تاثیر تمرینات ذهن آگاهی و موسیقی بر خستگی جسمانی و روانی در ورزشکاران نخبه والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22037/sjrm.2023.117226.3223

چکیده

مقدمه و اهداف

والیبال یک ورزش تیمی است که نیازمند آمادگی جسمانی و ادراکی-شناختی بالایی است، از این رو در حین رقابت افزایش احساس خستگی فیزیکی و ذهنی در بین بازیکنان مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثر تمرینات ذهن‌آگاهی و موسیقی بر خستگی جسمانی و روانی در ورزشکاران نخبه والیبال انجام گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 29 نفر از ورزشکاران نخبه رشته والیبال، به صورت تصادفی در گروه های تمرین مبتنی بر ذهن‌آگاهی، تمرین مبتنی بر موسیقی و گروه کنترل تقسیم شدند.. نمونه های خونی به منظور بررسی متغیر های مورد مطالعه طی شرایط ناشتایی در مراحل پیش و پس آزمون جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس (MANOVA)، با سطح معناداری(0/05 P ≤) و برای مشخص کردن جایگاه تفاوت‌های درون گروهی و بین گروهی از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. برای این محاسبات از نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها

در مقایسه بین گروهی اثر ذهن آگاهی و موسیقی در سطح معناداری(0/05 P ≤) تفاوت معناداری روی خستگی جسمی مشاهده نشد. در مقایسه بین گروهی اثر ذهن اگاهی و موسیقی بر میزان تغییر فاکتورهای التهابی لاکتات دهیدرژوناز، کراتین کیناز و پروتئین واکنشگر سی نیز در سطح معناداری(0/05 P ≤) تفاوت معناداری دیده نشد. در مقایسه بین گروهی اثر ذهن‌آگاهی و موسیقی بر خستگی روانی در سطح معناداری(0/05 P ≤) تفاوت معنادار بود و نشان داد که ذهن‌آگاهی بر خستگی روانی اثر معنادار دارد و از میزان آن می‌کاهد.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که بین اثربخشی تمرین مبتنی بر ذهن‌اگاهی و موسیقی در زمینه‌‎ی خستگی جسمی و تغییر سطح سرمی لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز و پروتئین واکنشگر سی تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها در زمینه خستگی ذهنی، تمرین مبتنی بر ذهن آگاهی توانست تفاوت معناداری را نشان دهد که کاهش خستگی ذهنی را در پس آزمون در پی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Practices and Music on Physical and Mental Fatigue in Elite Volleyball Athletes

نویسندگان [English]

 • mohsen akbarpour beni 1
 • mahdi fahimi 2
 • mohammadhosein mohammadi 1
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Qom
2 Assistant professor department of sport science faculty of humanities, university of qom, qom, iran
چکیده [English]

Background and Aim: Volleyball is a team sport that requires high physical and perceptual-cognitive fitness, therefore, during the competition, an increase in the feeling of physical and mental fatigue is observed among the players. The present study was conducted with the aim of investigating and comparing the effect of mindfulness and music exercises on physical and mental fatigue in elite volleyball athletes.

Materials and Methods: In this semi-experimental study, 29 elite volleyball athletes were randomly divided into mindfulness-based exercise groups, music-based exercise groups, and a control group. Fasting conditions were collected in pre-test and post-test stages. Data analysis was done using multiple analyses of variance (MANOVA), dependent t-test with significance level (P ≤ 0.05) and Benferroni's post-hoc test was used to determine the location of intra-group and inter-group differences. SPSS software version 26 was used for these calculations.

Results: In the inter-group comparison of the effect of mindfulness and music at a significant level (P ≤ 0.05), no significant difference was observed on physical fatigue. In the inter-group comparison of the effect of mindfulness and music on the change of the inflammatory factors of lactate dehydrogenase, creatine kinase and C-reactive protein, no significant difference was seen at the significance level (P ≤ 0.05). In the comparison between groups, the effect of mindfulness and music on mental fatigue was significant (P ≤ 0.05) and it showed that mindfulness has a significant effect on mental fatigue and reduces its level.

Conclusion: The results of this research showed that there is no significant difference between the effectiveness of mindfulness-based exercise and music in the field of physical fatigue and changes in the serum levels of lactate dehydrogenase, creatine kinase, and C-reactive protein, and only in the field of mental fatigue, exercise based on Mindfulness was able to show a significant difference that led to the reduction of mental fatigue after the test.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mindfulness
 • fatigue
 • physical
 • mental
 • music

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 09 مهر 1402