اثر تمرین هوازی بر وخامت کلی خطر متابولیک و لیپوپروتئین آتروژنیک غیرپرچگال مردان غیرفعال با کنترل تاثیر تغذیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
افراد مبتلا به سندروم متابولیک در معرض خطر بیشتر افزایش کلسترول، فشار خون بالا و انسداد عروق کرونر هستند و قطعا شناسایی تاثیر همزمان تمرین هوازی بر وخامت کلی خطر متابولیک و لیپوپروتئین‌ غیرپرچگال (به عنوان شاخص معتبر، ارزان و سهل­الوصول رویدادهای آتروژنیک) در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک بسیار کاربردی و جذاب است.
مواد و روش­ها
روش تحقیق از نوع تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود. 30 مرد بیمار سندرم متابولیکی غیرفعال داوطلب از شهر تبریز (سن: 2/16±5/55 سال، شاخص توده بدنی 5/2±09/30 کیلوگرم بر متر مربع)، پس از تعیین مقدار قند، پروتئین، چربی و کالری دریافتی روزانه با استفاده از ثبت یادآمد غذایی و تحلیل توسط نرم­افزار N4 و خون‌گیری، به طور تصادفی به دو گروه کنترل (15=N) و تجربی (15=N) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه هوازی با شدت متوسط شرکت کردند و در پایان اندازه­گیری­ها تکرار شد. از آزمون‌های t همبسته، تحلیل کواریانس اندازه‌گیری مکرر، t مستقل و آزمون کاپا برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها
در طول پژوهش تفاوت معناداری در مقدار پروتئین، قند، چربی و کل مواد غذای مصرفی روزانه مشاهده نشد (05/0>P).در گروه تجربی به دنبال تمرین هوازی بیشتر شاخص­های خطر متابولیک (فشار خون میانگین سرخرگی، مقدار قند خون، لیپوپروتئین کم­چگال، مقدار امتیاز z سندرم متابولیک و همچنین لیپوپروتئین غیرپرچگال) کاهش معناداری یافتند و مقدار لیپوپروتئین پرچگال افزایش معناداری داشت (05/0>P).
نتیجه‌ گیری
تمرین هوازی منظم همزمان بر کاهش لیپوپروتئین‌ غیرپرچگال و وخامت کلی z سندرم متابولیک مؤثر است که در کاهش خطر بروز بیماری‌های قلبی بسیار اهمیت دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Aerobic Training on Overall Metabolic Risk and the Atherogenic Non-High Density Lipoprotein Cholesterol Levels in Tabriz Sedentary Males by Controlling the Effect of Nutrition

نویسندگان [English]

 • Karim Azali Alamdari 1
 • Yousef Yavari 1
 • Somayeh Azarian Sousahab 2
1 Assistant Professor, Dept. of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Master of Science, Dept. of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Patients with metabolic syndrome are more prone to elevated cholesterol, hypertension, and coronary diseases. Determining synchronized effects of aerobic training on both overall metabolic risk and also NON0HDL-c levels, as a valid, easily available, and cheap index of athrogenic events, in patients with metabolic syndrome is of practical interest in clinical settings.
Materials and Methods: The present study was conducted following an experimental method with pretest and post-test. A total of 30 sedentary volunteer patients with metabolic syndrome from Tabriz (Age: 55.5±16.2 years and BMI: 30.09±2.5 kg/m2) randomized into experimental (Ex, n=15) and control (n=15) groups after blood sampling and daily measurements of CHO, protein, lipid, and total calories using N4 software. Participants in the experimental group took part in eight weeks of aerobic training at moderate intensity and the measurements were renewed following the intervention period. The data were analyzed using paired samples t-test, ANCOVA for repeated measurements, independent t-test, and the kappa correlation coefficient.
Results: No significant within-group change was observed in the amount of dietary CHO, protein, lipid, and total calories (P>0.05). In the experimental group, the majority of metabolic risk factors (Mean arterial blood pressure, fasting blood sugar, LDL, overall metabolic z score, and NON HDL-C) decreased and the amount of blood HDL-c elevated following the intervention (P<0.05).
Conclusion: Regular aerobic exercise has an efficient impact to decrease blood NON HDL-c levels and also overall metabolic z score which is of importance in reducing the risk of cardiac diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic Exercise
 • Metabolic risk factors
 • Men with metabolic syndrome
 1. Elabbassi, W.N.a.H.A.H., The epidemic of the metabolic syndrome. Med Sci Sports Exerc, 2005. 3(2): p. 373-5.##
 2. Isomaa, B., et al, Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care, 2001. 24(4): p. 683-689.##
 3. Levinger, I., The effects of resistance training on individuals with clusters of metabolic risk factors: focus on functional capacities. clinical outcomes and quality of life, 2008. 1(1): p. 1-20.##
 4. Shiwaku K, N.A., Kitajima K, Anuurad E, Enkhmaa B, Yamasaki M, et al, Prevalence of the metabolic syndrome using the modified ATP III definitions for workers in Japan, Korea and Mongolia. J Occup Health, 2005. 47(2): p. 126-135.##
 5. Carroll MD, K.B., Lacher DA, NCHS Data Brief, Total and high-density lipoprotein cholesterol in adults. National Health and NutritionExamination Survey, 2012. 92: p. 1-8.##
 6. NCEP, Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adult (Adult Treatment Panel III). JAMA, 2001. 285: p. 2486-2497.##
 7. Kim, S.W., et al., Non-HDL-cholesterol/HDL-cholesterol is a better predictor of metabolic syndrome and insulin resistance than apolipoprotein B/apolipoprotein A1. International journal of cardiology, 2013. 168(3): p. 2678-2683.##
 8. Blaha MJ, B.R., Brinton EA, Jacobson TA, National Lipid Association taskforce on non-HDL cholesterol.The importance of non-HDL cholesterol reporting in lipid management [monograph on the Internet]. J Clin Lipidol, 2008. 2: p. 267–273. ##
 9. Panel, N.C.E.P.N.E., Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation, 2002. 106(25): p. 3143. ##
 10. Milani, R.V. and C.J. Lavie, Another Step Forward in Refining Risk Stratification: Moving Past Low-Density Lipoprotein Cholesterol. Journal of the American College of Cardiology, 2011. 58(5): p. 464-466. ##
 11. Rana, J.S., et al., The role of non-HDL cholesterol in risk stratification for coronary artery disease. Current atherosclerosis reports, 2012. 14(2): p. 130-134. ##
 12. Boekholdt, S., et al., Association of LDL cholesterol, non-HDL cholesterol, and apolipoprotein B levels with risk of cardiovascular events among patients treated with statins: a meta-analysis. JAMA, 2012. 307(12): p. 1302. ##
 13. Sniderman, A.D., et al., A meta-analysis of low-density lipoprotein cholesterol, non-high-density lipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B as markers of cardiovascular risk. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2011. 4(3): p. 337-345. ##
 14. Sniderman AD, W.K., Contois JH, et al, A metaanalysisof low-density lipoproteincholesterol,non-highdensitylipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B asmarkers of cardiovascular risk. Circ Cardiovasc QualOutcomes 2011. 4: p. 337–345. ##
 15. Walldius G, J.I., Holme I, et al, High apolipoproteinB, low apolipoprotein A-I, and improvement in the predictionof fatal myocardial infarction (AMORIS study): Aprospective study. Lancet, 2001. 358: p. 2026–2033. ##
 16. Ghasemof A, K.E.a.N.A., The effect of 8 weeks of aerobic training on serum lipoproteins in non-athletic girls. European Journal of Experimental Biology, 2014. 1(4): p. 358-360. ##
 17. Sisson, S.B., et al, Leisure time sedentary behavior, occupational/domestic physical activity, and metabolic syndrome in US men and women. Metabolic syndrome and related disorders, 2009. 7(6): p. 529-536. ##
 18. Lakka, T.A.L.T.A.a.D.E.L.D.E.L., Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome. Applied physiology, nutrition, and metabolism, 2007. 32(1): p. 76-88. ##
 19. Tjønna, A.E., et al, Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome. Circulation, 2008. 118(4): p. 346-354. ##
 20. Kelley, G.A., K.S. Kelley, and Z.V. Tran, Walking and Non‐HDL‐C in Adults: A Meta‐Analysis of Randomized Controlled Trials. Preventive cardiology, 2005. 8(2): p. 102-107. ##
 21. Kelley, G.A. and K.S. Kelley, Effects of aerobic exercise on Non-HDL-C in children and adolescents: A meta-analysis of randomized controlled trials. Progress in cardiovascular nursing, 2008. 23(3): p. 128. ##
 22. Kelley, G.A. and K.S. Kelley, Effects of Diet, Aerobic Exercise, or Both on Non-HDL-C in Adults: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Cholesterol, 2012. 2012. ##
 23. Virani, S.S., Non-HDL Cholesterol as a Metric of Good Quality of Care: Opportunities and Challenges. Texas Heart Institute Journal, 2011. 38(2): p. 160. ##
 24. Sattar, N., et al., Comparison of the associations of apolipoprotein B and non-high-density lipoprotein cholesterol with other cardiovascular risk factors in patients with the metabolic syndrome in the Insulin Resistance Atherosclerosis Study. Circulation, 2004. 110(17): p. 2687-2693. ##
 25. Kim, M. and K. Tanaka, Non-high-density lipoprotein cholesterol changes in middle-aged obese men with and without metabolic syndrome during weight loss. Metabolic syndrome and related disorders, 2014. 12(9): p. 464. ##
 26. Chapman, M. and M. Caslake, Non-high-density lipoprotein cholesterol as a risk factor: addressing risk associated with apolipoprotein B-containing lipoproteins. European Heart Journal-Supplements, 2004. 6: p. A43-A48. ##
 27. al, F.M.A.N.T.S.e., Effects of four different single exercise sessions on lipids.lipoproteins. and lipoprotein lipase. J Appl Physiol. 85(3): p. 1169–74. ##
 28. Sothern, M., et al., Impact of significant weight loss on maximal oxygen uptake in obese children and adolescents. Journal of investigative medicine: the official publication of the American Federation for Clinical Research, 2000. 48(6): p. 411. ##
 29. Marrugat, J., et al., Amount and intensity of physical activity, physical fitness, and serum lipids in men. American journal of epidemiology, 1996. 143(6): p. 562-569. ##
 30. Carroll, S., et al., Associations of leisure‐time physical activity and obesity with atherogenic lipoprotein‐lipid markers among non‐smoking middle‐aged men. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 2001. 11(1): p. 38-46. ##
 31. Bateman, L.A., et al., Comparison of aerobic versus resistance exercise training effects on metabolic syndrome (from the Studies of a Targeted Risk Reduction Intervention Through Defined Exercise - STRRIDE-AT/RT). Am J Cardiol, 2011. 108(6): p. 838-44. ##
دوره 6، شماره 3
مهر و آبان 1396
صفحه 103-112
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1395
 • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396