مقایسه اثر 8 هفته تمرینات در صفحه ساجیتال و فرونتال بر نوسانات پاسچر سالمندان مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،

4 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

مداخلات تمرینی بسیاری جهت کنترل تعادل سالمندان و پیشگیری از افتادن مورد استفاده قرار می‌گیرد این در حایست که تحقیقات اندکی تمرینات در صفحه فرونتال را مورد بررسی قرار داده اند لذا هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات در صفحه ساجیتال و فرونتال بر نوسانات پاسچر سالمندان مرد می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 24 نفر از مردان سالمند 60-70 ساله بصورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی شامل گروه تمرینات ساجیتال و فرونتال قرار گرفتند. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته‌ در یک برنامه تمرینی شرکت کردند شاخص‌های نوسانات مرکز فشار آزمودنی‌ها قبل و بعد از برنامه تمرینی با استفاده از دستگاه foot scanner مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت از آزمون تحلیل واریانس آنکووا برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات استفاده شد(05/0P≤).

یافته ها

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات در صفحه فرونتال منجر به کاهش نوسانات مرکز فشار در راستای عرضی در اثراغتشاشات قدامی- خلفی و اغتشاشات داخلی-خارجی و خارجی- داخلی نسبت به گروه تمرینات صفحه ساجیتال می شود(05/0>P). همچنین نتایج حاکی از آن است که تمرینات در صفحه فرونتال منجر به کاهش مساحت نوسانات مرکز فشار در پی اغتشاشات قدامی-خلفی و اغتشاشات داخلی-خارجی و خارجی-داخلی نسبت به گروه تمرینات صفحه ساجیتال می شود(05/0>P).

نتیجه گیری

به‌طور کلی به نظر می‌رسد تمرینات در صفحه فرونتال نسبت به تمرینات در صفحه ساجیتال موجب کاهش در نوسانات پاسچر در سالمندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of 8 week exercises in sagittal and frontal plane on postural sway in elderly men

نویسندگان [English]

 • Ehsan Seyedjafari 1
 • Mansour Sahebozamani 2
 • Abdolhamid Daneshjoo 3
 • Rohollah Nikooie 4
1 Assistant Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercises, faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
4 Associate Professor, Department of exercise physiology, faculty of Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Most exercise interventions are used to balance control and reduce the risk of falls. However, the effect of exercise in frontal plane has been less studied. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of 8 week exercises in sagittal and frontal plane on postural sway of elderly men.

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, a total of 24 elderly males (60-70 years old) were selected and classified into 2 intervention groups of sagittal and frontal exercises. The intervention groups participated in exercise program for 8 weeks. Center of pressure directional indices of all groups before and after the intervention were evaluated using foot scanner system. Finally, the Mixed ANCOVA test was used for data analysis(P≤0.05).

Results: The results showed a significant decrease in of center of pressure in medial-lateral direction after anterior- posterior and medial-lateral perturbation in frontal group(P<0.05). and The results showed a significant decrease in area of center of pressure after anterior- posterior and medial-lateral perturbation in frontal group(P<0.05).

Conclusion: generally, it seems that the exercises in frontal plane can decrease postural sway in elderly men into sagittal plane exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postural sway
 • frontal plane exercises
 • sagittal plane exercises
 • older people

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1401