دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 1-62 
بررسی فراوانی علل کم بینایی در بیماران کم بینای معاینه شده در کلینیک کم بینایی دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی

صفحه 9-14

10.22037/jrm.2012.1100057

محسن اخگری؛ محمد قاسمی برومند؛ حسن قاسمی؛ سید مهدی طباطبایی؛ محمد آقازاده امیری؛ بهرام خسروی؛ هاله کنگری؛ اعظم کریمی


بررسی مقایسه ای تاثیر خستگی عمومی و خستگی موضعی بر حس نیرو در مردان جوان سالم

صفحه 22-28

10.22037/jrm.2012.1100066

مینو خلخالی زاویه؛ مصطفی بذرافکن؛ خسرو خادمی کلانتری؛ اصغر رضاسلطانی


مقاله مروری

ماساژ درمانی در طب سنتی ایران

صفحه 51-62

10.22037/jrm.2012.1100085

امیرمحمد جلادت؛ مجید نیمروزی؛ مهرداد کریمی؛ مامک هاشمی؛ مهدی فلاح؛ فاطمه عطارزاده