آیا آزمون غربالگری عملکرد حرکتی می تواند آسیب های اسکلتی عضلانی دوومیدانی کاران باشگاهی را پیش بینی نماید؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استاد، دانشکده پزشکی ، گروه فیزیوتراپی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه توانبخشی و سلامت، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117169.3184

چکیده

مقدمه و اهداف

معاینه و ارزیابی پیش مشارکتی یک راهبرد موثر برای پیش بینی و پیشگیری از آسیب های ورزشکاران، قبل از شرکت در ورزش های سازمان یافته به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که آیا آزمون غربالگری عملکرد حرکتی(FMS) می تواند آسیب های اسکلتی عضلانی دوومیدانی کاران باشگاهی کشور را پیش بینی نماید؟

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نظر روش، یک مطالعه همبستگی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات یک مطالعه آینده نگر است. آزمودنی های این پژوهش را 100 نفر ورزشکار باشگاهی رشته ورزشی دوومیدانی که در سال 1401 حداقل در سه مرحله از مسابقات لیگ سراسری شرکت کرده بودند، تشکیل دادند. فرایند غربالگری عملکرد حرکتی آزمودنی ها توسط آزمون های هفت گانه(FMS) و نحوه امتیازدهی آزمون های غربالگری عملکرد حرکتی، بر اساس نمره دهی استاندارد معمول از نمره 0 تا 3 (0-1-2-3) انجام شد. اندازه گیری میزان شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی توسط فرم ثبت آسیب فولر 2006، در طول فصل مسابقات لیگ سراسری باشگاه های کشور بصورت هفتگی و آینده نگر به مدت 20 هفته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آزمون کای دو استفاده شد. همچنین برای بررسی رابطه بین نمرات پیش بین آزمون غربالگری عملکرد حرکتی(FMS) و آسیب های اسکلتی عضلانی، از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده گردید. در کلیه مراحل برای آنالیز داده های پژوهش، از نرم افزار SPSS26 در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید. برای بررسی مولفه های پیش بینی آسیب نظیر؛ حساسیت، ویژگی و دقت آزمون و همچنین نقطه برش آسیب و برآورد میزان احتمال آسیب، از منحنی عملکرد سیستم(ROC) و مساحت زیر نمودار منحنی و میزان معنی داری آن استفاده شد.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده های شیوع شناسی آسیب های ورزشی، میانگین9/0 آسیب بازای هر ورزشکار و میزان شیوع استاندارد آسیب ها را برابر 3 آسیب در هر 1000 فرد ساعت نشان داد. یافته ها پژوهش میانگین نمرات آزمون را در کل آزمودنی ها برابر با 93/ 15 نشان داد. 6 درصد آزمودنی ها پایین ترین نمره (13) را کسب کرده و هیچ کدام از آزمودنی ها نمره کامل(21) را بدست نیاوردند. همچنین یافته ها نشان داد؛ ورزشکارانی که نمرات آزمونFMS آنها کمتر بود، به میزان 5/3 برابر بیشتر از افراد دیگر دچار آسیب شدند. منحنی مشخصه عملکرد سیستم(ROC) و شاخص یودن، نمره 16 را به عنوان نقطه برش آسیب نشان داد. نتیجه آزمون لجستیک رگرسیون در نقطه برش آسیب، میزان حساسیت و ویژگی و دقت آزمون(FMS) را بترتیب 6/78 % و 5/75 % و 78 % و مساحت زیر منحنی راک را به میزان 839/0، نشان داد.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های پژوهش، با توجه به مقادیر بدست آمده بالای حساسیت، ویژگی، دقت تشخیص آسیب و نرخ احتمال وقوع آسیب و همچنین مقدار قابل توجه مساحت زیر منحنی – که کارآیی آزمون را نشان می دهد- به نظر می رسد نمرات آزمون FMS می تواند آسیب های اسکلتی عضلانی دوومیدانی کاران باشگاهی را پیش بینی کند و می توان از نتایج این آزمون در پیشگیری از آسیب های ورزشی استفاده کرد. با اینحال برای نتیجه گیری قطعی نیاز به مطالعات بیشتر حس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Can functional movement screening test predict musculoskeletal injuries in club track and field athletes?

نویسندگان [English]

 • mohammad Hosien nazari 1
 • Ali Asghar Norasteh 2
 • Mostafa Zarei 3
1 Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Physiotherapy ,Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Iran
3 Associated professor, Department of Sport Rehabilitation and Health, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Pre-participation examination and evaluation is an effective strategy for predicting and preventing injuries of athletes before participating in organized sports. The purpose of this research was to answer the question of whether the functional movement screening test (FMS) can predict the musculoskeletal injuries of club athletes in Iran?

Materials and Methods: The present study is a correlational study in terms of method and a prospective study in terms of data collection method. The subjects of this research were 100 athletic club athletes who had participated in at least three stages of national league competitions in 1401. The screening process of subjects' functional movement was done by seven tests (FMS) and the way of scoring the functional movement screening tests was based on the usual standard scoring from 0 to 3 (0-1-2-3). The prevalence of musculoskeletal injuries was measured by Fuller's 2006 injury registration form, weekly and prospectively for 20 weeks, during the national club league season. Descriptive statistics and chi-square test were used to analyze the data. Also, logistic regression test was used to investigate the relationship between pre- functional movement screening test (FMS) scores and musculoskeletal injuries. SPSS26 software was used at the significance level of 0.05 in all stages to analyze the research data. To check the damage prediction components such as; The sensitivity, specificity and accuracy of the test, as well as the damage cut-off point and estimation of the probability of damage, were used from the system performance curve (ROC) and the area under the curve diagram and its significance level.

Results: The analysis of sports injury prevalence data showed an average of 0.9 injuries per athlete and the standard prevalence rate of injuries equal to 3 injuries per 1000 person-hours. The findings of the research showed that the average test scores of all the subjects were 15.93. 6% of the subjects got the lowest score (13) and none of the subjects got the perfect score (21). The findings also showed; Athletes with lower FMS test scores suffered 3.5 times more injuries than other people. The system performance characteristic curve (ROC) and Youden index showed a score of 16 as the injury cut-off point. At this point, the sensitivity, specificity, and accuracy of the test (FMS) were 78.6%, 75.5%, and 78%, respectively, and the area under the rock curve was 0.839.

Conclusion: Based on the findings of the research, according to the obtained values of high sensitivity, specificity,injury detection accuracy and injure probability rate, as well as the significant amount of the area under the curve - which shows the efficiency of the test - it can be concluded that the scores of the FMS test It can predict the musculoskeletal injuries of club runners of the country and the results of this test can be used to prevent sports injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Test
 • prediction
 • musculoskeletal injuries
 • Functional movement screening
 • Club Track and Field athletics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1402