مروری بر مداخلات مبتنی بر اکوپیشن در بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

2 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: اهمیت مشارکت توسط سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار گرفته است و این مفهوم در سیاست ارایه خدمات بهداشتی گنجانده شده است. در پژوهش ها به اثرات مثبت مشارکت در مداخلات مبتنی بر آکوپیشن در بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانی از جمله اسکیزوفرنیا در بخش های حاد و بستری  اشاره شده است. هدف مقاله حاضر،  مروری بر مداخلات مبتنی بر آکوپیشن در بیماران  مبتلا به اختلالات شدید روانی میباشد.
مواد و روش ها: نوع این مطالعه مرور روایتی(narrative review) است. جستجو در پایگاه های اطلاعاتی  Medline (pub med)، Google Scholar، Science Direct، Cochrane  Scopus, OT seeker, و Psych Info  با کلیدواژه های Severe mental disorder, Serious mental illness, Schizophrenia, Major depression disorder, bipolar disorder, Occupational therapy, Occupation, Occupation-based intervention بدون محدودیت سال انجام شد. عنوان و چکیده 480 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: 12 مقاله در مرور وارد شد. مداخلات مبتنی بر آکوپیشن در بیماران شدید روانی بستری، مداخلات مبتنی بر آکوپیشن در بیماران شدید روانی سرپایی و چالش های پیش رو در استفاده از مداخلات مبتنی بر آکوپیشن مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: به نظر میرسد مداخلات مبتنی بر آکوپیشن در بیماران شدید روانی در بخش های بستری و سرپایی بیشتر به هدف کاهش علائم مورد استفاده قرار گرفته اند و کمتر اثربخشی این مداخلات جهت حفظ و یا ارتقاء عملکرد آکوپیشنی در این جمعیت در نظر گرفته شده است. در طراحی این مداخلات بیشتر از مدل کانادایی کاردرمانی و مدل بهبودی استفاده شده است. درنهایت برای رسیدن به نتایج بهتر توانبخشی روانی اجتماعی و در جایی که مداخلات مبتنی بر آکوپیشن منجر به افزایش کیفیت زندگی می شود باید به حل چالش ها در این حوزه پرداخته بشود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Occupation-Based Interventions in Patients with Severe Mental Disorders

نویسندگان [English]

  • Elham Nasiri 1
  • Ashraf Karbalaee Nouri 2
  • Seyed Ali Hosseini 2
1 Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran
2 Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The importance of participation is recognized by the World Health Organization, and this concept is included in the health care policy. Studies have shown the positive effects of participation in occupation-based intervention in patients with severe mental disorders, including schizophrenia, in acute and inpatient wards. The purpose of this article is to review occupation-based interventions in patients with severe mental disorders.
Materials and Methods: we searched all articles in Medline (pubmed), Google scholar, Cochrane, Science direct, Scopus, OT seeker, Psych Info databases using the following keywords: “severe mental disorder”, “serious mental illness”, “schizophrenia”, “Major depression disorder”, “Bipolar disorder”, “Occupational therapy”, Occupation”, “Occupation-based intervention” without date limitation.Titles and abstracts of 480 article were reviewed.
Results: A total of 12 studies were included in the search results. occupation-based interventions in inpatient psychiatric patients, occupation-based interventions in severe outpatients and challenges in using interventions based on occupation were studied.
Conclusion: it seems that occupation-based interventions in severe mental illness in inpatient and outpatient wards have been used more to reduce symptoms and less effectiveness of these interventions has been considered to maintain and or improve occupational performance in this population. The Canadian model of occupational therapy and Recovery model have been used in the design of this interventions. Finally, in order to achieve better results in psychosocial rehabilitation and were occupation-based interventions lead to an increase in quality of life, challenges in this area must be addressed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe mental disorders
  • Occupational therapy
  • Occupation-based interventions
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 19 مرداد 1400