مقایسه ی ناتوانی عملکردی و تصویر بدنی در دو گروه از زنان با زایمان عادی و سزارین یک ماه پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

4 متخصص زنان، زایمان و نازایی، نقده، ایران.

چکیده

زمینه و اهداف: طی دوران بارداری بدن زن باردار دستخوش تغییرات متعددی می‌گردد که این تغییرات هم از جنبه‌ی فیزیولوژیکی و هم روانی قابل بررسی می باشند. هدف تحقیق حاضر مقایسه‌ی ناتوانی عملکردی و تصویر بدنی پس از زایمان عادی و سزارین می‌باشد.

مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای می باشد که در این مطالعه از میان زنانی که در شهرستان ارومیه زایمان کرده بودند، 114 نفر از زنان غیرورزشکار، طی یک ماه پس از زایمان، به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد 58 نفر افرادی بودند که زایمان عادی و 56 نفر نیز افرادی که زایمان سزارین انجام داده بودند. ناتوانی عملکردی کمر به وسیله‌ پرسشنامه‌ی ODI ، ناتوانی عملکردی زانو به وسیله‌ پرسشنامه‌ی IKDC و تصویر بدنی به وسیله پرسشنامه‌ی BIPS-36 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به وسیله ی نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج آزمون T مستقل نشان داد بین ناتوانی عملکردی کمر و زانو در دو گروه با زایمان عادی و سزارین تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوریکه گروه سزارین در مقایسه با گروه زایمان عادی ناتوانی بیشتری در ناحیه کمری و زانو داشت (001/0=P). همچنین گروه با زایمان عادی از تصویر بدنی مطلوب‌تری در مقایسه با گروه سزارین برخوردار بودند.

نتیجه گیری: زایمان عادی می‌تواند به عنوان یک روش زایمان مطمئن در جهت پیشگیری از بروز ناتوانی عملکردی در کمر و زانو محسوب و در کاهش بروز علائم نامطلوب مرتبط با تصویر بدنی پس از زایمان موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of functional disability and body image in two groups of women with normal delivery and cesarean section one month after delivery

نویسندگان [English]

 • Mohaddeseh Rezvani 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 3
 • Hengameh Sheikh 4
1 urmia university
2 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Pathology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
4 Gynecologist. Naghadeh, Iran.
چکیده [English]

Background and aims: During pregnancy, a pregnant woman's body undergoes many changes, which can be examined from both physiological and psychological aspects. The purpose of this research is to compare functional disability and body image after normal delivery and cesarean delivery.

Materials and Methods: The current research is of comparative causal type, in this study, 114 non-athlete women were selected voluntarily and available among the women who gave birth in Urmia city, within one month after giving birth. Of these, 58 were people who had a normal delivery and 56 were people who had a cesarean delivery. Back functional disability was evaluated by ODI questionnaire, knee functional disability by IKDC questionnaire and body image by BIPS-36 questionnaire. The data was analyzed by spss software version 24.

Results: The results of the independent T-test showed that there is a significant difference between the functional disability of the back and knees in the two groups with normal delivery and cesarean delivery. So that the caesarean section group had more disability in the low back and knee area compared to the normal delivery group (P=0.001). Also, the normal delivery group had a better body image compared to the cesarean group.

Conclusion: Normal delivery can be considered as a safe delivery method to prevent the occurrence of functional disability in the back and knees and be effective in reducing the occurrence of adverse symptoms related to body image after delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional disability
 • Pregnancy
 • Body image
 • Normal delivery
 • Cesarean delivery

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 دی 1401