اثر تمرینات هوازی و اصلاحی بر عملکرد هوازی زنان با هایپر کایفوز وضعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22037/sjrm.2024.117261.3251

چکیده

مقدمه و اهداف

افراد مبتلا به هایپر کایفوز دارای اختلالات تنفسی و تنگی نفس می باشند که با کاهش فراهم سازی اکسیژن و ظرفیت متابولیکی عضلات محیطی و خستگی زودرس همراه است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرینات هوازی و اصلاحی بر عملکرد هوازی افراد با هایپر کایفوز وضعیتی می باشد.

مواد و روش ها

تعداد 32 زن با زاویه کایفوز بیشتر از 40 درجه به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به چهار گروه هشت نفره (گروه کنترل، گروه تمرینات هوازی، گروه تمرینات اصلاحی، گروه تمرینات ترکیبی هوازی و اصلاحی) تقسیم شدند. تمرینات هوازی و اصلاحی (شامل کششی، موبیلیتی، قدرتی) به مدت 6 هفته اجرا شدند. زاویه کایفوز و عملکرد هوازی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند. عملکرد هوازی با استفاده از تست بروس اندازه گیری شد. برای ارزیابی اثر پیش آزمون و اثر تمرین بر متغیرهای گروه تمرین از آزمون ANCOVA استفاده شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش قبل و بعد از پروتکل تمرینی از آزمون تی همبسته استفاده شد. آزمون فرضیات در سطح معناداری p≤0/05 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد تمرینات هوازی (020/0p=)، اصلاحی (023/0p=)، و ترکیب آن‌ها (002/0p=) بر عملکرد هوازی تاثیر معنی‌دار داشتند. بیشترین اثر مربوط به تمرینات ترکیبی بود. تمرینات هوازی (131/0p=) تاثیر معنی دار در زاویه کایفوز نداشتند. تمرینات اصلاحی (001/0p=) و ترکیبی (001/0p=) تاثیر معنی دار در کاهش زاویه کایفوز داشتند.

نتیجه گیری

تمرینات هوازی می تواند باعث بازسازی ظرفیت های ریوی و بهبود ساختار بدن شود که همراه با تمرینات اصلاحی، اثر مضاعفی در بهبود زاویه کایفوز دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد تمرینات هوازی و اصلاحی مورد استفاده در این پژوهش، برای بهبود زاویه کایفوز و عملکرد هوازی موثر بوده و می توان از آن ها بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of corrective and aerobic exercises on aerobic performance of women with postural hyper kyphosis

نویسندگان [English]

  • Mohadese Golzar Jannat 1
  • Arsalan Damirchi 2
  • Ali Shamsi Majelan 3
1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Rasht, Iran.
3 Associate Professor, Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: People with hyperkyphosis have respiratory disorders and shortness of breath, which is associated with reduced oxygen supply and metabolic capacity of peripheral muscles and premature fatigue. The purpose of this study was to determine the effect of corrective and aerobic exercises on aerobic performance of people with postural hyperkyphosis.

Materials and Methods: 32 women who had a kyphosis angle greater than 40 degrees were purposefully selected and randomly divided into 4 groups of eight people (control group, aerobic exercise group, corrective exercise group and combined aerobic and corrective exercises group). Aerobic and corrective exercises (included stretching, mobility and strength) were performed for 6 weeks. Kyphosis angle, and aerobic performance were measured before and after the intervention. Aerobic performance was measured with the Bruce test. ANCOVA test was used to evaluate the effect of pre-test and the effect of training on the variables of the training group. Correlated T-test was used to compare the average of research variables before and after the exercise protocol. Hypotheses testing was done at a significance level of p≤0.05. SPSS software version 23 was used for data analysis.

Results: The results showed that corrective exercises (p=0.023), aerobic exercises (p=0.020) and their combination (p=0.002) had a significant effect on aerobic performance. The greatest effect was related to combined exercises. Aerobic exercises (p=0.131) had no significant effect on the kyphosis angle, but corrective (p=0.001) and combined exercises (p=0.001) have a significant effect on reducing the kyphosis angle.

Conclusion: Aerobic exercises can restore lung capacity and improve body structure, which together with corrective exercises. It also has a double effect in improving the kyphosis angle. According to the obtained results, it seems that the corrective and aerobic exercises used in this research are effective and can be used to improve the kyphosis angle and aerobic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Corrective
  • Kyphosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 فروردین 1403
  • تاریخ اولین انتشار: 06 فروردین 1403