تأثیر آنی دستورالعمل های کانون توجه در پیشگیری از آسیب ACL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف

آسیب لیگامنت متقاطع قدامی ، یکی از رایج ترین و جدی ترین آسیب های مفصل زانو می باشد که حدود 80 درصد از کل جراحی های انجام شده بر لیگامنت های زانو را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده اند درصد قابل توجهی از این آسیب (70درصد) به صورت غیر برخوردی و معمولا حین اعمالی همچون: کاهش شتاب، فرود و مانورهای برشی رخ می‌دهند. مطالعات نشان داده اند دستورات کانون توجه موجب بهبود و ارتقای عملکرد می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر آنی دستورالعمل های کانون توجه بر متغیرهای کینتیکی مرتبط با آسیب ACL بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش 24 بازیکن جوان فوتبال دو باشگاه لیگ برتر تهران به طور تصادفی به دو گروه کانون توجه بیرونی (12 نفر)، کانون توجه درونی (12 نفر) تقسیم شدند. ابتدا، پایداری پاسچر پویا، پیک مولفه عمودی، قدامی-خلفی و داخلی-خارجی نیروی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری از داده های نیروی عکس العمل زمین که طی مهارت پرش فرود از روی سکوی 30 سانتیمتری با استفاده از صفحه نیرو با فرکانس نمونه برداری 1000 هرتز ثبت شده بود، محاسبه گردید. سپس دستورالعمل های درونی و بیرونی کانون توجه به شرکت کنندگان آموزش داده شد و مجدداً دو گروه جهت بررسی تغییرات مورد آزمون قرار گرفتند. از روشهای آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تی زوجی و تی مستقل جهت ارزیابی تغییرات استفاده شد.

یافته ها

نتایج تغییرات معناداری را در مولفه های نیروی عمودی، و نرخ بارگذاری را در دو گروه کانون توجه درونی و بیرونی نشان داد (P≤0.05 ). اما در ثبات پاسچر داینامیک ،نیروی داخلی- خارجی و نیروی قدامی_خلفی عکس العمل زمین تفاوت معنا دار مشاهده نشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که دستورالعمل های آنی کانون توجه بیرونی و درونی هر دو می توانند می‌تواند باعث بهبود مکانیک فرود و متغیرهای کینتیکی مرتبط با فرود شوند. بنظر می‌رسد دستورالعمل کانون توجه بیرونی توانسته با تأثیر بر افزایش کنترل حرکتی اندام، منجر به کاهش بیشتر نیروی عمودی و میزان بار وارد شده به اندام تحتانی و در نتیجه کاهش خطر آسیب ACL گردد

واژه های کلیدی

پیشگیری از آسیب ACL، پرش-فرود تک پا، کانون توجه، کینتیک

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of acute focus of attention instructions on ACL injury prevention

نویسندگان [English]

  • nazanin dalvandpour 1
  • Mostafa Zarei 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: ACL injury is one of the most common and serious injuries of the knee joint, which include about 80% of all knee ligament surgeries. Studies have shown that a significant percentage of this injury (70%) occurs non-traumatically and usually during movements such as deceleration, landing or side cutting. Studies have shown that focus instructions improve performance. The aim of this study was to investigate the acute effect of focus instructions on the kinetic variables associated with ACL injuryMaterials and Methods: In this research, 24 young football players from the two clubs of Tehran Premier League were randomly divided into two groups: external focus attention (n=12), internal focus attention (n =12). First, dynamic postural stability index (DPSI), peak of vertical, anterior-posterior and medio-lateral GRF and rate of loading during the jump-landing movement from a 30 cm platform were calculated from GRF which was recorded using a force plate with a sampling frequency of 1000 HZ. Then, the internal and external focus instructions were taught to the participants and the two groups were tested again to examine the changes. Statistical methods of repeated measure ANOVA, paired t-test and independent t-test were used to evaluate the changes

Results: The results showed significant changes in the vertical GRF and rate of loading variables in both groups of internal and external focus attention (P≤0.05). No significant difference was observed in the DPSI, anterior-posterior and medio-lateral GRF

Conclusion: The results of this study showed that acute instructions of both internal and external focus attention can improve landing mechanics and landing-related kinetic variables. It seems that the external focus instructions have been able to increase the motor control of the limb, lead to a further reduction of vertical GRF and the load of applied to the lower limb in compared to the instructions of internal focus and thus reduce the risk of ACL injury.

Keywords: ACL injury prevention, single leg jump-landing, attention focus, kinetics

کلیدواژه‌ها [English]

  • football
  • loading rate
  • injury

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1401