تأثیر تمرینات اصلاحی بر قدرت، توان و استقامت عضلات سرینی در زنان مبتلا به ضعف و مهار عضلات گلوتئال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

3 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: اغلب زنان با ضعف و مهار عضلات سرینی مواجه هستند؛ این مسئله بر عملکرد ورزشی تأثیر منفی می‌گذارد و به عنوان عامل ایجاد آسیب‌های متعدد و دردهای مزمن شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر تمرینات اصلاحی بر قدرت، استقامت و توان عضلات سرینی در زنان با ضعف و مهار عضلات سرینی بود.

مواد و روش‌‌ها: تعداد 28 نفر از زنان غیر ورزشکار در دامنه سنی 25 تا 45 سال که به دلایلی چون شکستگی، استرین، اسپرین و دررفتگی در مفاصل اندام فوقانی جهت انجام فیزیوتراپی به کلینیک توانبخشی شهر بابلسر مراجعه کرده بودند و با مهار و ضعف عضلات سرینی مواجه بودند، به صورت هدفمند شناسایی و پس از اتمام دوره فیزیوتراپی و برگشت به زندگی طبیعی، به تحقیق حاضر وارد شدند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه کنترل (15 نفر) و تمرین (13 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی برنامه تمرینات اصلاحی شامل تمرینات مهاری، افزایش طول، فعال‌سازی و مقاومتی با تأکید بر تراباند را برای مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 30 تا 45 دقیقه اجرا کردند. قدرت عضلات بازکننده، دورکننده و چرخش دهنده خارجی ران، با استفاده از دستگاه سیمکش دیاکو و از طریق فرمول یک تکرار بیشینه و استقامت و توان عضلات سرینی به ترتیب با استفاده از آزمون‌های پل تک پا و پرش عمودی در دو گروه اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بهبود معناداری در قدرت عضلات سرینی در حرکات بازکردن، دور کردن و چرخش خارجی ران و همچنین در میزان استقامت و توان عضلات سرینی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون ایجاد شد (05/0>P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات اصلاحی شامل تمرینات مهاری، افزایش طول، فعال سازی و مقاومتی مؤلفه-های لازم برای بهبود قدرت، استقامت و توان عضلات سرینی را دارد. بنابراین، انجام این برنامه تمرینی به افراد مبتلا به ضعف و مهار عضلات سرینی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of corrective exercises on strength, power and endurance of gluteal muscles in women with weakness and inhibition of gluteal muscles

نویسندگان [English]

 • Pardis Nahidi 1
 • Afshin Moghadasi 2
 • Azar Aghayar 3
1 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Most women experience weakness and inhibition of the gluteal muscles, which affects athletic performance and is known to cause multiple injuries and chronic pain. The purpose of this study was to determine the effect of corrective exercises on gluteal muscles strength, endurance and power in women with gluteal muscles weakness and inhibition.

Methods: Twenty-eight non-athlete women in the age range of 25 to 45 years who referred to Babolsar rehabilitation clinic for physiotherapy for reasons such as fracture, strain, sprain and dislocation of the upper extremity joints and were faced with inhibition and weakness of the gluteal muscles. The subjects were purposively identified and after completing the physiotherapy course and returning to normal life, they entered the present study and were randomly divided into two groups of control (n = 15) and exercise (n = 13) groups. The exercise group performed a corrective exercises program including inhibitory, lengthening, activating and strengthening exercises with Theraband for 8 weeks, 3 sessions per week and 30 to 45 minutes per session. Extensors, abductors, external rotators, endurance and power of gluteal muscles, with the use of the Diako cable machine and based on the formula of one-repetition maximum (1RM). The single-leg glute bridge test was used to measure endurance and the vertical jump test was used to measure gluteal muscle power were measured in two groups. Analyze of Covariance were used to analyze the data.

Results: The results showed that there was a significant improvement in the strength of the gluteal muscles in the movements of extension, abduction and external rotation, endurance and power of the gluteal muscles in the exercise group compared to the control group in the post-test (P <0.05).

Conclusion: The results of this study showed that corrective exercises including inhibitory techniques, lengthening, activating and strengthening exercises, have the necessary components to improve the strength, endurance and power of gluteal muscles. Therefore, this exercise program is recommended for people with weakness and inhibition of the gluteal muscles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gluteal muscles
 • Altered reciprocal inhibition
 • Strength
 • Endurance
 • Corrective exercises

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401