرینات ریتمیک است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات ریتمیک بر حس عمقی و اسپاسیتی کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی حاوی طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. آزمودنی‌ها 30 دختر فلج مغزی همی‌پلاژی 7 - 12 ساله شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در گروه‌ تجربی به مدت 8 هفته به انجام تمرینات ریتمیک پرداختند. گروه کنترل برنامه‌های درمانی معمول خود را ادامه دادند. از مقیاس اصلاح شدة آشورث برای ارزیابی اسپاسیتی و همچنین از ژیروسکوپ به منظور اندازه‌گیری وضعیت حس عمقی کودکان استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح آلفای (5 0/0 < p) استفاده شد.
یافته ها
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که حدأقل در یکی از متغیرهای وابسته (اسپاسیتی و حس عمقی) تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده گردید. همچنین، بر اساس نتایج آزمون آنکوا، با توجه به نمرات بهتر اسپاسیتی و حس عمقی در گروه تجربی، تمرینات ریتمیک سبب بهبود اسپاسیتی و حس عمقی در مقایسه با گروه کنترل شده بود.
نتیجه گیری
یافته‌های تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر بهبود عملکرد حرکتی دست در کودکان فلج مغزی از طریق کاهش شدت اسپاسیتی و بهبود حس وضعیت مفصل آنها متعاقب برنامه‌های تمرینی ریتمیک را نشان داد. پیشنهاد می‌شود در کنار سایر پروتکل‌های توانبخشی از تمرینات ریتمیک به عنوان روشی مناسب جهت بهبود وضعیت اسپاسیتی و حس عمقی در کودکان فلج مغزی همی‌پلاژی استفاده شود.
واژه های کلیدی
تمرینات ریتمیک، حس عمقی، اسپاسم، فلج مغزی، همی‌پلاژی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Rhythmic Exercises on the Spasticity and Proprioception of Hemiplegic Children

نویسندگان [English]

 • Sahar Vafaeian 1
 • Hassan Mohamadzadeh 2
 • Jalal Dehghanizade 3
1 PhD in Candidate, Motor Behavior Department, Sport Sciences Collage, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Motor Behavior, Motor Behavior Department, Sport Sciences Collage, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Sport Sciences Collage, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Muscle spasms and proprioception disorders are common problems in children with cerebral palsy. One of the ways to stimulate these individuals to have an active life style is to use attractive and rhythmic exercises. The aim of this study is to investigate the effect of rhythmic exercises on the spasticity and proprioception in children with cerebral palsy.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental research with pre-test and post-test design. Subjects included 30 hemiplegic cerebral palsy girls aged 7-12 years in Tehran who were selected by convenience sampling method and were randomly divided into two groups of exercise and control. Participants in the experimental group performed rhythmic exercises for 8 weeks, but the control group continued their usual treatment programs. The modified Ashworth scale was used to assess spasticity and Gyroscope device was used to measure children's proprioception. MANCOVA and ANCOVA Tests were used at p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rhythmic exercises
 • proprioception
 • spasticity
 • cerebral palsy
 • hemiplegia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 تیر 1400